Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Dimanche 17 Décembre 2017

Modifier la date
Madagate5 partages

Antenimierampirenena. Dia tsy tahotra, tsy henatra ihany koa ingahy Djao Jean

Aleho aloha tsorina ny marina. I Rémi na koa Djao Jean no any tena solombavambahoaka voafidy foana any aminy. Any Antsohihy any amin’ny faritan’i Mahajanga izany. Asa efa in-efatra angamba izy no voafidy. Ankoatra ny naha CST azy tao amin’ny tetezamita farany iny (2009-2013). Tadidinareo ilay volavolan-dalàna momban’ny toaka gasy hoe azo amidy ankalalahana tamin’ny fitondrana Ravalomanana (tsy lany mihitsy io lalàna io nefa tsara ilay hevitra)? Ny dikany dia mihoatra ny 20 taona izy izany no «niasa» tao amin’ny Lapan’ny Antenimierampirenena ao Tsimbazaza. Izay angaha no nahatonga azy nieritretitra ny resaka «caisse de retraite» na vata fisotroan-drono ho an’ny solombavambahoaka? Asa.

Fa tamin’ny fivoriana ara-potoan’ireo solombavambahoaka mamarana ny taona 2017 dia narosony tokoa ny volavolan-dalàna laharana 004-2017-PL momban’ny hoe «création et règlementation de la caisse de retraite parlementaire, présentée par le Député de Madagascar,Rémi dit Djao Jean, vice-président de l’Assemblée nationale». Rehefa nihemotra indray mandeha ny fandaniana azy io -mahay sarimihetsika be ny ao Tsimbazaza ao mantsy- dia lany soa aman-tsara io volavolan-dalàna io ny Alakamisy 7 desambra 2017, rehefa nasiana «fanitsiana» avy any amin’ny governemanta. Fa dia mampiaiky tokoa aloha ny fahaizan’ny sasany manafangaro ny tsy tokony afangaro.

Hoy tokoa mantsy, i Benja Urbain Andriatsizehena, solombavambahoaka lany tao Manakara: «Io lalàna io dia mifototra amin’ny hoe izahay solombavambahoala dia olom-boafidy tahaka ireo filoha teo aloha izay mahazo tombontsoa rehefa tsy eo am-perinasa intsony». Mampiaiky, hoy aho. Satria dia atao kapoka iray fa mitovy izany ny «asa» sahanin’ny Filoham-pirenena sy ny «asa» ataon’ireo solombavambahoaka. Nefa mazava: ny iray lehiben’ny mpanatanteraka («pouvoir exécutif»), ny faharoa mpanao lalàna («pouvoir législatif»). Anareo mpamaky no mitsara izany fanoharana izany.

Marina aloha fa ao Frantsa ao, hatreto aloha, dia mahazo fisotroan-dronono isam-bolana ny solombavambahoaka. Tsy tokony adino anefa fa mandoa latsakemboka («cotisation») ry zareo. Ary ny mpiasa rehetra, na mpiasam-panjakana na mpiasan’ny sehatra tsy miankina, tompoko, dia anesorana ny karamany mba fandraisany anjara amin’izany fisotroan-dronono izany rehefa tonga ny fotoana hitsaharany ka mba hiainany ampilaminana, lavitry ny tsy fisiana tanteraka, mandrapahatonga ny ora andaozana ity tany ity.

Nanao izany ve ireto solombavambahoaka malagasy ireto hatramin’izay ary aiza ny vola no naloa? Tsy adino koa anefa fa any Frantsa ihany dia miala any ny hoe « loi sur la moralisation de la vie publique» azo adika amin’ny hoe lalàna manadio ny foto-pisainan’ireo olom-pirenena, na voafidy ireo na voatendry. Ny dikany dia ho foanana ireo tombontsoa toa ny «indemnité représentative de frais de mandat» sy ny«régime de retraite des parlementaires». Ialan-tsiny amin’ireo teny frantsay ireo fa ataoko fa mazava aminareo tsara amin’izay.

Eto koa isika no hanontany tena hoe hanao ahoana ny ho tohiny io resaka vola fisotroan-dronono « omena » ireo solombavambahoaka? Satria rehefa tsy nandoa latsakemboka na iraimbilanja aza ireo dia ny volanao, ny volako, ny volantsika indray izany no hangalana kanefa tena tsy mahafam-po mihitsy ny ataon’ireo depiote ireo amin’ny fandaniana fahatany izay lalàna rehetra hamono ny firenena iray manontolo. Ny «Loi de Finances 2018», ohatra, dia manambara fa manomboka ny volana Janoary ho avy dia hiakatra 20% ny haba aloa amin’ny fanafarana solika («Taxe sur les produits pétroliers»). Mazava fa hiakatra daholo izay tsy hiakatra, eny hatramin’ny tosi-drà hitarika fahafatesana... Momban’ny hoe ZES («Zone économique spéciale») sy ZIA («Zone d’investissement agricole») moa dia izao ny ho lazaina atsy ho atsy: veloma ry tanindrazana malala!

Fa ity koa mbola loza hafa. Mety hiverina ny resaka 4X4 sy tombontsoa eo no eo amin’io taom-baovao io. Ny antony ilazako izany dia ity: io lalàna 004-2017-PL io dia tsy afaka hanan-kery raha tsy mahazo ny fankatoavana avy amin’ny HCC izay ambanin’ny vahaohon’ny filoham-pirenena tanteraka. Ity farany moa dia hirotsaka amin’ny fifidiana filoham-pirenena ho avy. Tsy adala loatra izy ka fantany fa tsy ho lany mihitsy izy raha lalao madio no atao. Noho izany dia tsy maintsy ovainy ny andininy sasany ao amin’ny Lalampanorenena izay nanaovany fianianana fa ho hajaina tahaka ny anankandriamaso. Ssss ! Ianareo no te-hifidy ahy, moa ô? Tsy inona ireo fa ny tsy maintsy hametrahany fialana telo volana mialohan’ny fifidianana ary mikasika ny taonan’ireo kandida hifaninana. Re fa eo anelanalan’ny 45 sy 65 taona. Mazava fa voahilika soa aman-tsara i Andry Rajoelina (43 taona) sy Marc Ravalomanana (68 taona).

Ka izao izany ny «fifanarahana» tsy ho fanta-tsika vahoaka, nefa mazava be tahaka ny karatr’i Naivo: omena 4X4 sy fisotroan-dronono ary koa «assurance vie» (nangataka io koa anie ireo badraodra ireo e!) ny depiote fa tsy maintsy laniana soa aman-tsara, toa ny mahazatra, ny lalàna mikasika ny faniliana ireo kandida roa ireo sy ny hafa koa. Ka rehefa lalàna malagasy moa inona no antony tokony hidiran’ny «communauté internationale» moa ô? Eo no hiraradraraka ny hoe «tany manana ny fiandrianam-pireneny i Madagasikara». Maninona koa moa raha izy irery tokoa no milatsaka, toa an’i Jean Max Rakotomamonjy ao Tsimabazaza sy Rivo Rakotovao ao Anosikely, dia hita eo raha hitehaka ny ambany lanitra e!? Ny vazivazy eo ihany fa mino ve ianareo mpamaky fa dia hionona amin’izany ny fiaraha-monina malagasy eran’ny Nosy ka dia anaiky fotsiny toa omby entina eny amin’ny labatoara? Toa kely finoana amin’izany raha izaho manokana aloha.

Fa n’inona n’inona no hitranga aloha dia ingahy Djao Jean no ho tomponandraikitra voalohany, iavian’ny gidragidra («L’homme par qui le scandale arrive»). Devoly anie ireo mpitondra Hvm ireo e! Tandremo fa tsy izaho no nilaza izany fa i Rolly Mercia na Harry Laurent Rahajason, ministra mavitrika misahana ny Serasera, izay hanao mihoatra noho ny nataon’ny ministra Bruno Andriatavison fony ny fitondrana Ravalomanana. Efa nanomboka izy. Mamakia «La Gazette de la Grande île» foana dia ho fantatreo ny antsipirihiny. Mandra-pà aloha dia samia ho ela velona mandra-paty e!

Jeannot Ramambazafy – Nivoaka ao amin’ny gazety «La Gazette de la Grande île» tamin’ny Sabotsy 16 Desambra 2017 ihany koa io lahatsoratra io

Madaplus.info0 partages

Hausse du prix du litchi sur le marché

Le prix du kilo du litchi s’achète à raison de 2000 Ariary sur le marché même en cette période de récolte, tandis que l’année dernière, il était de 800 Ariary.
Le retard de la récolte a perturbé les procédures d’exportation entrainant le prix élevé de ce fruit sur le marché. La qualité est aussi moindre. Les commerçants tirent profit de cette situation selon le député de la région de Fénérive-Est. Pour éviter que cela ne se reproduise l’année prochaine, les opérateurs doivent trouver une solution d’amélioration quantitative et qualitative du litchi.
La Vérité0 partages

Cyclisme- 14eme Tour de Mada - Victoire finale de Van Aden, Mazoni pour l’honneur

Rideau sur la 14e édition du tour cycliste international de Madagascar. C’est le Hollandais Engelen Van Aden qui a arraché la victoire finale après la dixième et dernière étape  patronnée par la Boa (Bank of Africa), la banque du tour, au Lac Anosy à Antananarivo hier. A l’issue de la 7eme étape Madauto, Irondro Ambohimahasoa  (146km) le jeudi 14 décembre, Van Aden a fait le nécessaire pour s’imposer au classement général jusqu’à l’arrivée à Antananarivo. C’est la seule étape qu’il a gagnée après une longue domination angolaise depuis la deuxième étape Boa Toliara-Sakaraha.  Il était le seul capable de mettre fin à la domination de Bruno César, Dario Manuel et ses  camarades après 5 victoires d’étape consécutives jusqu’à Mananjary.  A l’issue de l’étape Ambohimahasoa, il a devancé l’ancien maillot jaune Dario Manuel de l’Angola d’une minute et 47 secondes. Un avantage qu’il a su garder à bon escient  jusqu’à la fin. Malgré tout, l’équipe de Bai-Sicasal/Petro De Luanda reste la première au classement  par équipe devant Boa et Unicef.

 

Les Malagasy peuvent partir avec le cœur lourd mais la tête haute. Mazoni Rakotondravony de l’équipe Boa, a tout de même sauvé les meubles, en se  classant troisième au podium du classement général pour cette 14eme édition. Nambinintsoa Randriamanantena de l’équipe Unicef  a gagné l’unique victoire d’étape malagasy. Une victoire sans appel par rapport aux six étapes gagnées par les Angolais et les trois victoires hollandaises. La victoire malagasy était sans appel car Nambinintsoa (équipe Unicef) était le seul à franchir la ligne d’arrivée de 2 minutes et 9 secondes en devançant le deuxième de 3 minutes 56 secondes devant le maillot jaune  Boa le Hollandais mais pas suffisant pour boucher le trou de 1h39mn qu’il a déjà cumulé au général.   Mazoni Rakotoarivony, Roger Randrianirina tous de l’équipe Boa et Emile Randrianantenaina sont les meilleurs grimpeurs durant ce 14e tour. 

 

Elias Fanomezantsoa

La Vérité0 partages

Ikongo - Accident d’un camion militaire, 9 éléments portés disparus

Un camion des Forces armées malagasy a basculé dans la rivière d’Agnila à Ikongo, faisant ainsi 9 victimes. Le drame est survenu vers le début de l’après-midi samedi sur un radier d’Ambinatromby, situé à 30 km de ce District du Sud-est du pays. Composés d’éléments issus de différents corps militaires, les malheureux ont été emportés par les crues, très violentes en cette période de l’année. Pour l’heure, il est impossible de savoir où ont fini les corps de 6 militaires basés à Fianarantsoa, de 2 policiers de cette même ville et d’un gendarme de Mananjary emportés par les flots. Les recherches menées toute la journée d’hier par le  « fokonolona », n’ont pas encore abouti à un résultat.

 

L’éclatement d’une roue du mastodonte juste au moment où il a roulé sur ce radier, serait à l’origine du drame. La crevaison l’a fait renverser sur le côté gauche avant que le poids lourd poursuive sa chute dans la rivière. Des témoins racontent que les militaires qui étaient à l’intérieur du camion, ont tenté de chercher tous les moyens pour se sauver du dangereux piège. Mais les crues étaient tellement trop fortes pour les entraîner et certains s’étaient rapidement noyés ou engloutis par l’eau. Cela explique donc la disparition rapide de ces victimes dans la flotte.  Des riverains ont affirmé avoir été alertés par les cris des passagers du camion militaire qui a roulé en tête de convoi et leurs collègues ayant voyagé dans les deux 4x4 pick-up des Forces de l’ordre qui ont roulé  derrière le mastodonte. Rapidement, les secours ont été organisés. Les villageois ont mis des pirogues à la disposition des secouristes. Leur intervention a permis de sauver la plupart des militaires qui étaient dans le camion. « Le maire d’Ambinanitromby aurait conseillé à ces Forces de l’ordre d’attendre encore pour quelques heures, le temps que le niveau de l’eau puisse baisser. Mais elles ont préféré reprendre la route », confie une source locale.   Ils étaient 31 éléments militaires à voyager dans le camion. On peut dire qu’ils étaient assez nombreux pour rendre efficace leur tentative de se dégager du piège.  Ces membres des Forces de l’ordre devaient rejoindre Ikongo à titre de renforts, vu les troubles liés à l’évasion des détenus sur place. A ce sujet, la situation se stabilise dans la région. Des dizaines de détenus qui s’étaient évadés de la prison d’Ikongo au cours de la semaine dernière,  se cachent encore dans la forêt. Cependant,  8 de leurs camarades sont retournés de leur propre gré dans leurs cellules de détention, depuis. Parallèlement, les 7 personnes accusées de meurtre lors d’un litige foncier et qui sont à l’origine des troubles, ont été transférées à la prison de Fianarantsoa.  La Gendarmerie participe dans l’opération de recherche des éléments victimes de cette noyade du samedi dernier. Elle a démarré également une enquête sur ce drame. 

Franck Roland

La Vérité0 partages

Syndicat des marins - Les membres revendiquent l’application de la loi

Une guerre sans fin. Le Syndicat  général maritime de Madagascar (Sygmma) revendique l’application de la loi à son ancien Secrétaire général (Sg), Razafindraibe Lucien. Elle concerne notamment le dédommagement et le retour des matériels détournés. Au mois de juillet 2016, le syndicat a procédé à un audit. Cette décision a été prise à l’issue d’une  réunion de tous les membres. A la fin de leur mission, les auditeurs ont annoncé plusieurs anomalies mettant en cause  ce  Sg du syndicat. Le détournement est estimé à 776 millions d’ariary. 

 

Après une assemblée générale extraordinaire, ce premier responsable a été suspendu de sa fonction. Basola Nomenjanahary l’a alors remplacé au poste de Sg. Ce dernier, accompagné d’autres membres du Sygmma ont apporté l’affaire devant le Tribunal. Pourtant, jusqu’à ce jour, Razafindraibe Lucien a effectué des déplacements dans plusieurs régions et affirmé qu’il est toujours le Sg du Sygmma. Ainsi, il profite pour radier certains responsables du bureau. D’après Basola Nomenjanahary, les membres du bureau du Syndicat ont subi des intimidations de la part de cet ancien Sg. «  L’ancien Sg a une grande capacité d’induire tout le monde en erreur », avance –t-il. Ce dernier qui a été déjà incarcéré durant 47 jours à Toamasina et inculpé pour tentative de kidnapping. L’intimidation se poursuit encore.

 Pour l’année 2018, le Sygmma mise sur le renouvellement des membres du bureau régional et l’élection du nouveau Sg du Syndicat. Ce dernier qui sera effectué durant une assemblée générale ordinaire. Actuellement, le renouvellement des cartes d’adhésion est en cours. Le syndicat  général maritime de Madagascar compte actuellement près de 500 membres qui sont composés de pêcheurs, marins, aquaculteurs et dockers. Vendredi dernier, le membre du syndicat a effectué un bilan sur les tensions internes qui minent cette entité depuis l’année dernière.

Recueillis par  Anatra R.

La Vérité0 partages

Salon des produits indiens - Un évènement à succès

Au-delà des espérances. La troisième édition de la Foire commerciale « Made in India » qui s’est tenue au parvis de l’Hôtel de ville d’Analakely, les 16 et 17 décembre derniers, constituait le lieu de rendez-vous du week-end. Effectivement, cet évènement a attiré plus de 15 000 visiteurs, un nombre qui a augmenté par rapport à l’édition précédente. Selon un membre du comité d’organisation, « cette édition a dépassé toutes nos attentes, tant sur le nombre de visiteurs que sur celui des exposants. Et oui, par rapport à l’année dernière, le nombre d’exposants a augmenté. Si en 2016, ils étaient 30, cette année ils ont été 42 à avoir répondu à notre appel. En fait, ils auraient dû être plus nombreux

. Mais à cause de la saison pesteuse qui a fait rage dans la Grande île, plusieurs exposants venant de l’Inde ont désisté ».  Les 42 exposants du salon ont été satisfaits des retombées de l’évènement. Par ailleurs, chaque stand a eu la chance de mettre en avant les produits et services qu’ils proposent. Les visiteurs ont quant à eux découvert les différentes facettes de l’Inde, tant au niveau économique que culturel. Et il faut dire que les démonstrations de danse indienne ont attiré beaucoup de spectateurs. Côté gustatif, la cuisine indienne a fait le bonheur de nombreux gourmets. Durant cet évènement, le stand de « Parul University » a attiré beaucoup de jeunes, désireux de poursuivre leurs études en Inde. Cette université propose d’ailleurs plusieurs formations, axées sur tous les secteurs. Elle propose également un cursus qui part du diplôme de baccalauréat jusqu’à l’obtention  du doctorat. Notons que  « Parul University » propose aussi des bourses d’étude pour les étudiants malagasy. A ce titre, 6 étudiants de notre pays  bénéficient actuellement de ces bourses. L’ambassadeur de l’Inde à Madagascar, Sem Subir Dutta de conclure que « l’Inde est un pays qui propose des formations de qualité, à un prix abordable ».   Pour l’édition 2018, l’ambassade de l’Inde à Madagascar compte bien faire mieux. Et ce, toujours dans le but de promouvoir les produits indiens ainsi que les échanges commerciaux entre les deux pays.

 Propos recueillis par Marinà R.

La Vérité0 partages

Canular !

 Et la farce continue. De mascarade en mascarade, les hommes du pouvoir mènent en bateau les 25 millions de Malagasy. Des numéros, très maladroitement interprétés, au lieu d’égayer la galerie, offusquent. La comédie vire à la pitrerie. La sauce mayonnaise tourne. C’est raté ! Iavoloha, mordicus et contre vents et marées,  persiste et signe de sa volonté à tripoter la Constitution. Ayant butté à une fin de non recevoir de la part des partenaires nationaux soutenus par la Communauté, les dirigeants aux cravates bleues ne désarment point. Pour contourner la chose, ils sont en train de mettre sur pied une nouvelle tactique. En effet, Iavoloha passe le relais aux parlementaires patentés au pouvoir. Les députés et sénateurs  proches du régime cogitent un plan machiavélique en vue de « toucher » à la Loi fondamentale. 

De cette manière, on dirait que l’initiative, tant décriée, viendrait donc des élus, de Tsimbazaza et d’Anosikely. De qui se moque-t-on ! En voilà une farce de mauvais goût ! En fait, le régime tout entier trame un complot contre la Constitution et, par extension, contre l’Etat de droit. Toute allégation à  « corriger » la Loi fondamentale, sans avoir pris la peine de respecter toutes les étapes y afférentes et à un moment inopportun, porte préjudice à l’intégrité de l’Etat. La volonté de tailler un texte sur mesure témoigne de l’indélicatesse de comportement vis-à-vis de la Nation. Un texte qui, rappelons-le, a été adopté à l’issue d’un vote au suffrage universel direct. Un texte, enfin, dont l’onction populaire ne fait nullement l’ombre d’un doute. D’ailleurs, le Chef de l’Etat, en exercice, étant membre du Gouvernement de l’époque, fut l’un des artisans convaincus de l’adoption, par voie référendaire, de cette Constitution en 2011. Ainsi, l’entêtement au tripotage relève, tout simplement,  d’un geste de mauvaise foi et 

correspond à un canular aberrant.  L’article 46, l’article de la discorde, notamment dans l’alinéa 2, mentionne que « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date de scrutin ». Cet article pose réellement problème au locataire d’Iavoloha. Lui qui ne voulait en rien céder, tant soit peu, de son pouvoir, rejette tout concept de démission. Le notable (Olo-be) Rakotorimanana Honoré a dû payer à son compte personnel les frais de cette obsession. Mais l’acharnement contre cet article ne s’arrête pas là. Il faut, à tout prix, le modifier ou même le radier du texte. De même l’art. 47, l’autre objet de la controverse, en particulier dans l’alinéa 1, en jonction avec celui du 46, alinéa 2, précédemment cité,  forment selon eux un duo dangereux sur l’intégrité du pouvoir et du mandat du Chef de l’Etat, en place. Même l’éminent juriste, tout juste détrôné d’il y a très peu de temps, Rakotomanana Honoré, entre dans la danse pour justifier la nécessité d’amender la Constitution en attaquant frontalement ces deux articles jugés scélérats. La comédie théâtrale, plutôt le canular, a trop duré. Les « spectateurs » en ont marre ! Les acteurs, sur scène, accumulent de maladresses en incompétence à interpréter convenablement le scénario. Malheureusement, la « troupe » en a encore un bout de temps. Et malgré  la turpitude de leur prestation, ils s’accrochaient à occuper le plateau.

Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Politique étrangère du régime Rajaonarimampianina - Au ras des pâquerettes !

L’expression « au ras des pâquerettes » est quelque peu désuète. Cependant elle illustre avant tout la politique étrangère du régime Rajaonarimampianina, souvent en dessous de la moyenne.   Pour rappel, la politique étrangère est définie comme étant l'action menée par un Etat en vue d'établir des relations diverses avec d'autres Etats, de coopération internationale, commerciale, diplomatique et militaire, etc. C'est le ministère des Affaires étrangères qui conduit effectivement la politique extérieure de son pays sous contrôle gouvernemental.  S’il existe un domaine où le régime actuel échoue plus qu’ailleurs, c’est bien la politique étrangère.

 

Nombre de personnes ont remarqué l’incapacité de nos dirigeants de nommer des ambassadeurs dans des grands pays comme la France, les Etats-Unis, la Suisse et même le Japon où le Chef de l’Etat s’est rendu récemment. Unique ambassadeur nommé par le locataire d’Iavoloha à ce jour, le professeur Alain Tehindrazanarivelo Djacoba ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar à Addis-Abeba est l’exception à la règle. A  une année de la fin du mandat du Président Hery Rajaonarimampianina, rien de concret n’est fait.  Faut-il pourtant noter l’importance d’avoir des ambassadeurs en matière de diplomatie et de relations extérieures surtout avec nos partenaires ?  En effet, afin de développer le partenariat, il est utile d’avoir des échanges d’égal à égal. Il faut que les négociations avec les pays partenaires de Madagascar se tiennent entre personnes de même statut. Qui plus est, le régime en place ne cesse d’initier et de multiplier les rencontres internationales dans l’objectif de trouver des investissements étrangers ? Or dans bon nombre de nos représentations diplomatiques, ce sont des chargés d’affaires qui détiennent les manettes depuis des années. D’autres ambassades sont tout simplement vides. 

 Défaut

En outre, nommé il y quelques mois au ministère des Affaires étrangères en remplacement de Béatrice Atallah, le ministre Henri Rabary Njaka part avec un handicap étant donné son passif avec la communauté internationale… S’il est également un domaine dans la politique étrangère où le régime doit faire des efforts ce sont les prises de position sur des sujets d’actualité internationaux. Le 5 décembre à Tokyo  lors de sa rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le Président Rajaonarimampianina a réitéré la condamnation du programme nucléaire nord-coréen ainsi que les tirs de missiles balistiques au-dessus du territoire japonais. Il s’agit d’une des rares prises de position connue du Chef de l’Etat malagasy. Beaucoup estiment que si Madagascar veut exister certaines prises de position forte de ce genre sont requises de la part du locataire d’Iavoloha. Qu’en est-il notamment de la position de la Grande-île par rapport  à la décision du Président américain de considérer la ville sainte comme la capitale de l'Etat hébreu ? 

Hery Rajaonarimampianina a participé récemment au « One planet Summit » initié par le Chef de l’Etat français, afin de trouver des moyens, sur le terrain économique pour soutenir entre autres les transitions énergétiques. Quid de la position de la Grande-île par rapport à la décision du Président Américain, Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le  Climat ? En tout cas, la politique étrangère a beaucoup fait défaut au régime Rajaonarimampianina. Dans ce domaine, l’actuel pouvoir est dépassé, et de loin, par les régimes « démocratiquement élus » de l’Amiral Didier Ratsiraka et de  Marc Ravalomanana, selon un analyste. Et pourtant, l’actuel Chef de l’Etat  disposait de meilleures chances, étant donné qu’il a été placé par la communauté internationale, selon  un certain nombre de  personnes.

 A.R.

La Vérité0 partages

Gouvernement - Mamy Ratovomalala pressenti ministre

Dans la dernière ligne droite de son mandat, Hery Rajaonarimampianina tenterait de donner un second souffle, le dernier, à son équipe. Figure parmi les stratégies à adopter, le toilettage du Gouvernement de Mahafaly Olivier Solonandrasana. Celui-ci qui occupe également le poste de ministre de l’Intérieur est même annoncé, par Dame rumeur, comme dans la liste des partants. Dans ce cas, il s’agit plutôt d’un changement de Gouvernement que d’un toilettage. Reste à savoir ainsi qui deviendra le dernier locataire du Palais de Mahazoarivo de la première partie de la 4e République. Mais dans l’état actuel, les discussions dans les salons tournent autour d’une nomination à la tête du ministère de l’Intérieur. Le but serait d’alléger les tâches de Mahafaly Olivier Solonandrasana et de lui laisser se concentrer totalement sur ses principales occupations.

Des noms circulent pour remplacer l’actuel ministre à ce poste. Mais contrairement au sacro-saint principe de « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut », le pressenti est loin de remplir les critères pour diriger ce département qui gère également la décentralisation. Le nom qui  revient avec insistance pour devenir le patron de la patte d’éléphant est celui de Mamy Ratovomalala. Ancien ministre des Mines et des Hydrocarbures durant la transition, il a été ensuite, à la même époque, nommé directeur général de la  Présidence avant d’être limogé. Mamy Ratovomalala ne figure pas parmi les premiers éléments  à soutenir le candidat Hery Rajaonarimampianina, soutenu à bout de bras par le Mapar, aux dernières élections présidentielles. Durant cette bataille électorale, le poste de directeur de campagne de Camille Vital lui était revenu. C’est seulement après la victoire de Hery Rajaonarimampianina que Mamy Ratovomalala a refait surface en occupant divers postes. Ce n’est pas la première fois sous le régime de Rajaonarimampianina que le nom de Mamy Ratovomalala est cité pour occuper un poste ministériel ou d’une haute fonction. Il fut un temps où des sources concordantes l’avaient même propulsé à la Primature pour remplacer l’actuel Premier ministre qui ne serait plus en odeur de sainteté avec l’équipe du conseiller très influent du Président de la République.

Société

La Vérité0 partages

« China-Africa Investment Forum » à Marrakech - Andry Rajoelina au rendez – vous des décideurs

Malgré son silence médiatique, l’ancien président de la Transition Andry Rajoelina n’est pas pour autant absent de la scène internationale. En effet,  l’ex – homme fort du régime transitoire a répondu présent au  « China-Africa Investment Forum », à Marrakech, au Maroc les 27 et 28 novembre derniers. Une présence remarquée puisque  le leader du Mapar a été accueilli en tant qu’ancien Chef de l’Etat malagasy. Co-organisé par le ministère marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique du Royaume du Maroc, Jeune Afrique Media Group et BOAO Business Consulting, ce forum est décrit comme un rendez – vous des décideurs chinois et africains. En marge de ce forum, l’ancien Chef de l’Etat a eu un entretien privé avec le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy considéré comme l’un des membres les plus influents du Gouvernement marocain et ayant un accès privilégié au roi du Maroc Mohammed VI.

 Renforcement des liens internationaux

 Andry Rajoelina a également eu l’occasion de s’entretenir avec plusieurs personnalités influentes à l’instar du vice – président du China Africa Development Fund, Wang Yong, du Pdg du Cdc International Capital (la branche de la Caisse des dépôts française dédiée aux partenariats d’investissements internationaux), Laurent Vigier ou encore du secrétaire général adjoint de la présidence du Mali, Moustapha Ben Barka. Il a également dialogué avec Jean Claude Kassi Brou, ministre de l’Industrie et des Mines de la Côte d’Ivoire ainsi que Mehdi Jomaa, ancien Premier ministre tunisien. Durant son périple en terre marocaine, l’ex – président de la Transition a été accompagné par son ancien ministre des Télécommunications et non moins compagnon de lutte au sein du Mapar, Augustin Andriamananoro. Un renforcement du réseautage international en vue de l’échéance de 2018 ? En tout cas, Andry Rajoelina continue d’entretenir le suspens quant à son éventuelle candidature à ce tant attendue élection présidentielle. Ce ne sont pourtant pas les sollicitations de ses partisans qui manquent !

   S.R.

Madagascar Tribune0 partages

Un conseil de gouvernement extraordinaire à Mantasoa

Un conseil de gouvernement extraordinaire s’est tenu à Mantasoa samedi dernier. C’est le Premier ministre, Christian Ntsay, qui a pris cette initiative, explique la Primature dans un communiqué. Ce conseil a permis au gouvernement de prendre certaines dispositions par rapport à la conjoncture politique actuelle, et suite à de nouvelles initiatives du système des Nations Unies au niveau de sa coopération avec Madagascar.

Les projets de loi jugés importants, à savoir la loi sur le blanchiment d’argent et celle sur le recouvrement des avoirs illicites, qui n’ont pas encore été adoptés par le parlement ont été au cœur de ce conseil. Le Premier ministre a avancé qu’à part quelques dossiers qui ne sont pas encore apurés, plusieurs projets de loi seront à présenter en conseil avant la fin de l’exercice 2018. Il a expliqué qu’il revient au Gouvernement de proposer une alternative d’adoption.

Concernant le projet de loi de finances 2019 qui souffre de la divergence de points de vue entre les députés et les sénateurs, alors que la session budgétaire est déjà clôturée, le conseil a évoqué que « des prérogatives de l’article 92 de la Constitution nous ouvriront la faculté d’opter pour des solutions ».

Le Premier ministre a également expliqué lors de ce conseil extraordinaire que le Système des Nations Unies entend adopter de nouvelles perspectives, l’année prochaine, concernant sa contribution dans le développement de notre pays. Ainsi, sous l’égide du Coordonnateur Résident, Violette Kakyomya, les représentants de l’organisation se sont rendus sur le lieu du conseil pour s’entretenir avec tous les membres du Gouvernement, afin d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle méthode de coopération initiée par cette organisation.

Madagascar Tribune0 partages

Des suspicions de manœuvres frauduleuses selon Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana a saisi l’occasion du face-à-face d’hier 16 décembre 2018, pour avertir le Premier ministre et le président de la République par intérim sur des manœuvres de grande envergure de fraudes électorales. Des cartes d’électeurs et des cartes d’identité nationale sont, d’après ses dires, distribuées pour étoffer le nombre d’électeurs « fantômes », et ce avec l’appui du ministre de l’Intérieur, des chefs de district qui feraient donc pression sur les chefs de fokontany. Il a cité des localités qui sont concernées, entre autres Sambava, Fianarantsoa, Farafangana. Marc Ravalomanana appelle ainsi le Premier ministre à recadrer le ministre de l’Intérieur, sinon à le remplacer car il n’observe pas la neutralité du gouvernement. Il interpelle aussi le chef de l’État par intérim car le risque de danger de fraudes électorales massives est imminent.

La CENI ayant eu vent de ces intentions de manœuvres frauduleuses a lancé encore une fois un appel au respect de la légalité et brandi les sanctions correspondant à de tels actes. Les administrateurs civils au nom de leur syndicat, le Synad, ont eux aussi rappelé leurs collègues au respect de l’éthique dans leurs prises de responsabilités.

S’adressant à l’assistance et au peuple, Andry Rajoelina en prenant la parole, élude la question et fait comprendre à son vis-à-vis et au peuple qu’on n’est plus en 2002, sans plus.

D’après Marc Ravalomanana et son staff, il y a quelque 500 000 cartes d’identité nationale illégales et près de trois (3) millions de cartes d’électeurs en cause. Le directeur général de l’Imprimerie nationale pour sa part note qu’il n’imprime que les commandes que le ministère de l’Intérieur lui fait parvenir.

Changement non concerté

Le candidat Marc Ravalomanana et ses partisans sont apparemment à l’origine du retard de plus d’une demi-heure par rapport au début annoncé par la CENI et ses partenaires du face-à-face nocturne entre les finalistes du second tour de la présidentielle. Encore remonté par ce désagrément, Marc Ravalomanana n’a pu s’empêcher dès l’entame de ce face-à-face de dénoncer une certaine partialité car lui et son staff n’auraient pas été informés des changements apportés à ce qui avait été convenu ensemble dans l’organisation de ce rendez-vous. Dans la forme en effet, la CENI et ses partenaires ont modifié sans se concerter avec le camp Ravalomanana, l’effectif de l’assistance et leur emplacement par rapport à leur candidat.

Recueilli par Fanambinantsoa

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar, « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina au petit matin.

À Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Un exercice ardu de persuasion

Le face-à-face a été ardu tant pour l’un que pour l’autre, bien que l’introduction ait été claire mais pas suffisante en particulier pour Andry Rajoelina qui a comparé les anciens régimes avec ce qu’il ose aujourd’hui effectuer publiquement, le « velirano » composé des projets que renferme l’ « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » (IEM). Pour beaucoup, Andry Rajoelina a insinué, au nom de proximité avec le peuple et au vu de la situation précaire de celui-ci, une considération ou un besoin d’assistanat. Par contre son vis-à-vis a essayé à tout moment et à chaque question posée par les animateurs, de développer un discours cohérent qui place le citoyen/contribuable comme acteur du développement et du vivre ensemble avec l’aide de la décentralisation effective et de la réconciliation nationale, son cheval de bataille.

Chacun a évoqué ses talents et expériences de pouvoir qui ont été couronnés de succès. Mais ils ne se sont pas empêchés de faire références aux erreurs et méfaits de l’un et de l’autre en leur temps. Toujours est-il que des volets de leur programme et projet ont permis de se faire une idée de leur profonde volonté et conviction de redresser le pays et surtout dans le cas de Ravalomanana, de faire prendre conscience au peuple, pour que l’individu retrouve sa fierté, son « hasina », sa force intrinsèque et la confiance en l’État.

La fonction de président de la République étant l’objet de la compétition, il est crucial vis-à-vis de l’un et l’autre -et c’est l’attente des auditeurs et téléspectateurs-, de comprendre la manière dont les deux prétendants comptent procéder pour gouverner, au-delà des projets et programmes ponctuels et localisés ou sectoriels. Andry Rajoelina n’écarte pas les partenariats avec les bailleurs de fonds mais est déjà prêt pour mettre en œuvre l’IEM pour sauver le peuple malgache de la misère. Toutefois, il est diffus dans le mode de financement et la synergie de tout ce qu’il souhaite entreprendre. Certes, il met en valeur les félicitations du FMI sous une partie de la Transition mais il avait limogé le ministre du Leader Fanilo quelques mois après. Le candidat n°13 en a profité pour faire remarquer qu’il va mettre en place une centrale de l’or qui constituera une réserve importante pour le pays et relèvera la valeur de la monnaie nationale. De plus, soutient-il, les salaires seront toujours augmentés comme du temps de la Transition. Faut-il noter que gouverner n’est pas confiné à régler les salaires des fonctionnaires.

En tout cas, aucun des candidats n’a épousé les idées du malheureux candidat Jean Jacques Ratsietison de prendre des décrets pour une parité fixe des changes. Marc Ravalomanana en effet est pour le maintien du système de flottement, mais réitère que tout cela est fonction du budget susceptible d’aménagement dans les ministères et de rectification auprès du Parlement. Il ajoute qu’il est très important que le pays s’engage dans la décentralisation effective et dans la réhabilitation de l’individu et du ménage. En d’autres termes, le candidat n°25 veut faire de l’homme et du ménage son propre acteur de développement ; il propose un gouvernement central avec un effectif limité à une vingtaine et un gouvernement local dans chaque région agrémenté d’un conseil composé des élus issus des communes et fokontany. Ravalomanana envisage un référendum constitutionnel à choix multiples mais il veut un régime présidentiel, contrairement à son concurrent qui ne veut pas changer la Constitution en vigueur mais qui n’écarte pas de supprimer le Sénat. Pour le candidat n°25, les fonctions de l’État central sont d’exécuter les décisions de ces collectivités territoriales. Bref Marc Ravalomanana ne promet pas la lune mais un environnement dans lequel les aspirations des ménages peuvent être réalisées par eux-mêmes.

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar, énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina, au petit matin.

A Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar, « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina au petit matin.

À Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar, « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina au petit matin.

À Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Un conseil de gouvernement extraordinaire à Mantasoa

Un conseil de gouvernement extraordinaire s’est tenu à Mantasoa samedi dernier. C’est le Premier ministre, Christian Ntsay, qui a pris cette initiative, explique la Primature dans un communiqué. Ce conseil a permis au gouvernement de prendre certaines dispositions par rapport à la conjoncture politique actuelle, et suite à de nouvelles initiatives du système des Nations Unies au niveau de sa coopération avec Madagascar.

Les projets de loi jugés importants, à savoir la loi sur le blanchiment d’argent et celle sur le recouvrement des avoirs illicites, qui n’ont pas encore été adoptés par le parlement ont été au cœur de ce conseil. Le Premier ministre a avancé qu’à part quelques dossiers qui ne sont pas encore apurés, plusieurs projets de loi seront à présenter en conseil avant la fin de l’exercice 2018. Il a expliqué qu’il revient au Gouvernement de proposer une alternative d’adoption.

Concernant le projet de loi de finances 2019 qui souffre de la divergence de points de vue entre les députés et les sénateurs, alors que la session budgétaire est déjà clôturée, le conseil a évoqué que « des prérogatives de l’article 92 de la Constitution nous ouvriront la faculté d’opter pour des solutions ».

Le Premier ministre a également expliqué lors de ce conseil extraordinaire que le Système des Nations Unies entend adopter de nouvelles perspectives, l’année prochaine, concernant sa contribution dans le développement de notre pays. Ainsi, sous l’égide du Coordonnateur Résident, Violette Kakyomya, les représentants de l’organisation se sont rendus sur le lieu du conseil pour s’entretenir avec tous les membres du Gouvernement, afin d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle méthode de coopération initiée par cette organisation.

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar, « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina au petit matin.

À Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Un conseil de gouvernement extraordinaire à Mantasoa

Un conseil de gouvernement extraordinaire s’est tenu à Mantasoa samedi dernier. C’est le Premier ministre, Christian Ntsay, qui a pris cette initiative, explique la Primature dans un communiqué. Ce conseil a permis au gouvernement de prendre certaines dispositions par rapport à la conjoncture politique actuelle, et suite à de nouvelles initiatives du système des Nations Unies au niveau de sa coopération avec Madagascar.

Les projets de loi jugés importants, à savoir la loi sur le blanchiment d’argent et celle sur le recouvrement des avoirs illicites, qui n’ont pas encore été adoptés par le parlement ont été au cœur de ce conseil. Le Premier ministre a avancé qu’à part quelques dossiers qui ne sont pas encore apurés, plusieurs projets de loi seront à présenter en conseil avant la fin de l’exercice 2018. Il a expliqué qu’il revient au Gouvernement de proposer une alternative d’adoption.

Concernant le projet de loi de finances 2019 qui souffre de la divergence de points de vue entre les députés et les sénateurs, alors que la session budgétaire est déjà clôturée, le conseil a évoqué que « des prérogatives de l’article 92 de la Constitution nous ouvriront la faculté d’opter pour des solutions ».

Le Premier ministre a également expliqué lors de ce conseil extraordinaire que le Système des Nations Unies entend adopter de nouvelles perspectives, l’année prochaine, concernant sa contribution dans le développement de notre pays. Ainsi, sous l’égide du Coordonnateur Résident, Violette Kakyomya, les représentants de l’organisation se sont rendus sur le lieu du conseil pour s’entretenir avec tous les membres du Gouvernement, afin d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle méthode de coopération initiée par cette organisation.

Madagascar Tribune0 partages

Des suspicions de manœuvres frauduleuses selon Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana a saisi l’occasion du face-à-face d’hier 16 décembre 2018, pour avertir le Premier ministre et le président de la République par intérim sur des manœuvres de grande envergure de fraudes électorales. Des cartes d’électeurs et des cartes d’identité nationale sont, d’après ses dires, distribuées pour étoffer le nombre d’électeurs « fantômes », et ce avec l’appui du ministre de l’Intérieur, des chefs de district qui feraient donc pression sur les chefs de fokontany. Il a cité des localités qui sont concernées, entre autres Sambava, Fianarantsoa, Farafangana. Marc Ravalomanana appelle ainsi le Premier ministre à recadrer le ministre de l’Intérieur, sinon à le remplacer car il n’observe pas la neutralité du gouvernement. Il interpelle aussi le chef de l’État par intérim car le risque de danger de fraudes électorales massives est imminent.

La CENI ayant eu vent de ces intentions de manœuvres frauduleuses a lancé encore une fois un appel au respect de la légalité et brandi les sanctions correspondant à de tels actes. Les administrateurs civils au nom de leur syndicat, le Synad, ont eux aussi rappelé leurs collègues au respect de l’éthique dans leurs prises de responsabilités.

S’adressant à l’assistance et au peuple, Andry Rajoelina en prenant la parole, élude la question et fait comprendre à son vis-à-vis et au peuple qu’on n’est plus en 2002, sans plus.

D’après Marc Ravalomanana et son staff, il y a quelque 500 000 cartes d’identité nationale illégales et près de trois (3) millions de cartes d’électeurs en cause. Le directeur général de l’Imprimerie nationale pour sa part note qu’il n’imprime que les commandes que le ministère de l’Intérieur lui fait parvenir.

Changement non concerté

Le candidat Marc Ravalomanana et ses partisans sont apparemment à l’origine du retard de plus d’une demi-heure par rapport au début annoncé par la CENI et ses partenaires du face-à-face nocturne entre les finalistes du second tour de la présidentielle. Encore remonté par ce désagrément, Marc Ravalomanana n’a pu s’empêcher dès l’entame de ce face-à-face de dénoncer une certaine partialité car lui et son staff n’auraient pas été informés des changements apportés à ce qui avait été convenu ensemble dans l’organisation de ce rendez-vous. Dans la forme en effet, la CENI et ses partenaires ont modifié sans se concerter avec le camp Ravalomanana, l’effectif de l’assistance et leur emplacement par rapport à leur candidat.

Recueilli par Fanambinantsoa

Madagascar Tribune0 partages

Un exercice ardu de persuasion

Le face-à-face a été ardu tant pour l’un que pour l’autre, bien que l’introduction ait été claire mais pas suffisante en particulier pour Andry Rajoelina qui a comparé les anciens régimes avec ce qu’il ose aujourd’hui effectuer publiquement, le « velirano » composé des projets que renferme l’ « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » (IEM). Pour beaucoup, Andry Rajoelina a insinué, au nom de proximité avec le peuple et au vu de la situation précaire de celui-ci, une considération ou un besoin d’assistanat. Par contre son vis-à-vis a essayé à tout moment et à chaque question posée par les animateurs, de développer un discours cohérent qui place le citoyen/contribuable comme acteur du développement et du vivre ensemble avec l’aide de la décentralisation effective et de la réconciliation nationale, son cheval de bataille.

Chacun a évoqué ses talents et expériences de pouvoir qui ont été couronnés de succès. Mais ils ne se sont pas empêchés de faire références aux erreurs et méfaits de l’un et de l’autre en leur temps. Toujours est-il que des volets de leur programme et projet ont permis de se faire une idée de leur profonde volonté et conviction de redresser le pays et surtout dans le cas de Ravalomanana, de faire prendre conscience au peuple, pour que l’individu retrouve sa fierté, son « hasina », sa force intrinsèque et la confiance en l’État.

La fonction de président de la République étant l’objet de la compétition, il est crucial vis-à-vis de l’un et l’autre -et c’est l’attente des auditeurs et téléspectateurs-, de comprendre la manière dont les deux prétendants comptent procéder pour gouverner, au-delà des projets et programmes ponctuels et localisés ou sectoriels. Andry Rajoelina n’écarte pas les partenariats avec les bailleurs de fonds mais est déjà prêt pour mettre en œuvre l’IEM pour sauver le peuple malgache de la misère. Toutefois, il est diffus dans le mode de financement et la synergie de tout ce qu’il souhaite entreprendre. Certes, il met en valeur les félicitations du FMI sous une partie de la Transition mais il avait limogé le ministre du Leader Fanilo quelques mois après. Le candidat n°13 en a profité pour faire remarquer qu’il va mettre en place une centrale de l’or qui constituera une réserve importante pour le pays et relèvera la valeur de la monnaie nationale. De plus, soutient-il, les salaires seront toujours augmentés comme du temps de la Transition. Faut-il noter que gouverner n’est pas confiné à régler les salaires des fonctionnaires.

En tout cas, aucun des candidats n’a épousé les idées du malheureux candidat Jean Jacques Ratsietison de prendre des décrets pour une parité fixe des changes. Marc Ravalomanana en effet est pour le maintien du système de flottement, mais réitère que tout cela est fonction du budget susceptible d’aménagement dans les ministères et de rectification auprès du Parlement. Il ajoute qu’il est très important que le pays s’engage dans la décentralisation effective et dans la réhabilitation de l’individu et du ménage. En d’autres termes, le candidat n°25 veut faire de l’homme et du ménage son propre acteur de développement ; il propose un gouvernement central avec un effectif limité à une vingtaine et un gouvernement local dans chaque région agrémenté d’un conseil composé des élus issus des communes et fokontany. Ravalomanana envisage un référendum constitutionnel à choix multiples mais il veut un régime présidentiel, contrairement à son concurrent qui ne veut pas changer la Constitution en vigueur mais qui n’écarte pas de supprimer le Sénat. Pour le candidat n°25, les fonctions de l’État central sont d’exécuter les décisions de ces collectivités territoriales. Bref Marc Ravalomanana ne promet pas la lune mais un environnement dans lequel les aspirations des ménages peuvent être réalisées par eux-mêmes.

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar, « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina au petit matin.

À Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Des suspicions de manœuvres frauduleuses selon Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana a saisi l’occasion du face-à-face d’hier 16 décembre 2018, pour avertir le Premier ministre et le président de la République par intérim sur des manœuvres de grande envergure de fraudes électorales. Des cartes d’électeurs et des cartes d’identité nationale sont, d’après ses dires, distribuées pour étoffer le nombre d’électeurs « fantômes », et ce avec l’appui du ministre de l’Intérieur, des chefs de district qui feraient donc pression sur les chefs de fokontany. Il a cité des localités qui sont concernées, entre autres Sambava, Fianarantsoa, Farafangana. Marc Ravalomanana appelle ainsi le Premier ministre à recadrer le ministre de l’Intérieur, sinon à le remplacer car il n’observe pas la neutralité du gouvernement. Il interpelle aussi le chef de l’État par intérim car le risque de danger de fraudes électorales massives est imminent.

La CENI ayant eu vent de ces intentions de manœuvres frauduleuses a lancé encore une fois un appel au respect de la légalité et brandi les sanctions correspondant à de tels actes. Les administrateurs civils au nom de leur syndicat, le Synad, ont eux aussi rappelé leurs collègues au respect de l’éthique dans leurs prises de responsabilités.

S’adressant à l’assistance et au peuple, Andry Rajoelina en prenant la parole, élude la question et fait comprendre à son vis-à-vis et au peuple qu’on n’est plus en 2002, sans plus.

D’après Marc Ravalomanana et son staff, il y a quelque 500 000 cartes d’identité nationale illégales et près de trois (3) millions de cartes d’électeurs en cause. Le directeur général de l’Imprimerie nationale pour sa part note qu’il n’imprime que les commandes que le ministère de l’Intérieur lui fait parvenir.

Changement non concerté

Le candidat Marc Ravalomanana et ses partisans sont apparemment à l’origine du retard de plus d’une demi-heure par rapport au début annoncé par la CENI et ses partenaires du face-à-face nocturne entre les finalistes du second tour de la présidentielle. Encore remonté par ce désagrément, Marc Ravalomanana n’a pu s’empêcher dès l’entame de ce face-à-face de dénoncer une certaine partialité car lui et son staff n’auraient pas été informés des changements apportés à ce qui avait été convenu ensemble dans l’organisation de ce rendez-vous. Dans la forme en effet, la CENI et ses partenaires ont modifié sans se concerter avec le camp Ravalomanana, l’effectif de l’assistance et leur emplacement par rapport à leur candidat.

Recueilli par Fanambinantsoa

Madagascar Tribune0 partages

Un conseil de gouvernement extraordinaire à Mantasoa

Un conseil de gouvernement extraordinaire s’est tenu à Mantasoa samedi dernier. C’est le Premier ministre, Christian Ntsay, qui a pris cette initiative, explique la Primature dans un communiqué. Ce conseil a permis au gouvernement de prendre certaines dispositions par rapport à la conjoncture politique actuelle, et suite à de nouvelles initiatives du système des Nations Unies au niveau de sa coopération avec Madagascar.

Les projets de loi jugés importants, à savoir la loi sur le blanchiment d’argent et celle sur le recouvrement des avoirs illicites, qui n’ont pas encore été adoptés par le parlement ont été au cœur de ce conseil. Le Premier ministre a avancé qu’à part quelques dossiers qui ne sont pas encore apurés, plusieurs projets de loi seront à présenter en conseil avant la fin de l’exercice 2018. Il a expliqué qu’il revient au Gouvernement de proposer une alternative d’adoption.

Concernant le projet de loi de finances 2019 qui souffre de la divergence de points de vue entre les députés et les sénateurs, alors que la session budgétaire est déjà clôturée, le conseil a évoqué que « des prérogatives de l’article 92 de la Constitution nous ouvriront la faculté d’opter pour des solutions ».

Le Premier ministre a également expliqué lors de ce conseil extraordinaire que le Système des Nations Unies entend adopter de nouvelles perspectives, l’année prochaine, concernant sa contribution dans le développement de notre pays. Ainsi, sous l’égide du Coordonnateur Résident, Violette Kakyomya, les représentants de l’organisation se sont rendus sur le lieu du conseil pour s’entretenir avec tous les membres du Gouvernement, afin d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle méthode de coopération initiée par cette organisation.

Madagascar Tribune0 partages

Un exercice ardu de persuasion

Le face-à-face a été ardu tant pour l’un que pour l’autre, bien que l’introduction ait été claire mais pas suffisante en particulier pour Andry Rajoelina qui a comparé les anciens régimes avec ce qu’il ose aujourd’hui effectuer publiquement, le « velirano » composé des projets que renferme l’ « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » (IEM). Pour beaucoup, Andry Rajoelina a insinué, au nom de proximité avec le peuple et au vu de la situation précaire de celui-ci, une considération ou un besoin d’assistanat. Par contre son vis-à-vis a essayé à tout moment et à chaque question posée par les animateurs, de développer un discours cohérent qui place le citoyen/contribuable comme acteur du développement et du vivre ensemble avec l’aide de la décentralisation effective et de la réconciliation nationale, son cheval de bataille.

Chacun a évoqué ses talents et expériences de pouvoir qui ont été couronnés de succès. Mais ils ne se sont pas empêchés de faire références aux erreurs et méfaits de l’un et de l’autre en leur temps. Toujours est-il que des volets de leur programme et projet ont permis de se faire une idée de leur profonde volonté et conviction de redresser le pays et surtout dans le cas de Ravalomanana, de faire prendre conscience au peuple, pour que l’individu retrouve sa fierté, son « hasina », sa force intrinsèque et la confiance en l’État.

La fonction de président de la République étant l’objet de la compétition, il est crucial vis-à-vis de l’un et l’autre -et c’est l’attente des auditeurs et téléspectateurs-, de comprendre la manière dont les deux prétendants comptent procéder pour gouverner, au-delà des projets et programmes ponctuels et localisés ou sectoriels. Andry Rajoelina n’écarte pas les partenariats avec les bailleurs de fonds mais est déjà prêt pour mettre en œuvre l’IEM pour sauver le peuple malgache de la misère. Toutefois, il est diffus dans le mode de financement et la synergie de tout ce qu’il souhaite entreprendre. Certes, il met en valeur les félicitations du FMI sous une partie de la Transition mais il avait limogé le ministre du Leader Fanilo quelques mois après. Le candidat n°13 en a profité pour faire remarquer qu’il va mettre en place une centrale de l’or qui constituera une réserve importante pour le pays et relèvera la valeur de la monnaie nationale. De plus, soutient-il, les salaires seront toujours augmentés comme du temps de la Transition. Faut-il noter que gouverner n’est pas confiné à régler les salaires des fonctionnaires.

En tout cas, aucun des candidats n’a épousé les idées du malheureux candidat Jean Jacques Ratsietison de prendre des décrets pour une parité fixe des changes. Marc Ravalomanana en effet est pour le maintien du système de flottement, mais réitère que tout cela est fonction du budget susceptible d’aménagement dans les ministères et de rectification auprès du Parlement. Il ajoute qu’il est très important que le pays s’engage dans la décentralisation effective et dans la réhabilitation de l’individu et du ménage. En d’autres termes, le candidat n°25 veut faire de l’homme et du ménage son propre acteur de développement ; il propose un gouvernement central avec un effectif limité à une vingtaine et un gouvernement local dans chaque région agrémenté d’un conseil composé des élus issus des communes et fokontany. Ravalomanana envisage un référendum constitutionnel à choix multiples mais il veut un régime présidentiel, contrairement à son concurrent qui ne veut pas changer la Constitution en vigueur mais qui n’écarte pas de supprimer le Sénat. Pour le candidat n°25, les fonctions de l’État central sont d’exécuter les décisions de ces collectivités territoriales. Bref Marc Ravalomanana ne promet pas la lune mais un environnement dans lequel les aspirations des ménages peuvent être réalisées par eux-mêmes.

Madagascar Tribune0 partages

Recrudescence des violences liées à la campagne électorale

« Les mauvaises pratiques de propagande » sont de retour, a indiqué le Projet d’appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentiels liés aux élections à Madagascar (PEV Madagascar) dans sa récente publication. Effectivement, à trois jours du scrutin du deuxième tour de la présidentielle, le climat électoral n’est pas seulement tendu, il s’est de plus en plus détérioré. Sur le terrain, les partisans des deux camps se toisent, des agressions physiques ont même été signalées. Les intimidations de tout genre, la violence des propos de part et d’autres des deux camps sont légions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon l’analyse de PEV Madagascar, « Les deux finalistes de la présidentielle participent à cette instauration d’un climat de tension à la veille du scrutin en dérogeant à la règle du fair-play électoral imposée par le cadre légal. En effet, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina s’attaquent mutuellement dans leur discours de campagne, une situation s’apparentant à un prolongement du premier débat présidentiel de dimanche dernier. » Ainsi, le candidat N°13 rappelle entre autres les affaires de « spoliation » de terres reprochées à son adversaire, dénigre le support ainsi que le programme contenu dans le « Manifesto », remet en cause les ambitions de développement du pays de Ravalomanana au bénéfice de ses entreprises et doute de sa capacité physique à diriger la Grande île. Du côté du candidat N°25, les discours se concentrent principalement sur le « coup d’État » de 2009 et son instigateur, sur le programme de son adversaire considéré comme utopique et sur la faible expérience en termes de gouvernance du camp Rajoelina, qualifiée « d’aventureuse ».

Une pratique de campagne particulièrement inquiétante fait actuellement son apparition, consistant à attaquer l’adversaire à travers des insertions publicitaires dans les quotidiens, souligne PEV Madagascar. Ainsi, le camp du candidat N°25 publie, dans Midi Madagasikara du 10 décembre, une photo d’Andry Rajoelina entouré de militaires, accompagnée de l’inscription « désordre/ bordel » qu’il expose à côté de l’image de Marc Ravalomanana, bénéficiant du titre « vérité/droiture ». Dans l’Express de Madagascar, le camp du N°13 répond dans un publi-reportage, à travers un article qui, comme en témoigne son titre : « Marc Ravalomanana : haine, divisions et racisme », incite incontestablement à la haine raciale et à la division.

Le projet PEV Madagascar énumère par ailleurs des tracts et journaux anonymes dénigrant principalement Marc Ravalomanana, retrouvés dans la Région Bongolava, à Antsirabe et à Toliara, les fausses affiches de propagande placardées dans la capitale mais également « interceptées » à Antsirabe, les accrochages durant les rencontres entre les cortèges lors des défilés et porte-à-porte, pour ne citer que dans le 5ème arrondissement de la capitale, à Toliara ou encore à Belalana, la perturbation des rassemblements, notamment à Mahajanga et à Ambatofahavalo et le « sabotage » du meeting de Marc Ravalomanana à Ambalavao, lorsque ses affiches et visuels de campagne ont été déchirés et substitués par ceux d’Andry Rajoelina au petit matin.

À Antananarivo, après le dernier meeting du candidat Marc Ravalomanana, samedi dernier, au stade de Mahamasina, une mère de famille aurait été agressée par des partisans du candidat Andry Rajoelina du côté d’Andohatapenaka alors qu’elle allait rentrer en bus à Ambohibao Antehiroka. Elle aurait reçu des galets sur le front et a eu le visage en sang. Toujours dans ce quartier et aux 67Ha, d’autres partisans de l’ancien président ayant choisi de rentrer à pied chez eux après le meeting ont été hués par ceux de l’autre camp. Dans l’après-midi, des consignes auraient été données aux partisans de Marc Ravalomanana d’enlever leur tee-shirt ou de mettre un autre vêtement dessus pour éviter les intimidations de la part du camp adverse.

Madagascar Tribune0 partages

Des suspicions de manœuvres frauduleuses selon Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana a saisi l’occasion du face-à-face d’hier 16 décembre 2018, pour avertir le Premier ministre et le président de la République par intérim sur des manœuvres de grande envergure de fraudes électorales. Des cartes d’électeurs et des cartes d’identité nationale sont, d’après ses dires, distribuées pour étoffer le nombre d’électeurs « fantômes », et ce avec l’appui du ministre de l’Intérieur, des chefs de district qui feraient donc pression sur les chefs de fokontany. Il a cité des localités qui sont concernées, entre autres Sambava, Fianarantsoa, Farafangana. Marc Ravalomanana appelle ainsi le Premier ministre à recadrer le ministre de l’Intérieur, sinon à le remplacer car il n’observe pas la neutralité du gouvernement. Il interpelle aussi le chef de l’État par intérim car le risque de danger de fraudes électorales massives est imminent.

La CENI ayant eu vent de ces intentions de manœuvres frauduleuses a lancé encore une fois un appel au respect de la légalité et brandi les sanctions correspondant à de tels actes. Les administrateurs civils au nom de leur syndicat, le Synad, ont eux aussi rappelé leurs collègues au respect de l’éthique dans leurs prises de responsabilités.

S’adressant à l’assistance et au peuple, Andry Rajoelina en prenant la parole, élude la question et fait comprendre à son vis-à-vis et au peuple qu’on n’est plus en 2002, sans plus.

D’après Marc Ravalomanana et son staff, il y a quelque 500 000 cartes d’identité nationale illégales et près de trois (3) millions de cartes d’électeurs en cause. Le directeur général de l’Imprimerie nationale pour sa part note qu’il n’imprime que les commandes que le ministère de l’Intérieur lui fait parvenir.

Changement non concerté

Le candidat Marc Ravalomanana et ses partisans sont apparemment à l’origine du retard de plus d’une demi-heure par rapport au début annoncé par la CENI et ses partenaires du face-à-face nocturne entre les finalistes du second tour de la présidentielle. Encore remonté par ce désagrément, Marc Ravalomanana n’a pu s’empêcher dès l’entame de ce face-à-face de dénoncer une certaine partialité car lui et son staff n’auraient pas été informés des changements apportés à ce qui avait été convenu ensemble dans l’organisation de ce rendez-vous. Dans la forme en effet, la CENI et ses partenaires ont modifié sans se concerter avec le camp Ravalomanana, l’effectif de l’assistance et leur emplacement par rapport à leur candidat.

Recueilli par Fanambinantsoa

Madagascar Tribune0 partages

Un exercice ardu de persuasion

Le face-à-face a été ardu tant pour l’un que pour l’autre, bien que l’introduction ait été claire mais pas suffisante en particulier pour Andry Rajoelina qui a comparé les anciens régimes avec ce qu’il ose aujourd’hui effectuer publiquement, le « velirano » composé des projets que renferme l’ « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » (IEM). Pour beaucoup, Andry Rajoelina a insinué, au nom de proximité avec le peuple et au vu de la situation précaire de celui-ci, une considération ou un besoin d’assistanat. Par contre son vis-à-vis a essayé à tout moment et à chaque question posée par les animateurs, de développer un discours cohérent qui place le citoyen/contribuable comme acteur du développement et du vivre ensemble avec l’aide de la décentralisation effective et de la réconciliation nationale, son cheval de bataille.

Chacun a évoqué ses talents et expériences de pouvoir qui ont été couronnés de succès. Mais ils ne se sont pas empêchés de faire références aux erreurs et méfaits de l’un et de l’autre en leur temps. Toujours est-il que des volets de leur programme et projet ont permis de se faire une idée de leur profonde volonté et conviction de redresser le pays et surtout dans le cas de Ravalomanana, de faire prendre conscience au peuple, pour que l’individu retrouve sa fierté, son « hasina », sa force intrinsèque et la confiance en l’État.

La fonction de président de la République étant l’objet de la compétition, il est crucial vis-à-vis de l’un et l’autre -et c’est l’attente des auditeurs et téléspectateurs-, de comprendre la manière dont les deux prétendants comptent procéder pour gouverner, au-delà des projets et programmes ponctuels et localisés ou sectoriels. Andry Rajoelina n’écarte pas les partenariats avec les bailleurs de fonds mais est déjà prêt pour mettre en œuvre l’IEM pour sauver le peuple malgache de la misère. Toutefois, il est diffus dans le mode de financement et la synergie de tout ce qu’il souhaite entreprendre. Certes, il met en valeur les félicitations du FMI sous une partie de la Transition mais il avait limogé le ministre du Leader Fanilo quelques mois après. Le candidat n°13 en a profité pour faire remarquer qu’il va mettre en place une centrale de l’or qui constituera une réserve importante pour le pays et relèvera la valeur de la monnaie nationale. De plus, soutient-il, les salaires seront toujours augmentés comme du temps de la Transition. Faut-il noter que gouverner n’est pas confiné à régler les salaires des fonctionnaires.

En tout cas, aucun des candidats n’a épousé les idées du malheureux candidat Jean Jacques Ratsietison de prendre des décrets pour une parité fixe des changes. Marc Ravalomanana en effet est pour le maintien du système de flottement, mais réitère que tout cela est fonction du budget susceptible d’aménagement dans les ministères et de rectification auprès du Parlement. Il ajoute qu’il est très important que le pays s’engage dans la décentralisation effective et dans la réhabilitation de l’individu et du ménage. En d’autres termes, le candidat n°25 veut faire de l’homme et du ménage son propre acteur de développement ; il propose un gouvernement central avec un effectif limité à une vingtaine et un gouvernement local dans chaque région agrémenté d’un conseil composé des élus issus des communes et fokontany. Ravalomanana envisage un référendum constitutionnel à choix multiples mais il veut un régime présidentiel, contrairement à son concurrent qui ne veut pas changer la Constitution en vigueur mais qui n’écarte pas de supprimer le Sénat. Pour le candidat n°25, les fonctions de l’État central sont d’exécuter les décisions de ces collectivités territoriales. Bref Marc Ravalomanana ne promet pas la lune mais un environnement dans lequel les aspirations des ménages peuvent être réalisées par eux-mêmes.

Madagascar Tribune0 partages

Les habitants d’Ambohitrimanjaka ont de nouveau manifesté

Après quelque temps d’accalmie, les habitants d’Ambohitrimanjaka, d’Anosibe Zaivola et d’Ambohidrapeto reviennent à la charge. Hier, une nouvelle manifestation des habitants opposés au projet Tana-Masoandro a eu lieu à Ambohitrimanjaka. Leur objectif était de manifester leur mécontentement face aux propos qu’ils qualifient d’incitatifs lancés par les autorités et exprimer une fois de plus leur refus contre le remblayage des rizières et des expropriations en vue de la réalisation de ce projet.

Ces derniers temps, l’État, à travers entre autres le président de la République et le directeur de l’APIPA, a laissé entendre que les habitants d’Ambohitrimanjaka acceptent en grande partie de céder leurs terrains à l’État. Jusqu’au dimanche 15 décembre, 1 351 propriétaires se sont informés auprès du bureau chargé de régler l’indemnisation des villageois concernés par le projet au village Voara à Andohatapenaka et 301 promesses de vente auraient été signées.

La première phase des travaux de construction du projet Tana-Masoandro est prévue démarrer au début de l’année 2020. Autrement dit, l’État est plus que jamais déterminé à réaliser ce projet présidentiel. De leur côté, certains habitants de ces trois communes refusent de céder. Près de 4 600 propriétaires seraient concernés par le projet et non 972 comme les dirigeants actuels le véhiculent, d’après les manifestants hier. Le fait de se renseigner auprès du bureau à Andohatapenaka ne signifie pas non plus qu’on accepte, précisent-ils.

Ils étaient nombreux hier à se rassembler à Ambohitrimanjaka, brandissant des banderoles avec des inscriptions exprimant leurs refus de céder leurs terrains à l’État ou le remblayage de leurs rizières. Ils ont également planté un petit drapeau national dans leurs rizières, un geste symbolique, pour manifester leur attachement à leur terres.

Ceux qui acceptent de vendre leurs terrains se résignent parce qu’ils n’habitent pas les communes ou parce qu’ils n’ont pas suffisamment de documents confirmant que les terrains leur appartiennent légalement, affirme un manifestant. C’est le cas notamment de Pierre et de ses proches qui habitent la commune rurale de Mahitsy, toujours dans le district d’Ambohidratrimo. Ils possèdent près de 80 ares à Ambohitrimanjaka dont 20 ares seraient concernés par la première partie du projet.

« Malheureusement, nous n’avons pas pu effectuer le bornage de nos biens dans les temps. Nous n’avons que des documents émanant de la population locale et de la commune attestant que ces terrains nous appartiennent  », explique ce père de famille. Pour régulariser les papiers sur les 20 ares, le service des domaines d’Ambohidratrimo leur a expliqué qu’il fallait dépenser près de 2 millions d’ariary. Ainsi, cette famille compte abandonner les procédures et laisser à l’État le terrain, faute de moyens.

Madagascar Tribune0 partages

Conjoncture économique : le taux de pauvreté atteint 77,4%

L’économie malgache s’est contractée de 4,2% cette année. C’est ce que la Banque mondiale a indiqué dans sa dernière note de la conjoncture économique pour Madagascar. Elle estime ainsi que près de 1,4 million de personnes sont tombées sous le seuil de pauvreté (à 1,9 dollar par jour) cette année, ce qui porte le taux de pauvreté à 77,4%, son niveau le plus élevé depuis 2012.

L’intensité de la récession est comparable à celle de la crise politique de 2009. Elle s’est notamment manifestée par une forte baisse des recettes d’exportation et des investissements privés.

Les perturbations du commerce international et de l’activité domestique liées à la pandémie de Covid-19 sont les principales cause de cette récession. Au cours du premier semestre de l’année, 64% des ménages ont signalé une perte de revenus et 97% des entreprises une baisse de la demande de leurs produits et services. Un arrêt brutal de l’activité économique a entraîné une augmentation significative de l’extrême pauvreté, les populations vulnérables des zones urbaines étant particulièrement touchées.

L’effondrement des recettes fiscales, associé à la crise, et l’augmentation des dépenses publiques ont entraîné une aggravation du déficit budgétaire. Celui-ci a atteint 5,2% du produit intérieur brut (PIB) cette année. Les risques de surendettement ont augmenté ces derniers mois, mais malgré que le secteur financier ait été touché par l’augmentation des défauts de crédit, la solvabilité des banques reste généralement saine.

« En l’absence de réformes ambitieuses, la crise risque d’exacerber ces contraintes et de freiner durablement le développement du pays », souligne Marc Stocker, économiste principal à la Banque mondiale pour Madagascar et auteur du rapport. « Au-delà des répercussions de la crise, la croissance économique reste structurellement entravée par l’insuffisance du capital humain, la forte prévalence de l’informalité et de l’agriculture de subsistance, le manque et le mauvais entretien des infrastructures de connectivité, et la faiblesse de la gouvernance », avance-t-il.

Les prévisions ne sont pas encore bonnes pour l’année à venir. La Banque Mondiale estime que les effets économiques de la pandémie continueront de se faire sentir en 2021. « La croissance devrait se redresser graduellement pour atteindre 2% en 2021, avant de rebondir plus sensiblement à 5,8% en 2022 », indique-t-elle dans sa projection. Une projection largement moins optimiste celle de l’Etat, qui prévoit un taux de croissance de 4,5% l’année prochaine, dans le projet de loi de finances 2021. Le taux de pauvreté restera bien supérieur à ses niveaux d’avant la crise, ne diminuant que modérément pour atteindre 76,6% en 2022. Mais les projections restent incertaines, avec la possibilité qu’une deuxième vague de la pandémie ou d’autres chocs économiques et climatiques retardent la reprise, prévient la Banque Mondiale.

« Le retour à une croissance durable va largement dépendre de la capacité de l’Etat à mobiliser des ressources intérieures pour les investissements prioritaires dans le capital humain et les infrastructures, ainsi que des réformes d’envergure pour stimuler l’investissement privé et la création d’emplois, accélérer la dématérialisation de l’économie, stimuler la productivité agricole, et renforcer la sécurité alimentaire », déclare Marie-Chantal Uwanyiligira, représentante de la Banque mondiale à Madagascar.

Madagascar Tribune0 partages

Kere : la Croix-Rouge au chevet de 10 000 personnes

La grande sécheresse du sud de Madagascar reste toujours d’actualité. Après les différentes instances nationales et internationales, c’est au tour de la Croix-Rouge malagasy et de la fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du croissant rouge de se mobiliser en faveur des victimes du kere. Elles viennent en aide ainsi à 10 000 personnes souffrant de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans la commune d’Ambatoabo de la région Anosy.

« Les habitants de la commune d’Ambatoabo ont urgemment besoin de nourriture. Leur commune est sévèrement touchée par la famine alors que peu d’aide humanitaire y est encore parvenue », explique Alice Ralisoa, présidente de la Croix-Rouge Malagasy. « Dans l’immédiat, la Croix-Rouge Malagasy va subvenir aux besoins de 2 000 familles, soit la totalité de la population de la commune, mais nous nous efforçons également avec les autres partenaires de trouver une solution à plus long-terme et de renforcer la résilience de la communauté », ajoute-t-elle.

Dans un communiqué conjointe, la Croix-Rouge Malagasy et la fédération internationale des sociétés de la Croix-rouge et du croissant rouge précisent que « cette opération d’urgence, d’une valeur de 249 900 francs suisse, s’étale sur une période de trois mois, à compter du mois de décembre, et vient renforcer les actions humanitaires initiées par le gouvernement et d’autres organisations partenaires sur place ».

L’aide d’urgence apportée par la Croix-Rouge comporte plusieurs volets touchant les produits de première nécessité (des kits de cuisine et du cash pour pouvoir s’approvisionner), le soutien nutritionnel (complément nutritionnel pour 1 500 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe modérée ou ayant été récemment guéris de la malnutrition aigüe sévère), l’hygiène (solution de purification pour traitement d’eau pour 2 000 familles, des serviettes hygiéniques lavables et culottes pour 1 500 femmes et filles en âge de procréer) et des masques lavables pour 2 000 ménages pour diminuer les risques de contamination par la Covid-19.