Les actualités à Madagascar du Dimanche 14 Juin 2020

Modifier la date
Madagate0 partages

MADAGASIKARA 12 JONA 2020. FANAMBARANA TELOTOTA ANDRO IRAISAM-PIRENENA HANOHERANA NY FAMPIASANA ANKIZY

Ramatoa Gisèle Ranampy

Ry mpiray tanindrazana,

Isan-taona ny faha 12 ny vola jona, miaraka amin’ireo Firenena mpikambana ao amin’ny Fikambanana iraisampirenena momba ny Asa na OIT, Madagasikara dia mankalaza ihany koa ny Andro iraisampirenena hanoherana ny fampiasana ankizy ka ny lohahevitra amin’ity taona ity dia ny hoe : « COVID19- Arovantsika amin’ny fampiasana azy ny ankizy, ny anio mihoatra noho ny hatrizay ».

Ny valan'aretina ara-pahasalamana COVID-19 sy ny fiantraikany amin’ny tsenan'ny asa sy ara ekonomika dia misy vokadratsy lehibe amin'ny fiainan'ny olona sy ny fivelomana. Ary indrisy, ny ankizy matetika no voalohany iharan'izany. Andro iraisampirenena hanoherana ny fampiasana ankizy 2020 dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fiantraikan'ny krizy ankehitriny amin'ny fampiasana ankizy. Araka ny OIT, ny krizy dia mety hanosika ankizy marefo an-tapitrisany maro amin'ny asa. Ankizy 152 tapitrisa eo ho eo no heverina fa efa tafiditra amin'izany, ary ny 72 tapitrisa amin'izy ireo amin’ny asa mampidi-doza. Ireo ankizy ireo dia tandindonin-doza lehibe kokoa hiatrika toe-javatra sarotra ary hanana andro fiasana lava kokoa. Amin'ity taona ity, ny fankalazana dia ho atao amin'ny fanentanana virtoaly ary nokarakaraina miaraka amin'ny “La Marche mondiale contre le travail des enfants” sy ny IPCCLA na Partenariat international pour la coopération sur le travail des enfants dans l’agriculture.

Ny antontan-taratasy iraisan'ny OIT-UNICEF momba ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny fampiasana ankizy dia handinika ny sasantsasany amin'ireo fantsona lehibe izay mety hampisy fiantraikany amin’ny fandrosoana amin'ny fanafoanana ny fampiasana ankizy. Madagasikara dia mpikambana ao amin’ny OIT nanomboka tamin'ny taona 1960 ary amin’izao fotoana izao,eo ambanin'ny fitarihan’ny Fanjakana Malagasy, ny fanamby faha-85 an'ny tetika stratejika faha-7 an'ny IEM (Initiative emergence Madagascar) dia maneho ny fahavononan’ny Firenena malagasy amin’ny fahatratrarana ny tanjon'ny Fampandrosoana maharitra na ODD (ODD 2030), tanjona 8.7 izay mandrisika antsika handray "fepetra haingana sy mahomby hiantoka ny fandrarana sy ny fanafoanana ireo endrika ratsy indrindra amin'ny fampiasana ankizy, ny asa anterivozona sy amin’ny taona 2025, hamongotra ny fampiasana zaza amin'ny endriny rehetra, ao anatin'izany ny fitrandrahana sy fampiasana ny zaza ho miaramila.

" Tamin'ny volana Oktobra 2018, nanolo-tena ho Firenena Pionnier ho an'ny Alliance Alliance 8.7 i Madagasikara izay sehatra fiaraha-miasa iray eo amin'ny ambaratonga manerantany sy nasionaly ary mamondrona ny mpisehatra ara-panjakana, ny fikambanan’ny mpampiasa ary ny fikambanan'ny mpiasa, ny fikambanana fiarahamonimpirenena sy firenena mikambana tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fanandevozana maoderina, fanondranana olona , ary ny fampiasana zaza, ohatra amin’zany ny OIT sy ny UNICEF. Amin’izay sehatra izay, misy ny fanadihadiana momba ny zava-misy ankehitriny momba ny fampiasana ankizy any amin'ny tanàn-dehibe maro ary ny valin’izany dia havoaka ato ho ato. Torak'izany koa ny fijerena ifotony dia natao ihany koa mba hitsirihana ireto ankizy miasa amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana, ny fitrandrahana vato, ny fanamboarana biriky, ny fivarotan-tena ny ankizy, ny asa an-trano ary ny toeram-pitrandrahana. Izany no natao dia mba hamaritana ny hetsika mivaingana izay hatao momba ireo ankizy ireo sy ireo sehatra ireo.

Tsara marihina fa eto Madagasikara, ny 32% amin'ireo zaza 5 ka hatramin'ny 17 taona miasa dia ao anatin'ny sehatra mampidi-doza izay manala ny zon’ny zaza amin'ny fahazazany, ny fahaiza-manaony sy ny fahamendrehany ary manimba ny fianarany. ny fahasalamany, ara-batana sy ara-tsaina. Betsaka ny ezaka efa natao niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka toy ny OIT sy ireo mpamatsy vola hafa mba hanafoana ity fampiasana ankizy eto amin'ny firenena ity, nefa mbola betsaka ihany koa ny ezaka mbola tokony hatao. Ohatra iray lehibe amin’ny ezaka efa natao, ny tetikasa SAVABE ny OIT (Soutenir les Acteurs de la Vanille au Bénéfice des Enfants), izay vatsian'ny USDOL ary manampy amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy eo amin'ny sehatry ny vanila. Ankoatr'izay, eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana MICA any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara, ny fandraisan’andraikitry ny Governemanta Malagasy dia mizotra amin’ny fanafoanana ny fampiasana ankizy amin’io sehatra io.

Eo andalam-pamolavolana ny plan d’action multisectoriel et économique ny Fanjakana amin’izao fotoana izao ary maro ireo ministera miara- misalahy amin’izany, ny mpisehatra eo an-toerana sy any amin’ny faritra, ary koa ireo Fikambanana ao amin’ny Firenena Mikambana voakasik'izany, indrindra ny OIT sy ny 'UNICEF. Ity Andro iraisampirenena hanoherana ny fampiasana ankizy ity dia fotoana indray ho an'i Madagasikara, tsy ny hanavaozana ny fanekeny mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra amin'ny tanjona faha-7 ihany, fa ny fanentanana ihany koa ireo mpisehatra rehetra amin’ny fiarovana tsaratsara kokoa ny ankizy amin’ny COVID-19 any amin'ny toeram-piasana eken’ny lalàna Malagasy. Madagasikara, afaka taona vitsivitsy dia maniry ny ho firenena ahitana vokatra azo tsapain-tanana amin’izany ady izany.

Ity fanambaran'ny telotota ity, eo anatrehan’ireo mpiara-miombon’antoka dia ny OIT sy UNICEF, dia ho fanamarihana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena hanoherana ny fampiasana ankizy amin’ity taona izay hiadiana amin’ny COVID19 ity ho an’i Madagasikara. Hamaranana izao fanambarana izao, dia te hanentana hatrany izahay ireo malagasy rehetra, indrindra fa ny ankizy amin’ny fanajana ireo hetsika fiarovana amin’ny COVID19 rehetra : manasà matetika ny tanana amin'ny rano madio sy savony, manaova tsara ny aro-tava sy orona, manajà ny elanelana 1 ka hatramin'ny 2 metatra. «Ndao isika hiaraka hiaro ny zanatsika amin’ny fampiasana azy, ny anio mihoatra noho ny hatrizay ». Mankasitraka tompoko.

Ramatoa Gisèle Ranampy

Ministry ny Fampananan'Asa, nyAsampanjakana ary nyLalàna Sosialy

Andriamatoa Coffi Agossou

Talen’ny Birao Iraisam-pirenena momban’ny Asa (BIT) ho an’i Madagasikara, Comores, Seychelles aryMaurice

Michel Saint-Lot

Solontenan’ny l'UNICEF eto Madagasikara

Madagate0 partages

MADAGASCAR. DECLARATION TRIPARTITE DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL...

Mme Gisèle Ranampy, Ministre malagasy du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales

Chers concitoyens,

En ce jour du 12 juin, nous célébrons ensemble avec tous les pays membres de l’OIT « La journée mondiale contre le travail des enfants ». Le thème retenu pour cette année est : « COVID-19 : Protégeons les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais. »

La Journée mondiale contre le travail des enfants de 2020 se concentrera plus sur l'impact de la crise actuelle sur le travail des enfants.

Selon l’OIT, la crise peut pousser des millions d'enfants vulnérables au travail des enfants. On estime déjà à 152 millions le nombre d'enfants astreints au travail des enfants, dont 72 millions effectuent des travaux dangereux. Ces enfants courent désormais un risque encore plus grand de faire face à des circonstances encore plus difficiles et à avoir des journées de travail encore plus longues.

Cette année, la journée mondiale se déroulera comme une campagne virtuelle et est organisée conjointement avec la Marche mondiale contre le travail des enfants et le Partenariat international pour la coopération sur le travail des enfants dans l’agriculture (IPCCLA).

Un document conjoint OIT-UNICEF sur l’impact du COVID-19 sur le travail des enfants examinera certains des principaux canaux par lesquels la pandémie est susceptible d’affecter les progrès vers l’élimination du travail des enfants.

Madagascar est membre de l’OIT depuis 1960 et aujourd’hui, sous l’égide de l’Etat Malagasy, le 85ème défi du 7ème axe stratégique de l’IEM (Initiative Emergence Madagascar) reflète l’intégration totale de notre Pays dans l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable (ODD 2030), objectif n°8 – cible 7 qui incite à prendre « des mesures immédiates et efficaces pour garantir l’interdiction et la suppression des pires formes de travail des enfants, éliminer le travail forcé et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats ».

La crise sanitaire, économique et sociale actuelle a un impact sur le marché du travail avec toutes les conséquences sociales qui en découlent, et des mesures pour atténuer son impact sur le travail des enfants seront prises dans le plan d’action multisectoriel en cours d’élaboration, impliquant les départements ministériels, les acteurs locaux et régionaux, ainsi que les Organismes des Nations Unies concernées.

En octobre 2018, Madagascar s’est engagé pour devenir Pays Pionnier des résultats concrets pour l’Alliance mondiale 8.7 qui est une plate-forme de collaboration au niveau mondial et national réunissant les acteurs étatiques, organisation d’employeurs et de travailleurs, organisations de la société civile et organismes des Nations Unies impliqués dans la lutte contre l’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants, en l’occurrence l’OIT et l’UNICEF.

Dans ce sens, une enquête sur la situation actuelle du travail des enfants dans les grandes agglomérations est en cours et dont les résultats seront publiés incessamment.

De même, des descentes de contrôle ont été réalisées pour identifier ces enfants travaillant dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, les carrières de pierres, la fabrication de briques, la prostitution infantile, le travail domestique et les mines. Cela afin de déterminer les actions concrètes à entreprendre vis à vis de ces enfants et de ces secteurs.

Force est de mentionner qu’à Madagascar, 32% des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent sont dans des conditions de travail dangereuses qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental.

Beaucoup d’actions ont été entreprises avec l’appui de l’OIT et des partenaires techniques et financiers pour éradiquer ce fléau dans le pays mais beaucoup également reste à faire.

Comme action concrète, nous pouvons citer la mise en oeuvre par l’OIT du projet SAVABE (Soutenir les Acteurs de la Vanille au Bénéfice des Enfants), financé par USDOL et qui intervient dans la lutte contre le travail des enfants dans la filière vanille.

En outre, dans le domaine de l’exploitation de mica dans la partie Sud de Madagascar, le Gouvernement Malagasy s’engage à mener des actions allant dans le sens de l’éradication de cette situation. Un plan d’action multisectoriel touchant le plan social et économique est en effet en train de se mettre en place actuellement, impliquant les ministères concernés, les acteurs locaux et régionaux, ainsi que les Organismes des Nations Unies concernées, notamment l’OIT et l’UNICEF.

Cette Journée Mondiale contre le travail des enfants est donc l’occasion idéale pour Madagascar, non seulement de renouveler son engagement à atteindre l’objectif de développement durable 8 dans sa cible 7, mais aussi de sensibiliser tous les acteurs concernés pour une meilleure protection des enfants contre le COVID-19 dans les milieux de travail autorisés par la législation Malagasy. Madagascar veut devenir dans quelques années un Pays Pionner des résultats concrets.

Cette déclaration tripartite, en présence du Système des Nations Unies représenté par les agences OIT et UNICEF marquera donc la célébration de la journée pour cette année exceptionnelle pour Madagascar et invitera l’implication de toutes les forces vives de la communauté dans les actions de protection des enfants contre le travail des enfants et renforcer les activités menées pour atteindre l'objectif.

Pour terminer, nous voudrions encore sensibiliser toute la population, spécialement les enfants, dans le respect des gestes barrières : se laver souvent les mains avec de l’eau propre et du savon, porter convenablement un masque, respecter la distanciation sociale de 1 à 2 mètres.

« Ensemble, protégeons nos enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais. »

Nous vous remercions.

Mme Gisèle Ranampy

Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales

Coffi Agossou

Directeur du Bureau de pays de l’Organisation Internationale du Travail (BIT) pour Madagascar, les Comores, les Seychelles, et Maurice

Michel Saint-Lot

Représentant de l'UNICEF à Madagascar

La Vérité0 partages

Biodiversité - Une nouvelle espèce de grenouille géante découverte à Madagascar

• Deux espèces de grenouilles géantes du genre Mantidactylus ont attiré l’attention des chercheurs.

• Une nouvelle étude génétique a révélé l’existence d’une troisième espèce jusque-là inconnue : Mantidactylus radaka.

• Le nombre d’espèces de grenouilles malgaches scientifiquement décrites est désormais de 362 et beaucoup d’autres espèces restent encore à découvrir.

• Les scientifiques préconisent des études supplémentaires afin d’évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces de grenouilles géantes.

ANTANANARIVO, Madagascar — Traditionnellement appelées radaka, des espèces de grenouilles de grande taille, endémiques à Madagascar, sont très appréciées pour leur goût subtil qui ressemble à celui du poulet. Alors que la chasse de ces animaux sauvages date de très longtemps, la connaissance que l’on en a est encore limitée et les mesures pour les préserver sont peu respectées.

 

C’est grâce au procédé de séquençage génétique que les scientifiques sont parvenus à élucider quelques mystères concernant ces grenouilles du genre Mantidactylus qui compte désormais un nouveau membre.

Selon l’article du Journal of Natural History publié en mai, le genre Mantidactylus à Madagascar comptait 32 espèces de grenouilles scientifiquement reconnues. Depuis longtemps, deux d’entre elles — des grenouilles géantes endémiques de l’île — retenaient l’attention des chercheurs : M. guttulatus (nom vernaculaire : radakabendrano) et M. grandidieri (nom vernaculaire : radakabe ny alatsinanana). L’analyse génétique de ces espèces a permis aux chercheurs de découvrir que les Mantidactylus géantes comprenaient non pas deux mais trois espèces de grenouilles. La troisième sera appelée M. radaka en référence au nom commun radaka

. « Il est fort probable que d’autres espèces appartenant au même groupe existent », remarque Christian Randrianantoandro, biologiste à l’Université d’Antananarivo, coauteur de l’article consacré à l’étude. « Mais le temps de les identifier avec exactitude n’est pas encore venu. Les données à leur sujet restent largement insuffisantes à ce stade. »

Seule l’étude en laboratoire a permis de les différencier. Sur le plan morphologique, il est facile même pour les plus initiés de confondre M. guttulatus et M. grandidieri, tellement elles se ressemblent. La nouvelle espèce M. radaka présente toutefois quelques différences : son oreille est peu visible et les pattes de la femelle ont des glandes imperceptibles.

« Elles sont étonnamment difficiles à distinguer les unes des autres », dit Mark D. Scherz, biologiste à l’Université de Munich, coauteur de l’article « Pourtant, génétiquement, c’est très différent. »

Pour résoudre l’énigme, les scientifiques ont recouru à des échantillons de plus de 120 ans conservés au British Museum of Natural History à Londres et au Muséum national d’histoire naturelle à Paris ainsi qu’à des matériaux génétiques prélevés en milieu naturel entre 2000 et 2016.

M. guttulatus, M. grandidieri et M. radaka sont trois espèces endémiques à Madagascar vivant principalement dans les forêts longeant les rives des cours d’eau. Elles possèdent une large distribution délimitées sur plusieurs territoires. M. guttulatus occupe les régions du Sud-Est de l’île entre Ivohibe et Fierenana. L’aire de M. grandidieri s’étend sur un territoire assez vaste au Nord-Est entre Mangabe Moramanga et Marojejy. Quant à M. radaka, elle colonise plutôt la zone septentrionale entre la réserve spéciale de Manongarivo et le district de Bealanana.

Nirhy Rabibisoa, spécialiste des amphibiens à l’Université de Mahajanga de Madagascar qui n’était pas impliqué dans l’étude, explique que la description de M. radaka amène le nombre d’espèces de grenouilles scientifiquement décrites à Madagascar à 362. Selon les estimations, Madagascar en aurait en réalité près de 500, ce qui représente 9 % de la population mondiale d’amphibiens. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les questions de préservation de la biodiversité et gestion de stocks de grenouilles malgaches.

Dans des villes malgaches, il est fréquent que les restaurants proposent des beignets de grenouilles. A la campagne, la chasse dans les marécages est très facile. Même les enfants peuvent les attraper. Les villageois font aussi de l’élevage dans des puits ou étangs privés.

Qu’elles soient chassées pour la consommation locale ou pour l’exportation, la classification scientifique projette ces espèces dans l’ère de la traçabilité. En revanche, les réglementations qui régissent la biodiversité à Madagascar nécessitent d’être actualisées.

« Puisque les gens la consomment alors qu’ils s’adonnent au défrichement sans frein dans le Nord, elle est probablement menacée », explique Scherz. En effet, Madagascar connaît un rythme de déboisement accéléré. Selon les spécialistes, la destruction des forêts pourrait précipiter la disparition des espèces faisant l’objet de chasse non contrôlée.

Les scientifiques et les conversationnistes estiment qu’une étude écologique sera nécessaire pour déterminer le statut de la nouvelle espèce selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Par le décret 2006-400 du 13 juin 2006, l’État malgache émet le classement de la faune sauvage, dont les espèces Mantidactylus sont considérées comme animaux protégés ou gibiers. Ce décret nécessite une mise à jour.

Il est primordial, selon Scherz, de protéger les forêts longeant des cours d’eau puisqu’elles protègent, entre autres, ces grenouilles. « Il est souhaitable qu’une enquête soit menée auprès des villageois pour déterminer la fréquence de consommation des Mantidactylus et la longueur du chemin parcouru pour les chasser ainsi que pour savoir si les gens ont observé un déclin du nombre de spécimens dans les rivières où ils ont l’habitude de les attraper. » indique l’expert.

Citation : Rancilhac, L., Bruy, T., Scherz, M. D., Pereira, E. A., Preick, M., Straube, N., … Vences, M. (2020). Target-enriched DNA sequencing from historical type material enables a partial revision of the Madagascar giant stream frogs (genus Mantidactylus). Journal of Natural History, 1-32. doi:10.1080/00222933.2020.1748243

Rédigé par Rivonala Razafison. Edité par Valentine Charles.

Lien : https://fr.mongabay.com/2020/06/une-nouvelle-espece-de-grenouille-geante-decouverte-a-madagascar/

 

La Vérité0 partages

Mesures contre le Covid-19 - Un déconfinement …presque total !

Les travailleurs du secteur public et privé ont désormais le feu vert pour sortir durant la journée entière. Telle est l'une des principales mesures annoncées par le Président de la République, Andry Rajoelina lors de son intervention sur la chaîne nationale hier. Le retour à la vie normale est effectif pour les Districts qui ne sont pas touchés par la pandémie de Covid-19 bien que l'interdiction de réunion de plus de 50 personnes est toujours valable. En revanche, des mesures sélectives sont appliquées dans les Districts de Toamasina I et II, Moramanga, et Fénérive - Est ainsi que dans la Région Analamanga où des nouveaux cas sont encore recensés.

 

Pour les 4 Districts précités, le retour au travail est limité jusqu'à 15 heures de l'après - midi sauf pour les personnes considérées comme vulnérables (diabétiques, sujets à l'hypertension et aux maladies rénales, asthmatiques). Pour la Région d'Analamanga, l'autorisation de sortie s'étend jusqu'à 17h pour les travailleurs et jusqu'à 19h pour les taxi-be. Le couvre - feu est maintenu sur toute l'étendue du territoire à partir de 22heures jusqu'à 4 heures du matin. Les écoliers, sauf ceux en classe d'examen, restent quant à eux confinés. Il en est de même pour les transporteurs de la zone nationale dont les activités restent en suspens jusqu'à nouvel ordre. Face à l'inquiétude des parents, le Chef de l'Etat rassure que les examens officiels vont bel et bien avoir lieu.

Encouragement et appel à solidarité

En faisant une rétrospective de la pandémie de Covid-19 depuis l'annonce des premiers cas confirmés le 20 mars dernier (il y a deux mois et trois semaines), le Chef de l'Etat a rappelé le bilan de 1272 cas confirmés, 354 guérisons et 10 morts. Il a encouragé les citoyens à respecter les mesures barrières destinées à lutter contre la propagation du virus. Malgré la hausse des cas confirmés, l'homme fort du pays a rassuré que la pandémie est maitrisée par rapport aux autres pays. Il a pris exemple sur le Brésil qui compte 909 morts durant la journée de samedi, les Etats - Unis avec 994 morts, ou encore l'Afrique du Sud qui enregistre 69 morts durant le même jour.

Le Président souligne les efforts fournis par l'ensemble de la population ainsi que les médecins qui ont permis au pays de contrôler la propagation de cette pandémie. Néanmoins, il ne cesse d'appeler à la vigilance, la solidarité, le respect des mesures sanitaires qui permettra à la Grande île de vaincre complètement le Covid-19.

L'usine « PHARMALAGASY » bientôt sur pied

Le Président a aussi abordé le sujet qui entoure le remède Covid- Organics. Notons que le Tchad a confirmé les effets curatifs de cette tisane bio et a récemment renouvelé ses commandes. Concernant la mise en place d'une usine de fabrication de médicaments, (qui prend normalement deux ans) le Président annonce l'arrivée, cette semaine, d'un cargo à bord d'un avion spécial transportant les équipements dans ce sens.

« L'usine en question portera l'appellation de « PHARMALAGASY » et produira, autres entres, des gélules de CVO » précise le Président Andry Rajoelina.

Dans un message à l'attention des membres du personnel de santé qui sont en première ligne dans ce combat contre le Covid-19, le locataire d'Iavoloha de déclarer que « il ne faut pas céder aux tentatives de division. Ne perdons pas de vue notre principal ennemi qui est le coronavirus ». Il assure que les équipements de protection individuelle (EPI) sont suffisants et interpelle les responsables concernés pour une distribution adéquate.

Appui majeur à l'économie et l'industrie

Les opérateurs économiques et les industries ne seront pas en reste. Le Président révèle que la rencontre avec les opérateurs économiques a été légèrement décalée mais sera prévue pour mercredi prochain. Le Chef de l'Etat a aussi tenu à rassurer qu'il ne perd pas de vue ses « Velirano ». Ainsi, pour le défi d'industrialisation du pays, il annonce un fonds de 40 millions de dollars destinés à l'appui aux PME et PMI qui se traduira par de prêts bancaires avec un taux d'intérêt faible. Il a annoncé également un « plan Marshall » avec un budget de 1 043 milliards d'ariary pour la construction de diverses infrastructures. Cela est  inclus dans la loi de Finances rectificative 2020.

Dans le volet social, les Vatsy Tsinjo et Tosika Fameno vont se poursuivre et auxquels s'ajouteront d'autres projets dénommés Kaly mora, kaly Tsinjo qui démarreront d'ici deux semaines dans plusieurs Districts. Autant de mesures qui devront donner de l'espoir aussi bien aux opérateurs qu'aux simples citoyens.

La Rédaction

La Vérité0 partages

Spectre de la division

L'ombre du tribalisme ou du régionalisme plane de nouveau. Le démon se tapit quelque part, tel un vieux renard rusé qui donne l'impression de sommeiller, en réalité, il garde l'œil gauche à demi-ouvert prêt à bondir au moment opportun. La période de crise est l'occasion idéale pour sévir. Quand les dirigeants politiques, plongés dans la fournaise, ont la tête ailleurs, quand tout le monde se démène pour contourner la crise sanitaire et quand une frange de la population d'une région quelconque se sent lésée ou oubliée, le spectre de la division réapparait. Il profite d'un moment de relâchement, une brèche, pour s'y engouffrer.

 

En effet, la gestion sévère de l'état d'urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 crée des vagues de protestation et de frustration. Des remous inévitables en pareille circonstance mais les « démolisseurs » du régime en profitent pour jeter de l'huile. A un certain moment où le Gouvernement semble donner l'impression d'être débordé, des politiciens mal barrés mettent à profit l'embrouillamini passager pour semer le trouble.

Dès le début de l'époque coloniale, les Vazaha ont toujours cherché de quoi fragiliser l'unité déjà précaire du pays. Le gouverneur général Joseph Gallieni, selon le funeste et triste principe « diviser pour régner », exploitait à fond le vieux clivage tribal sur la base desrégions géographiques, les hautes terres centrales et les côtes. Les Merina ou Ambaniandro vivent originalement sur les Hauts plateaux du centre tandis que les côtiers ou Tanindrana se répartissent sur le reste du pays. La royauté Merina tentait à même par force à partir d'Antananarivo d'unifier l'île, et ce en vertu de la vision d'Andrianampoinimerina « Ny ranomasina no valam-parihiko », la royauté Merina à partir d'Antananarivo tentait d'unir le pays. Une tentative qui n'allait pas sans créer des hostilités. Les expéditions de Radama déclenchèrent ainsi des vagues d'indignation chez les autres royaumes « envahis » dont les séquelles restent encore vives jusqu'à nos jours. Les invasions des Français en 1896 ayant fait table rase sur la royauté Hova semblaient apaiser la tension mais les hostilités demeurent que les colons en profitaient savamment. Quand la France préparait la « relève » au moment de « lâcher » la Grande île, elle misait à fond sur ce clivage.

De la Première République jusqu'à nos jours, le tribalisme/régionalisme s'érige toujours en cheval de bataille des politiciens peu crédibles de certaines régions de la Grande île et s'amusent à jouer avec le diable au nom, parait-il, de la « cause côtière ».

Apparemment, certaines défaillances dans la gestion de l'état d'urgence sanitaire notamment en ce qui concerne les mesures d'accompagnement (« Tsinjo Aina » ou autres) à travers le pays qui porte préjudice sur certains intérêts particuliers fut à l'origine du problème. A cela s'ajoutent les faux débats sur le Kianja Masoandro où des prétendus « Andriana » ou « Andriandehiben'Imerina » montent en délire au créneau et qui rappellent pour certains la domination de la royauté Merina.

Le spectre de la division nous guette en permanence. Que chaque citoyen assume ses responsabilités, prenne garde et fasse attention de ses actes de telle sorte que l'unité nationale, ce bien sacré légué par nos anciens, puisse être conservée intacte à jamais, en particulier en cette période difficile.

Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Terrain  Pachamama Soavimasoandro - L’Etat ressaisit le bien au bénéfice de l’association

L’Etat malagasy a ressaisi son bien concernant la zone de recasement localisée à Soavimasoandro, et qui a été vendue par un particulier il y a 3 ans de cela lors du régime Rajaonarimampianina. Il s’agit d’une zone marécageuse que l’association Pachamama a aménagée depuis 2006, où un centre de rééducation, une bibliothèque et un terrain de rugby y ont été installés avec une autorisation légale de la Commune urbaine d’Antananarivo. Ces infrastructures en dur ont été construites sur le terrain durant les 10 ans pendant que l’association procédait à la demande du titre foncier à l’Etat malagasy. Et voilà qu’un certain huissier, maitre Alain Rakotonirina, débarquait sur le lieu avec des éléments des Forces de l’ordre pour déloger les enfants et les encadreurs, occupants du lieu.

 

La situation a été alarmante pour l’association Pachamama car presque la moitié de leur investissement était menacée. En effet, le soi-disant nouveau propriétaire, avec des faux documents montés de toute pièce, a labouré le terrain et clôturé le lieu.

Lors de l’avènement du régime Andry Rajoelina, les dirigeants de l’association et les encadreurs n’ont pas baissé les bras. « Nous avons réunis tous les dossiers suivant les démarches que nous avons déjà entamées et nous savons pertinemment qu’il est interdit de vendre des zones de recasement destinées à abriter les sinistrés», explique Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, président de l’association.

Ce dernier a fait une  déclaration ce weekend dernier que le terrain sera rouvert au public une fois que l’état d’urgence sanitaire est levé. Rappelons que malgré les problèmes de terrain, les actions sociales de l’association se sont toujours bien déroulées. Et d’ores et déjà, les dirigeants envisagent de reprendre leur projet de fonder un grand dispensaire au bénéfice d’un millier de personnes aux alentours, un centre de rééducation sur le terrain et installer de gradin autour du terrain avec un terrain de foot à 7 ou terrain de basket mixte en annexe du terrain. En attendant, une centaine de cartons de vêtement chaud, venant des résidents français et de partenaires de l’extérieur, ont été distribués aux 217 enfants membres.

Elias Fanomezantsoa

 

La Vérité0 partages

Blackout sur Antananarivo et Antsirabe - Un transformateur électrique à Andekaleka disjoncte !

Une coupure de courant généralisée est survenue samedi dernier aux alentours de 18h. Environ une heure, les abonnés de la compagnie d'eau et d'électricité Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), notamment sur l'ex-Province d'Antananarivo jusqu'à Antsirabe, ont été privés d'électricité.

 

Ce problème d'approvisionnement a causé une colère chez les consommateurs. « Non seulement, la JIRAMA double le coût mentionné dans la facture mais elle se permet aussi de provoquer une coupure intermittente du courant, occasionnant des dégâts matériels, sans avoir rien à payer. Samedi, je me souviens bien que je venais à peine d'entrer mes petits gâteaux dans le four lorsque le courant a lâché. Malheureusement, une fois l'électricité rétablie, la machine n'a plus fonctionné. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que des dommages sont occasionnés par cette compagnie nationale d'électricité et d'eau. Pas plus tard que le jour de la fête des mères, notre poste téléviseur ne s'est plus rallumé après qu'une panne de courant s'est produite. Evidemment, nous n'avons personne à qui nous plaindre », martèle une femme au foyer. Le même enragement a été partagé pas des milliers de consommateurs.

Selon un responsable de la communication auprès de la JIRAMA, le blackout fait suite à l'explosion d'un transformateur électrique situé à Andekaleka. Cette explication a été appuyée par le président du Conseil d'administration (PCA) de la compagnie, Solo Andriamanampisoa sur sa page Facebook. « L'origine de cette coupure porte sur l'explosion par accident d'un transformateur de puissance du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka », souligne-t-il dans sa publication. Afin de rétablir le courant, une équipe technique de la JIRAMA s'est déployée pour faire fonctionner la centrale électrique d'Ambohimanambola de réserve pour augmenter la puissance en énergie manquante, soit 2x16 MW, équivalente à 32 MW. « Cette même équipe s'est également assurée du transfert d'un transformateur de réserve sis à Ambohimanambola vers Andekaleka. Les travaux s'y rapportant sont prévus être achevés d'ici demain », poursuit-il sur ce réseau social.

K.R.

La Vérité0 partages

Accident mortel de la circulation - Le mandat de dépôt automatique, une aberration

Le cas d'un artiste impliqué dans un accident mortel de la circulation, ayant bénéficié dans un premier temps d'une liberté provisoire puis replacé en détention provisoire (suite semble-t-il à une pression exercée par les proches de la victime) remet sur le tapis le principe du mandat dépôt systématique pour tout conducteur de véhicule impliqué dans de telles situations. Nous republions ci-après l'article sur le sujet, plus que jamais d'actualité, intitulé « Accident mortel de la circulation - Le MD automatique, une aberration », paru dans nos colonnes le 12 novembre 2019, consécutivement à la visite du Président de la République à la maison d'arrêt d'Antanimora.

Le Président de la République avait pointé du doigt, à juste titre, le placement en détention préventif abusif comme étant l'une des causes de la sévère surpopulation carcérale dont souffrent nos établissements pénitenciers. Il faut savoir cependant que certaines situations ne procèdent pas de la volonté des magistrats mais d'une politique pénale aberrante. Comme celle qui consiste à placer automatiquement sous mandat de dépôt ceux qui sont impliqués dans un accident mortel de la circulation.

De source judiciaire, la politique pénale en question a été instaurée dans les années 2000, suite à une série noire d'accidents mortels dont la majorité serait due à l'imprudence des usagers de la route, plus précisément des conducteurs de véhicules. Depuis, ladite politique demeure en vigueur, faute d'instruction officielle contraire. Dans la pratique, sauf en de rares exceptions, le placement en détention préventive est appliqué par les magistrats dès lors qu'il s'agit d'un accident mortel de la circulation. Ce qui aboutit parfois à des situations iniques.

Il y a en effet des circonstances où il apparaît clairement que le conducteur concerné est totalement hors de cause et que la faute incombe exclusivement à la victime. Quid par exemple de ces accidents causés par l'inconscience des fous au guidon qui en ont été eux-mêmes victimes ? Pour prendre un autre exemple à l'extrême, citons celui d'un candidat au suicide qui se jette sous les roues d'un véhicule et qui, pour ne pas rater son acte, agira de telle manière à ce que le conducteur ne puisse pas l'éviter. Il ne s'agit nullement d'une fiction car c'est ce qui a failli se passer il y a quelques semaines aux 67ha et plus récemment sur la route digue, où il était question de faux ivrognes en quête de « dédommagement » de la part des occupants des voitures-cibles.

Un principe aveugle

Dans tous ces cas de figure, est-il juste que le tiers qui a été impliqué bien malgré lui dans le drame soit puni par un séjour en prison, si bref soit-il ? Car il faut bien reconnaître que, quoi qu'on puisse dire, c'est bien de cela dont il s'agit concrètement. L'aberration est à son comble lorsque, plus tard, l'absence totale de faute de la part du prévenu est constatée par le juge de fond. Un constat qui aurait pu parfaitement être établi lors des enquêtes effectuées durant la garde à vue, ou au niveau du Parquet si celui-ci n'était pas tenu par la politique pénale du MD systématique pour les accidents mortels de la circulation.

Les usagers de la route qui pourraient faire les frais de ce principe aveugle constituent, en somme, les œufs à casser en guise de dissuasion pour une meilleure sécurité routière. Cela a-t-il eu réellement pour effet d'assagir les chauffards et autres écraseurs en puissance qui pullulent sur nos routes ? On se permet d'en douter, au vu du nombre d'accidents qui alimentent la rubrique des faits divers ces derniers temps. Ce qui est sûr, c'est que cela aura pour conséquence d'augmenter inutilement, ne serait-ce qu'un tant soit peu, le nombre de prévenus innocents dans les geôles par ailleurs déjà surpeuplés.

En attendant, tous conducteurs, si prudents soient-ils, doivent avoir en tête que, à partir du moment où ils se mettent au volant, ils sont de potentiels pensionnaires de prison, fautifs ou pas fautifs.

Hery Mampionona ( in La Vérité du 12 novembre 2019)

La Vérité0 partages

Chocs meurtriers à Manakambahiny - Deux piétons n’ont pas survécu

Alors que l’enquête bat encore son plein et que les plaies ne se sont pas encore cicatrisées à Ambohitrimanjaka, voilà que les coups de bélier d’une berline Peugeot 301 venaient de faire encore quatre victimes à Manakambahiny, vers 20h samedi. Deux d’entre elles, une femme de 22 ans et un homme de 27 ans n’ont pas survécu à leurs  horribles blessures. Ils ont rendu l’âme quelques moments à peine après leur arrivée à l’hôpital. Si ce dernier a souffert de multiples fractures, la première le fut par un hématome interne, car n’ayant pas présenté des traces de blessures. Les deux autres piétons sont également constitués d’un homme et d’une femme.

 

D’après un témoin, le véhicule aurait percuté les victimes à l’arrière. « On ne savait pas exactement ce qui aurait dû se passer.  Mais ce qui est sûr c’est que les victimes se trouvaient à l’intérieur d’une courbe lorsque la berline, qui a roulé à vive allure, les  a fauchées à cet endroit », confie un témoin.

Dans un premier temps qui a suivi le drame, l’automobiliste en cause se serait éclipsé de l’endroit sur le champ, de crainte d’essuyer une éventuelle colère des passants. En réalité, il s’est rendu de son propre chef à la Police. Au moment où nous écrivons ces lignes, il serait encore placé en garde à vue dans les locaux de la Police à Tsaralalàna, précisément dans celui de la brigade des accidents ou BAC. Hier, des proches des deux victimes qui ont perdu leurs vies dans ce drame s’étaient rendues à la morgue d’Ampefiloha pour constater de visu et vérifier leurs identités respectives. D’après une source, les deux malheureux seraient les membres d’une fratrie. Bientôt, ils devront être autopsiés à l’hôpital militaire (HOMI) de Soavinandriana, une nouvelle disposition ayant dispensé la morgue d’Ampefiloha de ce genre de formalité, depuis.

Pas plus tard que vendredi matin dernier, à l’aube, un autre véhicule fou, une Kia Sportage a également fait des siens du côté d’Ambohitrimanjaka. Le conducteur, pour une raison encore floue, a subitement perdu le contrôle et son 4x4 s’est brusquement dévié de sa trajectoire pour foncer sur un petit groupe de personnes, causant ainsi le décès d’une mère de famille et des blessures graves chez ses deux enfants.

Franck R.

La Vérité0 partages

Exploitation forestière - La récupération des stocks de bois autorisée temporairement

Préserver les opérateurs légaux face à la situation actuelle. Le  week-end dernier, le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a tenu un atelier de concertation avec les opérateurs membres du Groupement national des exploitants forestiers de Madagascar (GNEFM) afin de trouver une solution durable concernant l’exploitation forestière dans le pays. Cette question reste un vrai dilemme depuis une vingtaine d’années. A la fin de la rencontre, il a ainsi été décidé que les opérateurs pourront procéder à l’évacuation des stocks de bois légaux dans les quatre prochains moins.

Effectivement, la mise en application des deux notes, à savoir celle n° 01/19/Mi/MEDD et la note n° 14/19/MEDD/SG, visant à suspendre toute exploitation et exportation de bois de forêts, a également pénalisé les opérateurs légaux. Certains ont notamment déjà acquis des surfaces à exploiter avant la sortie de ces notes. Afin de leur éviter l’accumulation de pertes, le ministère a décidé de lever temporairement les restrictions. Cette levée concerne exclusivement les bois ordinaires.

Toutefois, cette nouvelle mesure n’est qu’une première étape. « Les réflexions ne s’arrêteront pas là. Une prochaine rencontre sera vite organisée. Elle se focalisera notamment sur les textes juridiques et les documents stratégiques régissant l’exploitation forestière à Madagascar afin d’apporter des innovations en vue d’asseoir une filière durable relative au bois. Il ne faut pas oublier que notre objectif final reste la mise en place d’une exploitation durable des ressources forestières, associant préservation de l’environnement et développement économique », a soutenu Vahinala Raharinirina Baomiavotse, ministre de l’Environnement et du Développement durable.

En tout cas, cette levée temporaire s’accompagnera d’un renforcement des surveillances au niveau de chaque zone d’exploitation pour éviter tout acte opportuniste de la part des exploitants illégaux, plus particulièrement avec la recrudescence actuelle des crimes environnementaux dans la Grande île.

Rova Randria

La Vérité0 partages

Loi de Finances rectificative - Une priorité au volet social et la relance économique

Après dix jours de réunion, le Conseil des ministres a adopté samedi dernier le projet de loi de Finances rectificative (PLFR). En effet, le Gouvernement a analysé en détail l’ajustement du budget de l’Etat durant cette crise à la fois sociale et économique. D’après le communiqué de la Présidence de la République, l’Etat accordera un accent particulier au volet social et à la relance économique. Ainsi, les projets d’infrastructures figurent toujours dans le programme du Gouvernement. Cette politique permettra de développer en même temps les Régions. Rappelons que la pandémie a accru le budget social de 18 % face à l’état d’urgence sanitaire. La somme allouée à la riposte au coronavirus remonte à 200 milliards d’ariary.

 

Par ailleurs, les répercussions sur l’économie s’annonce déjà très lourdes. Durant le premier semestre de cette année, le Fisc n’a récolté que 2 757 milliards d’ariary de recettes fiscales, soit une baisse de 1 272 milliards d’ariary par rapport à ce qui était initialement prévu dans la loi de Finances initiale (LFI). Il en est de même pour les recettes douanières qui s’élèvent à 2 421 milliards, soit un manque à gagner de l’ordre de 585,6 milliards d’ariary. Raison pour laquelle le Gouvernement s’est tourné vers le financement extérieur pour équilibrer le budget depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire. Le dernier rapport du ministère de l’Economie et des Finances a annoncé l’acquisition de l’aide extérieure à hauteur de 598 millions de dollars.

Malgré le financement des bailleurs de fonds, le taux de croissance économique se trouve toujours à son plus bas niveau cette année à cause du ralentissement des activités économiques. L’indicateur se rapproche même du zéro, avec une estimation est de 0,8 %. La Grande île perd ainsi 4,7 % du taux de croissance par rapport au taux initialement fixé. Après avoir été validé en Conseil des ministres, le projet de loi de Finances rectificative sera présenté au Parlement ce jour.

Solange Heriniaina 

Madagate0 partages

Rovan’Antananarivo. Fanambaran’ny Raiamandreny Mijoro – RRM

Ny Fikambanana Raiamandreny Mijoro na RRM dia natsangan’ny Pasitora Ramino Paul, niarahany tamin’i Ramatoa Madeleine Ramaholimihaso sy ny Pr Daniel Rasoaherimanjato, ny 07 mey 2010.

Anisan’ny mpikambana ao amin’io fikambanana ara-dalàna voasoratra ao amin’ny ministeran’ny Ati-tany, ireto olona manaraka ireto : Razanamasy Guy Willy, Tilahy Robert (Filohan’ny HCC teo aloha), Honoré Rakotomanana (Filohan’ny Antenimieran-doholona tamin’izany fotoana izany), Dr Perry Rasolondraibe, Céline Ravao, ny Printsy Tsirao IV, Mompera Charles Ratongavao, Pasitora Nestor Razafindramanitra, Jeneraly Ernest Ravelomanana, Dox Didier Zabofigera.… Ny tanjon’ny RMM dia ny hampihavana ny Malagasy tsy ankanavaka. Ity manaraka ity ny Fanambaran’izy ireo mikasika ny Rovan’Antananarivo.

Noho ny resabe mandeha ankehitriny momba ny Rovan’Antananarivo sy ny asa samihafa tanterahin’ny fitondrampanjakana eny ankehitriny dia manao izao Fanambarana izao izahay Raiamandreny Mijoro (RRM), mandroso fotokevitra vitsivitsy hiaraha-misaintsaina sy mandinika.

1.Ny Lalampanorenan’ny Repoblika faha-efatra, andaniny faha-26, dia milaza fa: “Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, no miantoka ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolontsaimpirenena sy ny famokarana ara-tsiansa, ara-haisoratra ary ara-javakanto”. Heverinay fa ny teny hoe: “fampivoarana ny vakoka” dia maneho fa afaka mivoatra ny vakoka mba hanan-kolazaina amin’ny taranaka mifandimby sy araka izay tandrify ny toerana sy ny zavamisy ara-tantara. Ny hoe fampivoarana eto dia mety ho fanarenana ny simba na fanatsarana fotodrafitrasa mba hampateza azy, na koa fanorenana vaovao hanarenana ny tantara mba tsy ny ratran’ny lasa noho ny hetraketraky ny tsy matahotody no ho lovain’ny taraka mandimby. Izany no azonay ijerena ny fikendren’ny fanjakana hanarina ny lapan’ny Manjakamiadana, hanorina indray ireo lapa roa efa rava ela (Tranovola sy Manampisoa) ary hanangana ny Kianja Masoandro.

2.Amin’ny firesahana ireo vakoka navelan’ny tantara eto amin’ny firenena dia re ombieny ombieny ny fanononana laharam-pirazanana sy fanavahana izay hoe avo-hasina. Tarazo napetraky ny tsimbalivalin’ny tantara teto izany. Ao anatin’izany tantara izany anefa dia tsy azo hadinoina ny RA nalatsaky ny tia tanindrazana rehetra, avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, tamin’ny tolompanafahana nataony: ny Menalamba, ny VVS, ny MDRM, sy ny hafa koa, ka nitondrany fanafahana hoan’ny Malagasy rehetra. Samy misitraka fiandrianampirenena ny Malagasy tsirairay, na ireo lazaina ho ambony tanàna na ireo esoina ho ambany tanàna. Tsy manjary ny fiandrianampirenena raha mbola zarazarain’ny toetsaina “tompo sy mpanompo” ny vahoaka. Tsy avela hanankery amin’ny vahoakan’ny Repoblikan’i Madagasikara intsony izany toetsaina izany. Izany fiandrianana iombonana iatrehana ny hoavy izany no entina miresaka ny momba ny Rova sy ny vakoka eo aminy.

3.Momba ny fananganana indray ny vakoka nosomparan’ny mpanjanatany: Heverinay fa kolontsaina sy vakoka ara-tsoatoavina malagasy ambony ka tsara ho koloina eto amin’ny firenena, izay nandevozin’ny firenenkafa nandritra ny 60 taona sy nozanahiny ara-kolotsaina sy toekarena nandritra ny 60 taona manaraka, ny hijoro sy hiranga eo amin’ny tantara amin’ny fananganana tsangambato lehibe eo ambonin’ny fanorenan’ny fotodrafitrasa nataon’ny mpitondra tany aloha, fa noravan’ny mpanjakanatany, ho mariky ny fahafahana sy herin’ny hambompo Malagasy. Tsy avela handry eo amin’ny vovokin’ny faharesena izay fikendrena tsara nananan’ny lasa fa tsy maintsy tsangana indray. Tsy eo amin’ny Rovan’ Antananarivo ihany, fa na aiza na aiza no nisehoan’izany dia miranga isika Malagasy. Ny firaisankina hanao izany ho isehoan’ny tena fahafahana!

4.Tsara ho saintsainina fa tsy fifanandrifian-javatra fotsiny, fa mety misy fifandraisany amin’ny hetsika fitakiana ny fiverenan’ireo Nosy Malagasy efatra izao resabe fanoherana ny famerenana ny hasoan’ny Rovan’ Antananarivo izao, izay hitondra avo ny fiandrianampirenena. Fisainana politika mirazotra mantsy ireo, fa ny taranak’izay nisakana ny fanorenana ny Lapa Masoandro tamin’ny 1896 no misakana ny fisitrahan’ny Malagasy ny fananany ireo Nosy Malagasy Efatra ankehitriny. Hoy ny fiteny malagasy: “Ny hazo no tapaky ny famaky dia noho ny zarampamaky hazo manesika azy”. Manana andraikitra isika rehetra, noho ny tanindrazana iombonana, hamantatra sy handinika lalina ny fitsokan’ny rivotra politika iainantsika, mba tsy ho isika no iharan’izany fiteny izany.

Amin’ny anaran’ny Raiamandreny Mijoro (RRM)

Ny Birao Mpanatanteraka,

Antananarivo, faha-11 jiona 2020.