Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Dimanche 30 Juin 2019

Modifier la date
Madagate1 partages

Mahamasina 26 juin 2019. PHOTOS ATTAQUE DAHALO

TEAM WWW.MADAGATE.ORG

Madaplus.info0 partages

Madagascar: Appel aux électeurs à revérifier leurs noms dans la liste électorale.

Selon le rapport du Comité Electoral National Indépendant, plus de 500 000 électeurs inscrits pour la présidentielle de 2018 auraient été supprimés de la liste électorale en 2019. D’après le responsable au niveau de cette entité, ces personnes ont été inscrites dans d’autres bureaux de vote.
Le Président de la CENI a donc fait appel à ces électeurs de venir auprès de leurs fokontany pour ré-inscrire leurs noms. Suite à cela, le CENI entamera la suppression des doublures. Néanmoins, il n’y aura aucun rajout à la liste pour les nouveaux majeurs. Ils devront attendre le renouvellement de la liste électorale en mois de décembre prochain.
Madagate0 partages

Michaël Pelletier, Masoivoho Amerikana. Kabariny tao amin'ny "Villa Philadelphia"

Michael Peter Pelletier, Masoivohon'ny Etazonia eto Madagasikara

Ny Koralin'ny Ambasady Amerikana

Ny Ambasadaoro Michael P. Pelletier sy ny Ministry ny Raharam-bahiny Malagasy, Naina Andriantsitohaina

“Arahabaina Tratry ny Asaramanitra daholo!

Ianareo vahiny manan-kaja sy namana nasaina, misaotra betsaka, tompoko, tonga manotrona anay hankalaza ny tsingerin-taona faha-243 nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany -ary hanamarika ireo 150 taona mahery nisian’ny firaisam-pirahalahiana teo amin’ny firenentsika roa tonta-.

Rariny sy hitsiny ary mety indrindra raha ato amin’ny "Villa Philadelphia" isika no mifamotoana, satria ny 4 Jolay 1776 tokoa dia tao an-tanànan’i Philadelphie ilay Fanambarana ny Fahaleovantena no nankatoavin’ny Kongresy Kontinantaly, ka nanomana ny làlana ho an’ilay hanjary firenena mahaleotena sy mitambatra taty aoriana. Mbola tao Philadelphie ihany koa ireo razam-be mahery fo nanorina an’i Etazonia no nijoro tamin’ireo foto-keviny sy nametraka ny soniany, ny fiainany ary ny ho aviny teo amin’ilay hanjary rijateny manan-danja indrindra teo amin’ny tantaran’ny firenenay. Ary mbola tao Philadelphie ihany, tamin’io 4 Jolay miavaka io, na dia nanohitra avokoa aza ny rehetra, no nivadika ho fanambarana hentitra ilay hevitra feno fahasahiana, nilazana tamin’izao tontolo izao fa “ireto Zanatany Mitambatra ireto dia manjary fanjakana afaka sy mahaleotena, ary zony tanteraka izany”.  Ireo teny hentitra nomena toerana ambony ao anatin’ny Fanambarana ny Fahaleovantenanay ireo no niteraka an’ity firenena lehibenay ity, izay nitombo taty aoriana ka tafakatra ho fanjakana 50 mitambatra hitantsika manodidina antsika eto ny saina fanevan’izy ireo tsirairay avy, anisan’izany ny fanjakana nihaviako, dia i Maine.

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Tena voninahitra lehibe ho ahy ny misolo tena an’ireo Etazonia na fanjakana mitambatra ireo; ary amin’ny anaran’ny fianakaviako manokana, amin’ny anaran’ny mpiara-miasa rehetra ao amin’ny Masoivoho, dia am-pifaliana lehibe no andraisana anareo ato amin’ny "Villa Philadelphia" hankalaza ny fahaleovantenan’ny firenenay sady hanamafy indray ny firaisam-pirahalahiana tsara dia tsara ananantsika.

Amin’ny herinandro ho avy io dia hifamotoana ny Amerikana rehetra, manerana an’i Etazonia ary manerana izao tontolo izao, hiara-hankalaza ny fahaleovantenanay, tsy misy hafa amin’ny nataon’ny vahoaka Malagasy roa andro lasa izay! Mitovy amin’ny nataonareo ihany, dia mba hijery afomanga izahay ary hanao matso fanehoana ny fitiavan-tanindrazana.  Hifampizara sakafo natono amin’ny namany ny sasany; ny hafa kosa hitsangatsangana miaraka amin’ny ankohonany.  Efa hatramin’ny niforonan’ny firenenay no efa fomba fanaonay izany.  Raha ny marina aza, dia hoy John Adams, iray amin’ireo nanao sonia ny Fanambarana ny Fahaleovantena, raha namaritra tamin’ny vadiny ny heveriny fa “fety tsara indrindra ho an’io tsingerin-taona io”: “matso, dia fampisehoana, kilalao, fanatanjahan-tena, alim-pandihizana, afon-dasy, sy ary jiro manazava manomboka izao ka mandrakizay.”

Efa miresaka jiro manazava ihany isika, fa tena faly izahay mianakavy nahita fa mitovy ny fanaon’ny firenentsika roa tonta amin’ny resaka jiro rehefa mankalaza ny Fahaleovantena, raha nahita ny ankizy nitondra arendrina izahay rehefa hariva ny andro. Tena fomba tsara tarehy izany, izay sady ahitana taratra mazava ny rehareha ananan’ny firenenareo no maneho ny fahaizan’ireo mpiangaly ny kanto ao aminy. Raha azoko tsara dia manana tombony izahay mahita maso fa nihamaro tamin’ity taona ity ireo arendrina noforonina sy novokarina teto an-toerana -midika fanohanana ny fahaiza-mamorona sy taozavatra tena Malagasy sady manohana ny toe-karena eto an-toerana!

Ho an’ny Amerikana, ny 4 Jolay dia fotoana fihaonana, fifaliana ary fankalazana, saingy ihany koa fotoana fifantohana amin’ireo soatoavina sy foto-kevitra iombonan’ny firenena iray manontolo feno fahasamihafana, izay nanaovan’ny olona maro sorona sarobidy tsy voaisa.  Na teo aza mantsy ny fahasamihafany dia fahamarinana tokana no nampiray azy ireo:  noforonina hitovy isika ary samy manana zo tsy azo lavina hatrany am-bohoka.  Ary efa 200 taona mahery izay, dia nifanesy ny taranaka Amerikana maro niaro an’izany fahamarinana izany ary niady – eny, namoy ny ainy aza – hitandroana ny foto-kevitra sy soatoavina imatesanay. 

Samy manana ny fihaviany sy ny làlam-piainana namolavola azy ireo razam-be nanorina ny firenenay, tsy misy hafa amin’ny Amerikana ankehitriny ihany.  Tsy misy olona na vondron’olona iray afaka mihambo ho tompon’i Amerika.  Mifangaro ao tokoa mantsy ny hevitra sy anjara biriky nentin’ny taranaka mpifindra monina samihafa nifanesy, izay nifanome tànana mba hanatrarana tanjona lehibe kokoa niraisana.  Ary ohatra iray ahitana soatoavina mampifamatotra ny firenentsika roa tonta indray izany. Mahafintina azy tsara ilay ohabolana Malagasy hoe "Ny tao-trano tsy efan’ny irery".  Samy mitondra anjara biriky hananganana ny trano tokoa ny tsirairay, ary isika ireo miaraka no manamafy ny fototra ijoroany.

Koa amin’izao anohizan’i Madagasikara mandrafitra sy manamafy ny fototra ijoroany izao, dia hijanona ho mpiara-miasa akaiky aminy ihany izahay ary hitondra ny “anjara birikinay.”

Hotohizanay ny famoronana tetezana ara-kolotsaina eo amin’ny firenena sy vahoakantsika roa tonta.  Hotohizanay ny fanabeazam-boho ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny politika, toe-karena, sosialy, tontolo iainana ary tafika. Hotohizanay ny fanohanana ny fanabeazana amin’ny alàlan’ireo fandaharana ho an’ny vatsim-pianarana, fiaraha-miasa ary fifanakalozana. Ary hotohizanay ny fanatsarana hatrany ny fanjariana ara-tsakafo sy fanamafisana ireo rafitra ara-pahasalamana amin’ny alàlan’ny asa tontosain’ny USAID sy ny mpilatsaka an-tsitra-po ao amin’ny "Corps de la Paix", izay manao ny ainy tsy ho zavatra miara-miasa amin’ireo mpiara-miombona antoka eto an-toerana, hatrany amin’ny toerana mitoka-monina indrindra eto amin’ity nosy mahafatifaty ity.

Miisa maherin’ny telonjato tapitrisa ny teratany Amerikana, nipoitra avy amin’ny foko samihafa, kolontsaina samy manana ny azy, ary finoana samy arahany avy.  Na ny Amerikana na ny Malagasy dia samy mila ny anjara biriky avy amin’ny rehetra mba hahafahantsika mamorona ilay “firaisana lafatra kokoa” hilofosanay tsy tapaka, tsy misy hafa aminareo eto Madagasikara mila ihany koa ny anjara biriky avy amin’ny Malagasy rehetra sy avy amin’ireo firenena rehetra sakaizan’i Madagasikara. Tsara dia tsara ny fomba nilazan’ny Filoha John Kennedy azy nandritra ny nanaovany fianianana ho Filoham-pirenena tamin’ny taona 1961: “Ny fahavitrihana, finoana, ary fanoloran-tena entin-tsika ho fandraisana anjara ny amin’izao ezaka izao no hanome afo ao anatin’ny firenentsika sy ireo rehetra manompo azy. Ary tena afaka manazava an’izao tontolo izao ny tara-pahazavana entin’izany afo izany.  Koa noho izany, ry Amerikana namako, aza manontany hoe inona no azon’ny firenenao atao ho anao; fa manontania tena hoe inona no azoko ataoko ho an’ny fireneko … Ry namako mponina eto amin’izao tontolo izao, aza manontany hoe inona no azon’ny Amerikana atao ho anao, fa inona no azontsika iarahana manao mba higoka fahafahana ny zanak’olombelona.”

Fomba hafa no nihiranareo azy ao amin’ny hiram-pirenenareo:

Irinay mba hanompoana anao

Ny tena sy fo fanahy anananay ‘zay sarobidy

Sy mendrika tokoa

Noho izany, nanomboka teny an-dàlana tao Philadelphie, 243 taona lasa izay, ka hatreto amin’ny "Villa Philadelphia" anio, andeha isika hankalaza ilay fanoloran-tenantsika tsy azo hozongozonina hiaro ny fahafahana, ny fahalalahana ary ny foto-kevitra demokratika, izay lehibe lavitra noho ny tombontsoan’ny olon-tokana, na inona na inona firazanany, finoany, fari-pahaizany, asany na hevitra ironany. Andeha hankasitrahantsika ny fahafahana azontsika taorian’ny sorona mafy, amin’ny alàlan’ny jiro, afomanga sy fifaliana, ary hanainga vera isika:  ho an’ny fahaleovan-tena, ny fahafahana ary ny demokrasia, any Etazonia, eto Madagasikara, ary ho antsika rehetra!

Misaotra anareo rehetra!

Ambaranjana, 28 Jona 2019

La Vérité0 partages

Stomatologie - Santé bucco-dentaire inquiétante à Madagascar

La carie dentaire et les parodontopathies, ces deux affections bucco-dentaires les plus communes chez les Malagasy, peuvent être prévenues par des méthodes simples et peu coûteuses. La santé bucco-dentaire repose sur l’hygiène bucco-dentaire, l’hygiène alimentaire, la prise continue de fluorures et l’utilisation des services de santé bucco-dentaire. La promotion de la santé vise à créer un environnement favorable à l’adoption de ces comportements. Ce qui n’est pas encore le cas de Madagascar, malgré les efforts entrepris par le ministère de la Santé publique ainsi  que les divers projets visant à  diminuer les maladies bucco-dentaires. En effet, la bonne hygiène, laquelle n’étant pas à la portée de la plupart de la population, pourrait éviter des maladies. « A Madagascar, la santé bucco-dentaire de la population est en péril au vu des prévalences des maladies dentaires courantes ». Des propos qui reflètent la situation actuelle de l’état de santé bucco-dentaire de la population.  Selon les dernières statistiques, au moins 90 % des enfants malagasy ont en moyenne 3 dents temporaires cariées. 85 % des enfants de 6 ans ont en moyenne 5 dents cariées et 60 % des jeunes de 6 à 15 ans souffrent de la même maladie. Et il faut dire que la maladie bucco-dentaire ne s’arrête pas à l’enfance puisque la situation s’aggrave avec l’âge. L’état des dents des adolescents et des personnes âgées est également déplorable. Par manque de moyens, certains attendent que leur dent leur fasse mal pour consommer des médicaments qui ne servent qu’à calmer la douleur. « 90 % des personnes venant consulter un dentiste ont toutes des maladies bucco-dentaires comme la carie.

La plupart d’entre elles subissent un nettoyage de dents cariées, tandis que d’autres préfèrent qu’on enlève leur dent. Ce qui n’est pas toujours conseillé si son état n’est pas encore à craindre, puisque le fait d’extraire une dent diminue la force de la personne. Quoi qu’il en soit, il faut dire que les Malagasy ne savent pas comment bien entretenir leurs dents. Raison pour laquelle plus de 89 % des grandes personnes, c’est-à-dire entre 20 et 60 ans ont la carie dentaire.  Ces chiffres reflètent une certaine négligence vis-à-vis de l’hygiène dentaire, et cela à cause du manque d’hygiène, de prévention, de soins et de moyens », explique le Dr Ravelomanana, d’un cabinet privé sis à 67ha. Par ailleurs, en matière de personnel de santé, surtout pour les agents de santé bucco-dentaire, la Grande île se trouve très loin des normes imposées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En effet, le nombre de chirurgiens-dentistes qui exercent dans les grandes villes demeure insuffisant. Tout comme dans les zones enclavées d’ailleurs, avec 1 dentiste pour 10 000 personnes selon la statistique sortie en 2016.  T.A.

La Vérité0 partages

Voyages du Pape - Le programme détaillé de l’évêque de Rome dévoilé

C’est effectivement une bonne nouvelle pour l’Eglise catholique. Le souverain pontife effectuera des voyages apostoliques à Madagascar, au Mozambique et à l’île Maurice du 4 au 10 septembre prochain. Le week-end dernier, la salle de presse du Saint-Siège vient de dévoiler le programme détaillé du Pape François durant les visites pastorales qu’il effectuera. Ainsi, le Pape François passera une journée et demie à Mozambique, deux jours complets dans la Grande île et enfin quelques heures à Maurice. Le Saint-Père quittera ainsi Rome le mercredi 4 septembre pour Maputo (Mozambique) où il arrivera en début de soirée. « Il rencontrera officiellement les autorités, la société civile et le Corps diplomatique à qui il s’adressera le jeudi 5 septembre. Il présidera également une rencontre inter-religieuse avec les jeunes en fin de matinée avant de s’entretenir dans l’après-midi avec les évêques, les prêtres, les religieuses et religieux, les personnes consacrées, les séminaristes, les catéchistes et les animateurs », affirme le site du Vatican News. Après la visite de l’hôpital de Zimpeto et une messe dans le stade de Zimpeto, le vendredi 6 septembre, le Pape prendra l’avion pour rejoindre la Capitale de Madagascar. « Le samedi 7 septembre, à Antananarivo, le Pape rencontrera les autorités, la société civile et le Corps diplomatique en début de matinée. Il prononcera ensuite une homélie lors de l’office de tierce au monastère des carmélites déchaussées avant de rencontrer les évêques du pays. Il visitera ensuite la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo. Il conclura la journée par une veillée avec les jeunes dans le champ diocésain de Soamandrakizay », continue le communiqué. 

Concernant la suite du programme, une grande messe sera célébrée le dimanche 8 septembre. D’ailleurs, ceux qui souhaitent assister à la messe du Pape François à Soamandrakizay vont se plier à la procédure d’inscription mise en place par les organisateurs. Les inscriptions qui se sont tenues au niveau des « Ankohonam-piangonana velona » (APV) sont déjà achevées. S’ensuivra ensuite une visite du souverain pontife au village d’Akamasoa du père Pedro. Il se rendra ensuite sur le chantier de Mahatazana afin d’y réciter une prière pour les travailleurs. Cette seconde journée sur la Grande île se terminera par la rencontre avec les prêtres, religieux et religieuses, les personnes consacrées et les séminaristes au collège Saint-Michel. Le lundi 9 septembre, le Pape François fera un aller-retour à l’île Maurice depuis Antananarivo. Il débutera la journée en donnant une messe à Port-Louis, au monument de Marie Reine de la Paix. Après le déjeuner en compagnie des évêques de la Conférence épiscopale de l’océan Indien, le souverain pontife effectuera une visite privée au sanctuaire du père Laval avant de rencontrer le Président mauricien, puis le Premier ministre et de s’adresser aux autorités, à la société civile et au Corps diplomatique pour sa seconde et dernière prise de parole publique de la journée. Le mardi 10 septembre, l’évêque de Rome reprendra l’avion depuis Antananarivo, direction Rome où il atterrira en principe à 19h. Recueillis par  T.A.

La Vérité0 partages

Population du Grand sud - Enfin de l’eau à portée de main

Confrontés depuis presque toujours aux problèmes d’accès à l’eau potable, les habitants des Districts de Beloha Androy et de Tsihombe ont poussé un ouf de soulagement de voir leur réseau d’eau enfin fonctionnel.  « Une énorme étape vient d'être franchie dans le combat contre le « kere » dans le Sud », selon la Présidence de la République de Madagascar. Les habitants de 121 Fokontany, de six Communes, des Districts  cités supra, dans le Grand Sud de la Grande île, ont désormais de l’eau potable à portée de main avec la réception officielle samedi du renforcement et de l’extension du pipeline de transport d’eau potable pour le réseau Ampotaka – Tsihombe – Faux cap, qui a vu la présence du Président de la République Andry Rajoelina.  Ce projet constitue une solution durable aux problèmes d'approvisionnement en eau dans cette partie Sud de Madagascar. Deux Districts, à savoir Beloha Androy et Tsihombe ; six Communes; et 21 Fokontany, sont concernés par ce projet. L'on compte 30 000 bénéficiaires directs qui auront désormais un accès à des points d'eau dans leur village. Par ailleurs, 40 000 autres personnes, résidant dans les quartiers environnants bénéficieront également du service d'eau offert par le pipeline car ils pourront eux aussi s'approvisionner aux réseaux de distribution proches ou aux stations de pompage et d'accumulation qui sont équipés de robinets.  Les travaux se sont faits en deux phases. La première phase consistait à la réactivation des forages par la vérification de la capacité des deux forages existants, la conversion des 5 stations de pompage thermiques en solaire et la construction de deux nouvelles stations de pompage ainsi que d'un nouveau surpresseur, le doublement des conduites sur 50 km, la construction d'une nouvelle extension vers Faux Cap d'une longueur de 40 km portant à 180km de linéaire de pipeline primaire, la construction de 19 réseaux de distribution secondaires, l'ajout d'éléments de régulation du fonctionnement du pipeline adaptés à la conversion à l'énergie solaire, et le traitement de l'eau par chloration.

La deuxième phase qui consiste à l'augmentation de la qualité de service d'eau et à la construction de nouveaux réseaux de distribution débutera par contre dans quelques mois.  Solution aux problèmes de sécheresse sévissant dans le Sud, ce projet a été financé à hauteur de 8,6 millions de dollars par le ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, en collaboration avec l'USAID, le gouvernement du Japon, le gouvernement d'Allemagne, l'UK Aid-DFID et l'UNICEF.  Si auparavant, la population de Beloha Androy et celle de Tsihombe achètent un bidon de 20 litres d'eau à 200 ariary, désormais, la même quantité coûte 120 ariary, soit 40% de réduction. Ayant toujours été mis à l'écart pour les actions au développement, le Sud sera désormais la priorité du régime. Le Président Andry Rajoelina a d'ailleurs profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des partenaires techniques et financiers afin de se donner la main pour changer cette triste réalité.  Dans son discours, il a annoncé la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure dans le Sud. Entre autres, la construction d'un autre pipeline de 140 km incluant 12 forages, pouvant servir plus de 100 000 bénéficiaires, mais aussi des projets touchant les domaines de l'éducation, de la santé et la lutte contre l'insécurité. Lors de sa descente à Ampotaka, le Chef de l'Etat a aussi annoncé la construction de salles de classe dans cette Commune reculée du District de Tsihombe. Et lui de réitérer au cours d'une interview à la presse que les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 13 reliant Ihosy – Taolagnaro  débuteront cette année même. La rédaction

La Vérité0 partages

CAN 2019 - Les Barea encornent tous et passent en huitième de finale CAN 2019

Les Barea encornent tous et passent en huitième de finale A l’issue de trois matches sans défaite pour leur première participation à la Coupe d’Afrique des Nations, Madagascar se qualifie en huitième de finale et, cerise sur le gâteau, termine premier de son groupe. Hier, Bolida et consorts ont fait sensation en battant l’équipe du Nigeria, les Super Eagles, triple championne d’Afrique, sur un score qui se passe de commentaires, 2 à 0. Une performance qui a été construite grâce à un état d'esprit irréprochable sur le terrain. Les Barea ont joué sans calcul ni pression. Ils voulaient juste rendre le peuple malagasy fier et ont joué leur football en ajoutant la touche malagasy face à l’ogre Nigéria, hier, pour le compte de la troisième journée du groupe B.  Les Barea ont entamé les 45 premières minutes sous le signe du respect et avec tact devant une équipe favorite.Le premier but est signé Lalaina Nomenjanahary alias « Bolida ». Suite à une énorme erreur de la défense du Nigeria, Lalaina récupère le ballon dans la surface de réparation avant de venir battre tranquillement Ezenwa à la 13eme minute ! Les Nigérians restent sonnés et ne trouvent pas les clés offensives malgré leur tentative de relance dans le temps fort. Les Malagasy se sont démenés comme de beau diable pour contenir les Super Eagles avec  deux ou trois joueurs sur le porteur du ballon. Andria a ensuite vu son coup franc être détourné pour prendre la direction de la lucarne (53e).

Pour sa première participation à la CAN, Madagascar finit premier de son groupe où figuraient le Nigeria et la Guinée. Cette dernière s’est imposée sur le score de 2 à 0 face au Burundi dans l’autre match du groupe. Avec quatre points, les Guinéens peuvent toujours espérer se retrouver en huitièmes de finale, en qualité de meilleur troisième. En tout cas, la Grande-île est le troisième pays qui s’est qualifié en huitième de finale pour sa première participation à la CAN. Une qualification historique qui a créé une scène de liesse dans tout Madagascar. Madagascar affrontera l’un des 3emes places du groupe soit  A, C ou F  le 7 juillet prochain à Alexandrie. L’adversaire des Barea pour les huitièmes sera connu ces prochaines heures. Jour pour jour, les Barea écrivent une nouvelle page d’histoire pour leur première participation à la Coupe d’Afrique des Nations.Elias Fanomezantsoa

La Vérité0 partages

Cybercriminalité - Facebook livrera désormais l’IP des auteurs à la Justice

Une nouvelle qui ne sera pas du goût de certains facebookers malagasy qui, profitant du fait qu’ils habitent en France, profèrent sans retenue des propos haineux sur leur page. Ceci, avec peu de risque d’être localisés grâce au refus, jusqu’ici, de Facebook de révéler leur adresse IP.Il faut savoir, en effet, qu’auparavant, Facebook révélait les adresses IP de ses utilisateurs à la Justice française uniquement s’il s’agit de cas de terrorisme ou de pédopornographie. Lorsqu’il est donc question d’autres formes de cybercriminalité, il était particulièrement difficile pour les enquêteurs de tracer les auteurs. La conséquence est que ces derniers, forts de cette sorte de « bouclier » qui est obligeamment érigé par la firme de Zuckerberg, s’en donnaient à cœur joie dans leurs activités criminelles. Les facebookers malagasy auront certainement identifié un certain Luc Hervé qui, dans ses publications vidéo, ne se gêne point pour vociférer dans des termes d’une extrême vulgarité des propos haineux et racistes, sans parler des insanités déversées sur la tête de personnalités malagasy sans distinction. Plus récemment, d’aucuns ont aussi remarqué les graves dénonciations gratuites balancées par le nommé Fleury Rakotomalala sur Facebook à l’encontre d’Andry Rajoelina,  l’actuel numéro Un de Madagascar. Le premier, signalons-le, a des ambitions présidentielles contrariées. Ceci expliquant cela.

Le lieu du crime A partir de maintenant, les auteurs de tels agissements à partir de l’Hexagone ont de quoi s’inquiéter. Il suffira en effet à leur victime d’engager une action en justice en France, le lieu du crime, pour que leur adresse IP soit dévoilée par Facebook et ce, à la requête de la Justice française. Car il faut préciser que, pour le moment, cette facilité n’est accordée par le géant des réseaux sociaux qu’à cette dernière, selon le Secrétaire d’Etat français chargé du numérique, Cédric O., dans une interview accordée à Reuters le 24 juin dernier. Pour les profanes, l’adresse IP (Internet Protocol) est un numéro d’identification qui est attribué à chaque périphérique qui utilise l’Internet. Tout comme l’IMEI (International Mobile Equipment Identity, littéralement « identité internationale d'équipement mobile ») qui est un numéro qui permet d’identifier de manière unique chacun des terminaux de téléphonie mobile éparpillés dans le monde. Les deux moyens permettent de localiser les appareils auxquels ils sont rattachés et du même coup, leurs détenteurs. La Rédaction

La Vérité0 partages

A 2020 !

Le rideau de la célébration du 59ème anniversaire du retour à l’indépendance de Madagasikara est définitivement tombé. Maintenant, place au train-train implacable de la vie quotidienne ! Les tracas quotidiens reprennent leurs... droits. Et ainsi va la vie ! D’aucuns n’ignoraient que cette fois-ci la célébration de la fête nationale du 26 juin, portait un cachet voire un éclat particulier.Sauf pour les esprits tordus, il fallait admettre en toute sincérité et honnêteté qu’on avait assisté, partout à travers l’île, à des jouissances populaires inédites. Le Gouvernement voulut apposer un insigne particulier digne du renouveau. Enfin bref, une ère nouvelle s’installe ! La première et la nouvelle touche apportée concerne l’allure même des festivités : une jouissance populaire. Selon les consignes précises du Chef de l’Etat, la fête nationale du 26 juin 2019 dut revêtir le caractère strictement populaire. Les femmes et les hommes tenants du régime ont mis un terme à une fête nationale bipolaire ou à deux vitesses. En effet, durant les 59 ans de l’indépendance, la tradition voulait que l’Etat organise une fête pour les dirigeants et leurs proches ainsi que les corps diplomatiques et les corps consulaires accrédités à Madagascar et une autre pour le bas peuple. La première n’avait rien à voir avec la seconde ! L’insolente jouissance des « élites » ou des riches faisant courir le Trésor public se tenait au Palais d’Etat et la morbide fête anonyme des masses populaires ou des pauvres sans-abri se passait nulle part ailleurs. Dorénavant, il n’existe plus qu’une fête ou  jouissance, celle destinée à tout le monde.

L’autre aspect marquant l’ère nouvelle instaurée  autour de la célébration de la Fête nationale réside sur le fait que le numéro un du pays Rajoelina Andry, en personne, s’était fondu dans la foule pour fêter ensemble le 26 juin. Les barrières protocolaires s’évanouirent. Le fossé qui séparait les dirigeants et le peuple n’existe plus. Le « mur » s’écroule ! Ainsi sur terrain, la liesse fut palpable à l’œil nu. Le geste du Président donnait un éclat particulier et avait beaucoup plu au peuple. Et le Président Rajoelina donne rendez-vous à 2020 ! Il promet une Fête populaire grandioseet solennelle digne des 60 ans du retour à la souveraineté nationale.Pour un homme, atteindre les 60 ans traduit la maturité. D’après la promesse présidentielle, de grands évènements marqueront d’une pierre blanche l’évènement. D’abord, on maintiendra le cap du caractère populaire de la Fête nationale. Les hauts dirigeants se joindront au « vahoaka » pour la liesse populaire. Les festivités seront doublées d’intensité voire plus en termes de jouissances et d’attractions populaires.Parallèlement, de grands « zava-bita » signeront la solennité de cette étape historique, le 60ème anniversaire. Entre autres, la signature d’un accord bilatéral scellant le sort des îles Eparses. Selon la décision prise entre les deux Chefs d’Etat, Macron et Rajoelina, à l’Elysée le 31 mai dernier, une commission mixte va élaborer  l’accord-cadre à ce sujet. La réfection totale du Palais de la Reine aboutira à son terme et sera inaugurésolennellement ce jour du 60ème anniversaire de l’indépendance. Soyez certains, ce sera un grand jour pour la souveraineté et la fierté nationale.Adieu 26 juin 2019 et le rendez-vous est fixé à 2020 ! Qui vivra, verra !

Madagate0 partages

Andry Rajoelina. Passage en revue du 26 juin 2019

 

TEAM WWW.MADAGATE.ORG

Madagate0 partages

Mahamasina 26 juin 2019. PHOTOS NO COMMENT 1

TEAM WWW.MADAGATE.ORG

Madagate0 partages

Mahamasina 26 juin 2019. PHOTOS NO COMMENT 2

Madagate0 partages

Mahamasina 26 juin 2019. PHOTOS NO COMMENT 3

TEAM WWW.MADAGATE.ORG