Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Dimanche 18 Octobre 2020

Modifier la date
Madagate0 partages

Raharaha Danil Radjan. Mpisolovava manameloka mpanao gazety nefa miantso mpanao gazety rehefa ho avy ny vazaha

Ireo mpisolovava roa sy ny solontenan'ny fianakavian'ireo telolahy miasa ao amin'ny orinasa COPS, naverina vonjimaika any Tsiafahy

Raha tsiahivina dia nanamafy ny fanapahan-keviny tamin’ny 28 Septambra 2020, ny «Chambre de détention préventive» ao amin’ny tribonaly ao Anosy ka naverina any Tsiafahy ireo telolahy voampanga tamin’ny famonoana nahafaty an’i Danil Radjan, teratany frantsay, teny amin’ny «La City» Ivandry. Mialohan’io fanapahan-kevitra io, ary taorian’ny nandefasan-dry zareo taratasy manohitra («Lettre d’opposition») laharana 1523 tamin’ny 29 Septambra 2020, dia nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ireo mpisolovava miaro an’izy telolahy (nalefa vonjimaika indray any Tsiafahy, ny 15 Oktobra 2020), ka sahy nampiady sy nanameloka ny mpanao gazety malagasy. Eny na dia hoe «sasany» aza, iray ihany izahay ary mifampiresaka foana.Ianareo no tsy «kôpy»...  Ity ary ny valin-kafatro.

O ry mpisolovava mpiaro («avocat à la défense»), izay mbola tsy teraka akory dia efa nanao gazety ny tenanay a : aza mampiseho « raharahan-gasy » loatra ianareo fa manala-baraka tena fotsiny ihany. « Melohinay tanteraka ireo haino aman-jery manao procès médiatique, manaiky atao fitaovana mba hanelezana vaovao tsy marina sy hanindrina fitsarana mba hanakonana ny marina amin’ity raharaha ity », hoy ianareo.

Sady mampiady ny samy mpanao gazety ianareo ireo no milaza mazava fa dondrondra sy tsy misy saina ka mora rebirebena ny mpitsara malagasy. «Procès médiatique» hoe ? Ny tena dikan’io marina dia « instance célèbre » fa aza miteniteny foana. «Lynchage médiatique» farafaharatsiny no tokony lazainareo. Nefa ny fanadiadiana mikasika io raharaha Danil Radjan io dia amin’io herinandro ho avy io vao hanomboka, fa ny fitsarana (« procès ») mbola tsy fantatra mihitsy hatreto. Izahay, mpanao gazety, Tompoko, tsy mahay mamorona toa ny mpanao politika fa izay voalaza sy hita ary re no taterinay amin’ny « opinion publique » voalazanareo. Maninona no mahay miantso mpanao gazety ianareo rehefa injay mba hanao fanambarana ?

Maninona no manabado olona amin’ity hoe : «  (…) Na efa te-hiteny mafy aza izahay fa tsy meloka ny havanay, mba ho fanajana tsiambaratelon’ny fanadiadiana sy ny fitandroana ny marina, dia ho andrasanay ny rariny tsy andrin’ny hafa (…). Efa miteny ianareo nilaza izany ary tsindry paingotra tsy misy toa izany ny hoe : « andrasanay ny rariny tsy andrin’ny hafa ». Fantatrareo izany ireo « hafa » ka maninona no mitsara ivelan’ny tsihy ? Sa izay tokoa ilay toe-tsaina gasy tsy mety afaka sy tsy mampandroso mihitsy ? Ho anao manokana ry Me Fano, maninona no tsy lazaina ny anaranao feno ? Sa « tsiambaratelo » koa izany ?

Maninona koa moa no tsy natao hoe : Ary apetrakay feno eo ampelan-tanàn’Andriamanitra ny raharaha rehetra, fa tsy : « Ary apetrakay feno eo ambanin’ny fahendren’ny fitsarana ny raharaha rehetra » ? Ny raharaha fanaovan-gazety, Tompoko, dia mazava : « Le journalisme est l'activité du journaliste, qui consiste à recueillir, vérifier, écrire et, éventuellement commenter des faits, pour les porter à l'attention du public dans les médias (presse écrite, radio, télévision, Ntic, web). La protection des sources d’information du journaliste est garantie par la loi ». Rehefa tsy mahay teny frantsay (nefa mampiasa ny hoe « opinion publique », « présomption d’innocence, expertise ADN… ») dia ianareo ireo, mpisolovava mpiaro ireo izany, no mamorona, manao ny « interprétations » isan-karazany.

ZO sy adidinareo tokoa izany aloha satria MIARO ianareo. Izay no nanaramana anareo. Fa ny mahavariana dia rehefa fantatra fa ho avy ny « procédure miroir » izay nambaran’ny Me frantsay Nicolas Goutx (ETO) vao mikoropaka ny gasy ? N’iza n’iza voampanga tsy maintsy misy mpisolovava mpiaro rehefa misy ny mpitory. Raha tsy manam-bola ny voampanga (« accusé » na « inculpé ») dia misy ny « avocats commis d’office ». Izany hoe mpisolovava tendren’ny fanjakana hiaro ny voampanga, ary manarama azy mba hanajana ny zony. Satria tokoa -ary marina- mbola tsy meloka izay tsy voatsara. Io ilay « présomption d’innocence » hainareo tenitenenina.

Fa dia nilaza indray ianareo izao fa « misy olona tsy fantatra ankehitriny mandrahona ho faty anay havana sy voakasika ity raharaha ity, na ny any am-ponja na ny tsy voatàna noho ny antony tsy fantatra ». Filazana toa izany indrindra no mampisavoritaka ny sain’ny mpanara-baovao (ireo no atao hoe « opinion publique » ry zareo a !). Miampy ny hoe : Tianay ihany koa ny mampahafantatra sy anaovanay antso avo aminareo tomponandraikitra sy Malagasy mpiray tanindrazana ». Nianatra lalàna tokoa ve ianareo ireo sa tsia ka dia toa lasa dokam-barotra na « réclame » ilay fandrahonan’olona tsy fantatra ? Misy ny atao hoe « plainte contre X » ary ny « plainte de réserve ». Natao io sa tsia ianareo ? Asa akana ny fon’ny Malagasy ihany no tanjona ? Malagasy izay olon’ny… fo. Fa dia ianareo indray izany no ho sokajina mpampihorohoro raha alalinina.

Mba tsy ilazana fa mpandainga sy mpamorona izaho manoratra ity lahatsoratra ity dia io ambany io ny fanambarana feno nataonareo mpisolovava sy ny solontenan’ny fianakavian’ireo voampanga, eo amin’ny sary, ny 15 Oktobra 2020 :

« Fanambarana.

Manoloana ny fanosoram-potaka sy ny fanameloana sahady ny havanay, mahakasika an’Itompokolahy Danil Radjan tao amin’ny La City Ivandry, dia manao izao fanambarana izao izahay havan’ireo mpiasa Malagasy telo mirahalahy nalefa any am-ponja vonjimaika sy ireo voarohirohy hafa otronin’ireo mpisolovava.

Mbola an-dàlana ny fanadiadiana ary raha dia misy aza ny vamonjana vonjy maika sy ny fanaraha-mason’ny fitsarana ny havanay, tsy mbola midika akory izany fa meloka ireo izay voarohirohy amin’ity raharaha ity. Noho izany, melohinay tanteraka ireo haino aman-jery manao procès médiatique, manaiky atao fitaovana mba anelezana vaovao tsy marina sy anindrina fitsarana mba anakonana ny marina amin’ity raharaha ity.

Ampatsiahivinay ary takinay ny présomption d’innocence sy ny zon’ny voampanga mba tsy hanaovana sorona ny fahafahan’ny havanay na hampanginana ny opinion publique izay voavilivily hatrany am-boalohany. Efa eo am-pelatànan’ny fitsarana avokoa ireo dradradradraina hoe porofo, vidéos, sary sy ny sisa. Ary mahafaly anay ny filazana fa hisy ny fanaovana expertise ADN sy mpahai-tao vahiny handray anjara amin’ny fanadiadiana.

Tianay ihany koa ny mampahafantatra sy anaovanay antso avo aminareo tomponandraikitra sy Malagasy mpiray tanindrazana, fa misy olona tsy fantatra ankehitriny mandrahona ho faty anay havana sy voakasika ity raharaha ity, na ny any am-ponja na ny tsy voatàna noho ny antony tsy fantatra.

Ety am-pamaranana, na efa te-hiteny mafy aza izahay fa tsy meloka ny havanay, mba ho fanajana tsy ambaratelon’ny fanadiadiana sy ny fitandroana ny marina, dia ho andrasanay ny rariny tsy andrin’ny hafa. Ary apetrakay feno eo ambanin’ny fahendren’ny fitsarana ny raharaha rehetra.

Misaotra, Tompoko »./.

Me Fano iza marina ? Sa tsiambaratelo koa ny anarany ?

Ity indray ny ampahan’ny fanambarana nataon’io Me Fano tsy nety nilaza ny anarany feno. Nianatra manokana momban’ny tsiambaratelo tokoa angaha izy ?

« (…) Ny fitazomana am-ponja aloha, tsy voatery nanao aloha ilay olona vao hoe tazomina am-ponja fa antony maro maro no hitazomana olona am-ponja. Ohatra hoe resaka ordre public, na fiarovana ny ain’ilay olona voarohirohy. Manana ny antony ny fitsarana matoa nanapak’hevitra hitazona am-ponja, dia manana ny motivation-ny ry zareo. Dia izay no averimberinay foana hoe mba ho fitandroana ny secret d’instruction dia arahinay ny procédure aloha. Fa rehefa mizotra ny toe-draharaha, tonga ny fotoana hafahana mamoaka ny zavatra rehetra rehetra, ataon-tsika rehefa miravona ny zavatra rehetra, dia angamba hitondra firery vaovao sy fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny toe-raharaha ».

Sylvie Humbert dia mpaka sary ary Denis Salas sady magistrat no mpanao gazety «essayiste»

Fehiny avy aty amiko manokana : ianareo tanora eo amin’ny sehatry ny fitsarana («magistrats», «avocats», «notaires», «huissiers»…) : aza dia atao fanao loatra ny manenjika sy mampiady mpanao gazety satria raha tsy misy ireo anie ny fiainam-pirenena iray manontolo dia mikatso e ! Nisy ary mbola mitoetra ny zarazarao hanjakana eo amin’ny sehitry ny fanaovan-gazety eto madagasikara. Fa eo amin’ny lafiny ara-politika matetika fa tsy amin’itony raharaha famonoana olona ho faty itony. Farany : aza afangaro ny «publication» sy «publicité» ary aza atao tsinontsinona koa ny zon’ny olompirenena hahazo vaovao mikasika toe-draharaha iray. Dia mba fantaro ihany hoe inona izany «chronique judiciaire» izany ary iza no manao azy io ? Sa resa-bazaha io fa tsy hidiran’ny raharahan-gasy ?

Tsy mety ny lahatsoratra fa mitanila raha toa ka tsy apetraka ato amin’ity lahatsoratra ity ny ampahan’ny fanambaran’ny mpisolovava mpiaro ny fianakavian’ny maty novonoina ho faty dia i Danil Radjan. Mikasika indrindra ny fitsarana sy ny mpanao gazety. Ny ampitson’io andro nanaovan-dry Me Fano fanambarana io (16 Oktobra 2020 izany), no nitafa tamin’ny mpanao gazety ny Me Sahalioth Raherimanana sy Me Miadana Ratsimba :

Me Miadana Ratsimba : «Fantatatray fa ny mpanao gazety dia mamoaka vaovao ny asany. Dia aleho ny mpanao gazety hanatanteraka ny asany antsakany sy andavany. Ary izahay dia mahita fa manampy ben y fitsarana ry zareo amin’ny investigations izay ataony rehetra rehetra».

Me Sahalioth Raherimanana : «Ny voalohany aloha, tiako ho marihina dia amin’ny zo fototra izany. Manana zo ny olom-pirenena rehetra rehetra hahalala vaovao misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Ary anisan’izany ny ao anatin’ny fitsarana. Ary raha mahita isika, isan’ny fototra lehibe na principe be ao anaty fitsarana, ohatra rehefa misy fitsarana ireny olona ireny, ny publicité an’ny débats, raha ohatra eo amin’ny sehatra fitsarana. Ny dikan’izay, mba hiarovana ny fahamarinana sy afantaran’ny be sy ny maro ny famahamarinana. Ary raha mijery ny zava-misy erak’izao tontolo izao isika, dia na ny mpanao gazety aza misy mihitsy ny manao spécialisation amin’ny resaka chronique judiciaire. Ny dikan’izay, mba hafantaran’ny olona ny vaovao. Vao aingana teo ireny mikasika ny fampihorohoana tany Frantsa.

Na ny anaran’ilay olona aza dia hitan-tsika rehetra amin’ny haino aman-jery eran-tany ary mivoaka daholo ny fizotran’ny fitsarana hatrany amin’ny fanaovana famotorana savaravona dia hitan-tsika fa mivoaka fa misy saisie natao tatsy, nisy perquisition natao dia izao no hita izao no tsy hita. Ka aminay izany aloha, tsisy mihitsy aloha, hatreto, ary tsy miheritreritra hanao izany izahay hoe : anao famoahana tsiambaratelon’ny fitsarana. Na izany na tsy izany, ny fisian’ny fampahalalana amin’ny gazety koa dia antoka anankiray hizoran’ny fitsarana sy hanampiana ny fitsarana.

Maninona moa ny polisy na ny fitsarana, rehefa manao ireny avis de recherches ireny dia mampitady olona ary efa lazainy eo sahady amin’ireny fotoana ireny ny fiampangana ity olona ity na izao ny fiampangana iry olona iry. Marina fa raha voarohirohy, ny fitsarana no milaza farany ao anatin’io hoe iza no meloka na iza no tsy meloka. Fa na izany na tsy izany tokony mifarimbona ny rehetra hivoahan’ny marina. Ny hivoahan’ny marina izay no takinay, raha ohatra atao amin’ny teny vahiny ilay izy : manifestation de la vérité sy ny justice rendue. Izay no tadiavinay ary tokony miara-mizotra amin’izay daholo ny rehetra».

Misy ohabolana malagasy milaza fa « Fisaka ny marina ka saro-patarina » (la vérité est ténue et difficile à trouver). Asakasak’izay tsy mazava sy tsy ampy fangaraharana ary koa miafina lava ao ambadik’izao tsiambaratelo isan-karazana izao ka na ny anarana azy tsy lazaina amin’ny mpanao gazety.

Jeannot Ramambazafy

La Vérité0 partages

Situation sanitaire à Madagascar - L’état d’urgence levé, la prudence exigée

Entré en vigueur le 21 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, l’état d’urgence sanitaire avait été prolongé à quatorze reprises. Le Président Andry Rajoelina, qui s’est exprimé hier sur les chaines audiovisuelles publiques, a annoncé la levée de cette mesure. Une décision qui a été prise en tenant compte de l’amélioration de la situation épidémiologique observée au cours des dernières semaines. Le Chef de l’Etat indique notamment qu’aucun nouveau cas de contamination n’a été enregistré dans la Région Analamanga ces dernières 48 heures, et trois cas seulement ont été enregistrés sur tout le territoire national durant le même laps de temps. Pour le Chef de l’Etat, Madagascar est en train de vaincre le virus. Il indique particulièrement que Madagascar a un taux de rémission de 96%, ce qui le place à la 14è place dans le classement des pays avec le plus fort taux de guérison dans le monde. Cette victoire contre la maladie a été permise par les mesures spéciales qui ont été prises. Faisant le bilan de ces 7 mois ou presque depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, le Chef de l’Etat a affirmé que les stratégies mises en place ont été efficaces. Il rappelle les actions de communication ou le dépistage massif mené en tout début de la crise sanitaire, la mise en place du Centre de commandement opérationnel, des centres régionaux de commandement opérationnel, l’envoi de renfort à Toamasina, la production et distribution du Covid-Organics, l’ouverture du laboratoire LA2M et du PHARMALAGASY, le renforcement des intrants sanitaires au niveau des centres hospitaliers du pays, ou encore la mise en place d’un plan d’urgence social par le Gouvernement pour soutenir les familles les plus touchées par la crise sanitaire.Vigilance de rigueurLa levée de cet état d’urgence sanitaire ne marque pas la fin de la crise sanitaire actuelle de la Covid-19. Elle constitue un nouveau cycle dans la question de la crise pandémie. Le Président de la République insiste sur le fait que cette levée de l’état d’urgence sanitaire ne doit pas faire oublier le strict respect des mesures barrières. Au contraire, dit-il, la surveillance du respect des mesures barrières sera renforcée. Le port du masque en toutes circonstances reste la règle. Les mesures sanitaires demeurent également une obligation, surtout dans les Régions où le virus circule encore activement. Les rassemblements de plus de 200 sont et demeurent suspendus. Des mesures prises pour éviter la survenue d’une seconde vague. Ces derniers jours, des pays connaissent un véritable rebond épidémique obligeant les dirigeants de ces pays à prendre des mesures drastiques. En France notamment, l’état d’urgence sanitaire a été rétabli. Le Chef de l’Etat malagasy affirme que des dispositions spécifiques peuvent être prises dans les Districts si nécessaire pour enrayer la propagation de la maladie. En ce qui concerne le transport, les liaisons aériennes avec les autres pays demeurent suspendues. Ouverts depuis le 1er octobre, les vols touristiques vers Nosy Be en provenance des pays qui font face à une seconde vague sont interdits. En outre, le dernier vol de rapatriement de Malagasy bloqués à l’extérieur aura lieu le 1er novembre prochain, annonce Andry Rajoelina. Au vu du développement de la pandémie sous d’autres cieux, le numéro Un du pays a affirmé que les aéroports malagasy resteront fermés aux vols en provenance des îles voisines du pays pour cette fin de mois d’octobre, si l’éventualité avait été envisagée il y a quelques semaines. La rédaction

La Vérité0 partages

Sénatoriales - Le CNOE se plie à la décision de la HCC

Le KMF/CNOE- Education des citoyens, accepte la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Il affirme prendre part activement aux élections sénatoriales du 11 décembre prochain en tant qu’observateur

« Les sénatoriales se tiendront donc comme prévu le 11 décembre 2020. Le KMF/CNOE-Education des citoyens de par sa mission prendra part activement à l’observation de ces élections ». C’est la teneur du communiqué publié par le KMF/CNOE durant ce weekend. Il lance ainsi un appel à l’endroit de toutes les parties prenantes d’observer et de faire respecter les lois en vigueur.Cette organisation se défend d’être respectueuse des lois et de l’Etat de droit. Aussi, elle se soumet toujours aux dispositions légales et constitutionnelles. Elle rappelle que selon la Constitution, les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés et ne sont susceptibles d'aucun recours. Les dés sont donc jetés pour ce qui est des élections sénatoriales.Cette organisation de la société civile œuvrant dans le domaine de l’éducation électorale abdique donc face à la décision de la plus haute instance judiciaire du pays. Les moyens invoqués par celle-ci ne sont pas fondés comme l’attente des décisions du Conseil d’Etat sur les contentieux électoraux lors des dernières communales toujours en cours de traitement.Un autre moyen invoqué par le KMF/CNOE est que le droit de vote des Régions et des Provinces n’est pas respecté vu qu’elles ne sont pas encore en place. En outre, l’organisation a mis en avant le non- respect de la période où les élections doivent se tenir dans l’année mentionné dans la loi organique relative au régime général des élections et des référendums.Pour rappel, la Cour d’Ambohidahy admet que les élections sénatoriales peuvent avoir lieu après les élections communales. Par la même occasion, elle accepte donc que le collège électoral ne soit composé que des maires et des conseillers communaux, en l’absence des gouverneurs et conseillers régionaux élus, en l’absence des chefs de province et conseillers provinciaux élus.L’objectif dans l’organisation de ces élections sénatoriales est d’éviter un vide juridique au niveau du Parlement. Le Parlement malagasy est bicaméral, donc composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le mandat des sénateurs prendra fin pour bientôt. Ainsi, l’organisation d’une élection prime et emporte à l’issue de la fin du mandat selon la Haute Cour.Tous les candidats aux élections sénatoriales du 11 décembre prochain se trouvent déjà à pied d’œuvre actuellement. Ils préparent la précampagne avant l’ouverture officielle de la période de propagande le 19 novembre prochain. Il est à noter que la propagande auprès des grands électeurs ne dure que 3 semaines pour ces élections.

La Vérité0 partages

Affaire de Vohilava Mananjary - Les raisons du mécontentement de la population

Le député de Madagascar élu à Mananjary Charlot Mamihaja entend interpeller le Gouvernement concernant les exploitations illicites d’or dans sa circonscription. « Nous sommes très reconnaissants envers le Président Andry Rajoelina pour sa décision de suspendre ces activités illégales », dit le parlementaire.Selon lui, la compagnie chinoise incriminée, Mac Lai Sime Gianna (MLSG), entreprend des activités minières non en règle dans la Commune rurale d’Andranomavo et à Ambaladara dans la Commune rurale de Marokarima. Mécontente, la population locale s’est énergiquement opposée au projet d’Andranomavo, ce qui a obligé les Chinois à arrêter leurs activités depuis le 14 février.Quant à l’exploitation aurifère dans la rivière d’Isaka à Vohilava, à 60 km à l’ouest de Mananjary, les équipements et une des trois dragues de la compagnie sont toujours en place, plus d’une semaine après la déclaration présidentielle. « La prochaine étape de notre lutte est de les voir entièrement enlevés de là où ils sont », insiste le député. « C’est à moi de faire des interpellations dans ce sens lors de ma prise de parole au cours de la session parlementaire qui s’ouvre mardi », ajoute-t-il.Puissante familleLa mairesse de cette Commune de plus de 20 000 habitants, Marie Claire Razafindravelo, dit qu’elle ne reculera jamais devant les abus qui font souffrir les habitants. Avec l’appui du député Charlot Mamihaja, les Ampanjaka, les notables et l’implication active des organisations de la société civile, le Tafo Mihaavo notamment, sa Commune a bataillé sans relâche avec la puissante famille des descendants des Chinois basés à Mananjary. En effet, la dame derrière l’exploitation aurifère à Vohilava était née dans le village du même nom.Le problème a commencé en août 2016 quand la MLSG est venue s’installer avec des éléments chinois, bien évidemment. « Ils n’ont pas respecté les traditions ancestrales », regrette Raleva Rajoany. Agé de 63 ans, il est le représentant de Justice et Paix pour quatre Communes adjacentes, y compris Vohilava. Il est aussi un conseiller technique pour le réseau national des communautés engagées dans la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles Tafo Mihaavo.SaccagéRaleva Rajoany était détenu durant 25 jours en 2017 après qu’il a su mobiliser la communauté à se manifester contre le projet minier des Chinois dans sa Commune. Selon son récit, il pouvait nourrir sa famille, scolariser ses enfants, acheter des vêtements pour eux grâce à l’or qu’il extrayait de la rivière d’Isaka, un confluent du fleuve de Mananjary. « Si la chance est bonne, je ramenais à la maison jusqu’à 1,5 gramme d’or en une seule journée », dit-il. Un gramme coûte en ce moment 160 000 ariary. « J’ai commencé en 1985 et a arrêté en 2018 », confie-t-il.La petite mine pratiquée dans la rivière d’Isaka est une importante source de revenu pour les membres de la communauté. L’arrivée des Chinois a remis en cause la disponibilité de l’essentiel de leur moyen de survie. Du coup, le futur est aussi devenu incertain pour les enfants. L’environnement est complètement saccagé, outre le problème de santé entrainé par la pollution de l’eau. Mais les us et coutumes locaux sont aussi profanés. Selon la population affectée, les étrangers défèquent et urinent directement dans l’eau.Devant la JusticeLe 1er septembre, les mécontents ont décidé de lancer un assaut contre les installations de la compagnie minière pour exprimer leur exaspération. Ils se sont tout de même gardés de ne toucher qu’aux matériels en épargnant les humains, les Chinois et leurs employés. « Ils m’ont fait savoir leur intention de détruire les équipements de l’exploitant dès janvier. Mais je leur ai proposé de ne pas le faire. Nous avons prévu des négociations », révèle Louis de Gonzague Razafimanandraibe, président national de Tafo Mihaavo.Les mesures de confinement imposées par la Covid-19 en ont toutefois décidé autrement. Une fois les restrictions atténuées, les habitants de Vohilava ont mis à exécution leur détermination afin de protéger leurs intérêts et faire valoir leurs droits. La propriétaire de la compagnie aurait porté l’affaire devant la Justice. Il est quand même difficile d’avoir sa version. Elle n’est jamais disponible pour une interview. « S’ils sont en règle vis-à-vis de la loi, ils devraient être ouverts au dialogue », regrette la mairesse Razafindravelo. Affaire à suivre.M.R.

La Vérité0 partages

Fin en catastrophe

Le mandat du Sénat tire à sa fin. Mise en place le 29 décembre 2015, la Chambre haute termine son parcours le 21 janvier 2021. Cette fin de mandature voit aussi une autre fin, la seconde mort, celle de la configuration actuelle qui n’aura plus cours à partir de février 2021. La naissance d’un nouveau Sénat profile à l’horizon. En effet, lors du Conseil des ministres du 22 mai 2019, le Président de la République a pris une ordonnance portant n° 2019-002, une loi organique relative à l’organisation générale du Sénat. Entre autres, la réduction du nombre des sénateurs de 63 à 18 dont 12 élus par les grands électeurs et 6 nommés par le Chef de l’Etat. Adoptée in extremis par les députés et ayant le feu vert de la HCC en septembre 2020, l’ordonnance entre vigueur. Le scrutin fixé pour le 11 décembre sonnera le glas au Sénat, formule ancienne. Le Sénat est mort, vive le Sénat ! Quoi qu’il en soit, la majorité en place plie bagage. Bottés en touche, par deux fois, au moins, par la HCC, les futurs ex- locataires du Palais de verre se dirigent inéluctablement vers la sortie. D’ailleurs, l’incontournable raz-de-marée Orange qui se profile à l’horizon ne lui laisse aucune chance de résister. Le parti de Rivo Rakotovao, absent dans les deux Chambres parlementaires, est appelé à disparaitre de l’échiquier politique national. En fait, un parti sans élus est un parti mourant sinon il a déjà rendu l’âme !On se dirige lentement et doucement vers la fin de l’épisode. Le rejet de la HCC de la dernière requête déposée par les sénateurs HVM et consorts, en guise de baroud d’honneur, signe l’arrêt de mort.  Les voies de recours étant épuisées, on doit se rendre à l’évidence que le chemin est bouché. Il fut un temps où le HVM, l’ancien parti au pouvoir, régna en maitre absolu dans le pays. Rivo Rakotovao, le président du parti, imposait sa loi dans tous les domaines. Au Sénat, il réussit à écarter sans le moindre effort ni un minimum de souci du perchoir le titulaire en la personne de Rakotomanana Honoré, un « olo-be » et émérite juriste national et cela juste pour accaparer le fauteuil. Rivo ne s’attendait guère à un éventuel et terrible retour de manivelle un jour. Au jour d’aujourd’hui, il se plie en quatre pour s’accrocher. Mais, ce sera en vain.La piste d’atterrissage n’est plus loin. Toutefois, l’appareil semble dans l’impossibilité technique de pouvoir atterrir de façon normale. Le mécanisme pour déployer le train d’atterrissage ne répond pas. Alors que le carburant est à sec, le pilote ne pourra plus faire un tour, le temps d’essayer l’activation du train. Le risque de clash est fort à craindre. La menace de catastrophe pèse lourdement.La métaphore parait frappante. Arrivés au terme de leur mandat, les sénateurs doivent impérativement « descendre ». Tout comme un aéronef, à proximité de l’aéroport, doit faire la descente pour atterrir. Seulement, l’ « atterrissage » risque d’être brutal. Le Sénat manque péniblement de crédits pour finir en beauté le mandat sinon pour « atterrir » en douceur. En fait, les fonds spéciaux d’usage, en pareille circonstance, font défaut. Le président du Sénat craint le clash, la catastrophe.Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Entrepreneuriat - La startup « Jirogasy » récompensée pour sa version améliorée d’ordinateur solaire

Une reconnaissance au niveau international. La startup malagasy Jirogasy et son projet d’ordinateur solaire nouvelle génération ‘Jirodesk V2’ viennent d’être récompensés dans le cadre d’un vaste appel à projets de « Efficiency for Access Research and Development Fund ». Le projet figure parmi celui qui a bénéficié le financement à hauteur de 2.9 millions de livres débloqué à l’endroit de vingt structures développant des technologies solaires à destination des pays en développement. Alors que les autres bénéficiaires développent des projets allant du financement de l'énergie à des technologies hospitalières, Jirogasy continue à s’investir dans l’e-éducation des jeunes malagasy. Après son premier Jirodesk, un ordinateur solaire aux multiples usages, la start-up va créer et déployer une deuxième version plus avancée. Ce nouvel ordinateur va permettre une digitalisation accélérée de l’éducation à Madagascar dans les zones qui ne sont pas connectées au réseau national ou qui ont une faible alimentation électrique à travers un système peu énergivore. Après une première phase pilote de prototypage et d’optimisation de son nouvel ordinateur solaire, l’entreprise pourra en faire pleinement profiter à différents établissements scolaires. L’objectif à terme est de fournir l’accès à ces appareils à plus de 10 000 étudiants malagasy chaque année. Yann Kasay, le fondateur de Jirogasy et Young Leader 2019 de la French Africa Foundation, explique qu’« aux côtés de 19 autres projets récompensés par le Efficiency for Access Research and Development Fund, Jirogasy et son Jirodesk V2 s’engagent pour le développement de technologies solaires à impact social et environnemental. Nous menons de front nos combats pour l’e-santé et l’e-éducation, pour résoudre par la digitalisation et l’off-grid les grands défis auxquels font face l’ensemble des Malagasy et les populations défavorisées».A noter que ce PC sera conçu et assemblé localement avec les talents de manufacture qui existent d’ores et déjà à Madagascar, par une équipe de douze techniciens et ingénieurs. Dans cet assemblage, Jirogasy favorise l’utilisation de composants recyclés et d’origine africaine. La start-up s’inscrit ainsi dans une démarche d’économie circulaire pour renforcer l’économie locale et continentale tout au long de sa chaîne de valeur.Recueillis par Solange Heriniaina

La Vérité0 partages

Atteinte de l’équilibre opérationnel - La JIRAMA renégocie 47 sur les 70 contrats

Après avoir terminé la renégociation de tous ses gros contrats d’achat d’énergie, la JIRAMA entame la revue de tous ses contrats avec ses moyens prestataires. D’après l’annonce faite par Vonjy Andriamanga, directeur général de la société d’eau et d’électricité, 47 contrats sur les 70 existants ont déjà été finalisés au cours des derniers mois. « La renégociation de ces contrats entre notamment dans le redressement de la compagnie, mais surtout dans l’atteinte de l’équilibre opérationnel à la fin de l’année 2021. Et aujourd’hui, nous sommes sur la bonne direction pour atteindre cet objectif. Une fois revus, les contrats déjà finalisés offrent un partenariat vraiment gagnant-gagnant pour la JIRAMA et ses prestataires. A ce jour, il reste encore une vingtaine de contrats à renégocier », a soutenu le DG de la JIRAMA, samedi dernier, en marge du lancement de la célébration des 45 années d’existence de la compagnie dans son agence à Ambatonakanga. Cette renégociation de contrats se focalise sur deux principaux à savoir le volet financier et le cadre juridique. La JIRAMA a souhaité en effet revoir tous les prix d’achat d’électricité auprès de ses prestataires. « Notre objectif est de réduire les coûts de production, de manière mesurable pour atteindre l’équilibre opérationnel et ne plus faire de vente à perte. Pour la partie juridique, nous avons tenu à modifier quelques dispositions parce qu’auparavant, ces dernières n’étaient pas équilibrées voire léonines », explique Vonjy Andriamanga. Gains et délaisToutefois, jusque-là, les gains générés par la revue de ces contrats n’ont pas encore été divulgués. Selon les explications fournies par la direction générale : « l’estimation globale ne peut être donnée aujourd’hui car certains contrats sont en cours de finalisation pour l’ensemble. Les conditions financières peuvent alors évoluer. Dans tous les cas, les résultats seront positifs pour la JIRAMA ».De même, les délais de finalisation des contrats restent indéfinis. Les responsables veulent se donner du temps. La précipitation ne serait en effet pas adaptée pour les prestataires mais surtout pour la compagnie d’électricité. « Il faut savoir que ce n’est pas une simple négociation mais aussi un renouvellement des installations de production de la JIRAMA. Les prestataires doivent également s’engager à investir dans les groupes et dans l’hybridation des centrales thermiques avec les énergies renouvelables toujours dans cet esprit d’alléger les coûts de production. C’est pourquoi, la négociation est particulièrement difficile », déclare le premier responsable de la JIRAMA. De plus, ces prestataires seront là pour une période de 15 ans. Tous les paramètres doivent ainsi être considérés dans l’ensemble pour que les impacts puissent vraiment être ressentis par les usagers. Rova Randria

La Vérité0 partages

Viol de deux fillettes à Ivato - Un agent de sécurité jeté en prison, LP pour deux autres

Le soir du mercredi 7 octobre, deux fillettes de 5 ans chacune, des cousines germaines avaient subi un viol à Ivato. L’une a souffert plus que l’autre, mais toutes les deux ont dû être placées sous contrôle médical au centre Vonjy de Befelatanana. Après une enquête menée par le service de police des mœurs et des mineurs d’Anosy, le soupçon pèse sur trois agents de sécurité travaillant dans cette même localité du nord de la Capitale. Puisqu’il s’agissait d’un acte criminel frappant des mineurs, la Police a agi immédiatement, sans qu’elle n’ait attendu à ce que les parents des victimes aient porté plainte.  Après leur arrestation, les suspects ont été déférés au Parquet, vendredi dernier. Après cela, l’un d’eux fut placé sous mandat de dépôt tandis que deux autres ont obtenu une liberté provisoire.Ce soir du 7 octobre là, l’angoisse a étreint les parents des fillettes, en ne les voyant pas encore à la maison, après qu’ils rentraient assez tard à cause de leurs activités commerciales. Il était presque 20h lorsque les adultes, avec des voisins de quartier, étaient allés les chercher au marché, croyant que les petites s’y étaient rendues dans l’espoir de les trouver. Effectivement, elles l’ont fait. Mais le temps qu’elles n’arrivent sur les lieux, leurs parents étaient déjà à leurs foyers.Vers 23h, ces derniers, qui étaient encore dans l’affolement pour tenter de retrouver les gamines, ont finalement reçu un appel anonyme leur disant que celles-ci sont arrivées à leur maison. C’était dans ces circonstances que leurs parents se sont rendus à l’évidence sur le viol des petites. Du coup, ils les ont emmenées à Befelatanana et ont en même temps déposé une plainte contre X auprès de ce service de police, avec le résultat que l’on connaît. Il y eut cette investigation de sa part, et qui a débouché sur l’identification des trois agents de sécurité, comme étant les suspects dans cette affaire. Franck Roland  

La Vérité0 partages

Enseignement secondaire - 164 338 lycéens en quête de l’ultime diplôme officiel

Jour J. Ils sont 164 338 candidats à vouloir décrocher leur dernier diplôme de l’enseignement secondaire. A partir de ce jour, 154 197 lycéens passeront les épreuves écrites du baccalauréat général. Pour cette première journée, ces milliers d’élèves vont s’attaquer aux matières littéraires, à savoir le malagasy et la philosophie. Etant donné que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) a supprimé les épreuves théoriques et pratiques d’éducation physique et sportive (EPS) lors de ce baccalauréat 2020, cette session prendra fin ce jeudi dans l’après-midi au lieu de vendredi. Aussi, comme l’EPS est cotée en une note sur 20 - c’est-à-dire de coefficient « 1 », le calcul de la moyenne générale sera ainsi calculé en fonction de la somme des coefficients restants. Par conséquent, en se servant d’un logiciel spécialisé, la ligne de note de l’EPS sera automatiquement bloquée. A ces candidats s’ajoutent 10 141 autres futurs bacheliers inscrits dans l’enseignement technique. Quant à la première partie du baccalauréat technologique, professionnel et technique, les épreuves vont se dérouler du lundi 19 au vendredi 23 octobre, toujours à partir de 7h. Celle-ci sera consacrée aux matières générales. En ce qui concerne la deuxième partie, les candidats sont convoqués du lundi 26 au jeudi 29 octobre, toujours à la même heure pour passer les épreuves spécifiques. D’après les statistiques, 6 924 salles d’examen accueillent ces candidats. Suivant le tableau récapitulatif des effectifs établi par le MESUPRES, Antananarivo enregistre beaucoup plus de candidats par rapport aux autres ex-Provinces avec 70 537 inscrits toutes filières confondues. Toamasina suit de près en recensant 23 973 élèves voulant décrocher ce diplôme accédant aux études supérieures. Suivant le contexte de Covid-19, des dispositifs ont été principalement aménagés dans tous les centres d’examen. A cet effet, les élèves sont appelés à s’y rendre deux heures avant l’appel pour éviter toute précipitation due au respect des mesures sanitaires. Rappelons qu’en chevauchement avec le calendrier de l’examen du CEPE et celui du BEPC, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été contraint de reporter le calendrier des épreuves, initialement prévu du 5 au 16 octobre 2020. Les nouvelles dates n’ont pas été connues qu’après la décision prise en Conseil du Gouvernement du 26 août dernier et l’arrêté n° 17857/2020-MERS du 27 août 2020. K.R.

La Vérité0 partages

Football Ligue 2 - Paris FC réconforte sa place de leader

Le Paris FC de Lalaina Nomenjanahary s'est imposé 1-0 face à Pau samedi soir à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2. Une victoire qui permet à Paris de rester leader du championnat avec 2 points d'avance sur Chamois, son dauphin.  Lalaina Nomenjanahary, qui revient d'un regroupement avec les Barea, a été remplaçant. Il est rentré à la 65ème minute en remplacement de Mario Jason Kilonda. En 25 minutes, Lalaina Nomenjanahary a compilé une moyenne de 93% de passes réussies.Après avoir manqué sa première période et face à un adversaire coriace, le Paris FC a fait la différence en fin de match.« Ça a été vraiment dur, il fallait passer par des matchs comme ça et surpasser les efforts pour aller plus loin. C’est un match qu’il fallait gagner.  Notre force c’est l’équipe et peu importe qui joue en premier car tout le monde fait le travail ensemble, on est tous concernés, le plus important c’est de donner la victoire à l’équipe », répond Lalaina Nomenjanahary questionné par les journalistes.Rayan Raveloson et Troyes se sont imposés (0-1) à Rodez ce samedi même à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2. Troyes reste ainsi à la 4ème place du championnat, à 3 points du leader, le Paris FC de Lalaina Nomenjanahary. Rayan Raveloson a été titularisé sur l'aile droite du milieu de Troyes. Recueillis par E.F.