Les actualités à Madagascar du Dimanche 08 Mars 2020

Modifier la date
Madagate3 partages

Antsirabe. Kabarin'ny Gouvernora VyVato Rakotovao tamin'ny fianianany

Mitsangana eo amin'ny sary avy amin'ny avia miankavanana : Elisée Ranarivelo, Talen'ny Kabinetra, Vyvato Rakotomaditra Rakotovao, Governoran'ny Faritra Vakinankaratra

Tamin'ny Filankevitry ny minisitra natao ny alarobia 12 Febroary 2020 no voatendry Governoran'ny Faritra Vakinankaratra Andriamatoa Vyvato Rakotomaditra Rakotovao. Ny Talata 03 Marsa 2020 kosa izy no nanao fianianana tao Antsirabe. Ity manaraka ity ny kabariny tao anatin'izany lanonana tsy nanam-paharoa izany.

Jeannot Ramambazafy – Sary : Harilala Randrianarison

***************************

Voalohan-teniko dia fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra Andriananahary nandahatra ny andro anio, hifanatrehantsika tava, ifanoloram-boninahitra mivantana. Ankasitrahana ny Avoindrindra nanokatra pejy vaovao ho an’ny Faritra Vakinankaratra, an’ilay Nahary ny tongotra amantanana anie ny Voninahitra fara-tampony.

Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine, filohan’ny Antenimieram-pirenena, reny mpiahy izao lanonana izao no sady raiamandreny miahy ireo mpiara-mitolona na fotoan-tsarotra io na fotoana zina

Ianareo ministra, mpikambana ao amin’ny Governemanta. Mpitondra fanjakana mahefa sy mahavita azy

Ianareo mambran’ny birao maharitra ny Antenimieram-pirenena

Ianareo Loholona mitazona ny hazomangan’ny fahendrena

Ianareo Solombavambahoaka,voafidim-bahoaka hiaro azy,hifidy lalana hampandrosoana ny malagasy ary hitondra ny feon’ny valalabemandry ho ren’ny fitondrana mpanantanteraka

Ianao Ramatoa Prefet, mpifehy ny raharaham-panjakana eto Vakinankaratra, solontenam-panjakana miara-dia sy miara-misalahy amin’ny governora hampandroso ny faritra

Ianareo Solontenam-panjakana ambony araka ny laharam-boninahiny tsirairay avy

Ianareo rehetraTalem-paritry ny Departemantam-panjakana eto amin’ny Faritra Vakinankaratra

Ianareo Lehiben’ny Distrika,mpiara-miasa amiko

Ianareo Ben’ny Tanana rahalahiko sy anabaviko, mianala isika ka izaho tokinareo ary ianareo tokiko.

Ianareo vahiny manan-kaja sivily sy miaramila manatrika etoana.

Indrindra ihany koa ianareo mponin’I Vakinankaratra tonga marobe manome voninahitra izao lanonana manetriketrika fanomezam-pahefana izao, raiamandreny antanana mitsilo raha alina, manaloka rehefa midanika ny andro

Isika rehetra,

Arahaba tsaratsara Tompokovavy, fa velom-panantenana ny tontolo, satria ianareo no toky sy ravaka, ary ianareo no loharanon’aina manabe sy mitaiza.

Arahaba migodongodona Tompokolahy, fa manatrika eto ianareo hery mpandrafitra sy mpanefy, ifatoran’ny tokim-pivelomana sy ireo drafitra enti-miroso amin’ny tsaratsara kokoa, ho an’ny ankohonana Malagasy manontolo.

Arahaba ry Mponin’I Vakinankaratra manontolo tratr’izao vaninandro izao, migadona tokoa ny fotoana nifanomezana tamin’ny tantara hiarahantsika misalotra ny fanevam-pirenena, mivikina ny fitiavan-tanindrazana ho herijika vaovao, entina misadika miaraka ireo andraikitra mankadiry faritan’ny Vina sy ny Velirano, sy ireo lokanady hitondra antsika amin’ny fiakaran’ny fari-piainana isam-baravarana. Velona ny anjomara ! , manaitra antsika hanovo toe-tsaina feno fikirizana sy fivelaran-tsaina, mba ifantohantsika mihoatra ny asa fivelomana, mankany amin’ny tena asa fiharian-karena satria vonton-doharanon-karena ity faritra honenantsika ity.

Manarak’izany dia mamela ahy ianareo haneho fisaorana feno sy mitafotafo an’Atoa Filoha hajaina Andry RAJOELINA, sy ny fitondram-panjakana manontolo izay tarihiny nametraka fitokisana tamiko, ka nanendry ny tenako ho Governoran’ny Faritra Vakinankaratra.

Am-panetren-tena lehibe no hanomezako toky fa:

“ Hitondra hazavana aho Andriamatoa Filoha”.

Ry Namana mponin’I Vakinankaratra : “ Fantatro, fantatrao fa tery ny lalana mankany amin’ny fandrosoana. Fantatro ary fantatrao fa tsy efan’irery ny fandresena, koa na ho Vy na ho Vato , VAKINANKARATRA MIRAY HINA KOA TSY MAINTSY MANDROSO, TSY MAINTSY MANDROSO”.

Tsy hivalampatra amin’ny antontan’isa aho aloha satria dinika fitia mifamarafara ny antsika anio, fa ny azoko ambara kosa dia niangaran-Janahary I Vakinankaratra, satria :

faritra midadasika indrindra eto Imerina, ary loharanon-tsakafo.

Mifanolo-bodirindrina ara-jeografika amin’ireo faritra fito mahavokatra,

manankarena vato nasondrotry ny tany amin’ireo avaram-pianarana nipongantra avy tato anatiny,

sompitra talenta ary tanin-ketsan’ny kanto sy ny soatoavina ka tsy ho lany aingam-panahy,

honenan’ny tantsaha tena mpamokatra sady manana mponina tanora herim-pamokarana mahasandratra ny tany,

faritra mbola mahatahiry ny kolon-tsain’ny sompitra, fomba fiaina fototra mahomby hisondrotana amin’ny fiharian-karena matianina,

miavaka amin’ny toe-trandro sy toe-tany majika mahavanom-bokatra fivelomana,

ary manan-karem-pahasoavana manokana amin’ny rano mahavelona sy manasitrana.

Manan-jina Vakinankaratra ary mafy sy lalina ny vitrana ifamatoran’ny mponina amin’ny taniny,

Tompokolahy sy Tompokovavy.

Ny fototra hananganatsika ny fampandrosoana dia ny fifampitokisan’ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka. Ireo fifidianana nifanesy tao anatin’ny herintaona dia mamaritra mazava fa nisafidy ny fanovana ho any amin’ny tsaratsara kokoa ny maro an’isa. Ny Velirano nifanaovan’ny Filoham-pirenena sy ny vahoaka malagasy no andry iankinan’ny fiainam-bahoaka. Velirano natao ampitiavana, tsy antery na vozonana fa safidy demokratika eken’ny be sy ny maro. Tianay etoana no manambara fa ny governoran’ny faritra Vakinankaratra dia tsy naman’ireo izay mihemotra fa handroso sy hampandroso ny tetikasa nofaritan’ny Filohampirenena hanavotana ny firenena. Izay namako dia aoka sahy hijoro, vonon-kiasa, ary hanompo tanindrazana mba hiadanan’ny ambanilanitra.

Ny asa rehetra dia manaraka ny Velirano miisa 13 nofaritan’ny Filoha Andry Rajoelna, Andry TGV ho antsika namany, ary efa lalana manakery rehefa nankatoavin’ny Antenimiera ho lasa programan’asa ankapoben’ny governemanta na PGE. Efa vita izao ny Plan Emergence Madagascar na ny PEM, ka raha vahoaka sy mpiasam-bahoaka tsy hamokatra amin’izany dia aleo izy hiady vomanga fa ny raharaham-pirenena tsy azo atao andraso andraso.

Ny Vina sy ny Lokanady horafetina, dia hanoritra ireo laharam-pahamehana hamahana ireo sakana amin’ny fivelaran’ny fiharian-karena sy ny fitondrana tosika amin’ny famokarana. Manarak’izany dia ny fitsirihana ireo tetik’asa mahomby maty paika kanefa tsy nosandaina ezaka noho ny antony samihafa. Tsy maintsy hojerena manokana koa ny vahaolana ara-tsosialy ho an’ireo tena marefo sy ireo mananon-tena ary ireo ankizy tokony hianatra. Hapetraka ihany koa ireo paikady miaraka amin’ny sehatra tsy miankina hampiroboroboana ny asa fandraharahana manara-dalana mba hitomboan’ny fiforonan’asa, ny fampidirana ny fomba famokarana mekanika, ny fanatsarana ny fitantanana ny lafin-tany mba hampiasana ireo tany mahavokatra tsy mbola voavoly hisondrotan’ny vokatra anatiny, ary indrindra ho an’ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Mahakasika ny tanora sy ny tontolony dia hirosoana ny ezaka fampiroboroboana ny teknolojia vaovao, ny kanto, ny fanatanjahantena, ny fianaran-kasa, ireo asa an-tselika manampy azy hiantoka ny filany sy fianarana ambony tovoziny, ny fananganana orinasa madinika, ny fizahan-tany, ary ny fikajiana ny vakoka sy ny tontolo iainana.

Hosoritana mazava ireo paikady fa ny fiaraha-mientantsika no hamongorantsika ny kolikoly, ny toe-tsaina lomorina ary ny tsy fandriampahalemana efa nampiraviravy tanana sy nampivakivaky ny fiaraha-monina, ka hametrahantsika tarigetra mifanaraka amin’ny vanim-potoana .

Niangaran’ny fitondram-panjakana Vakinankaratra, kianja manara-penitra telo, université eto Antsirabe, sekoly manara-penitra foibe fampianarana arak’asa maro, tetik’asa Fihariana, tsena mora sns… teto no nahitan’Andriamatoa Filoha Masoandro, eto isika rehetra hamaly fitia azy. Ry vahoakan’i Vakinankaratra , tsy safidy ny fivoarana fa fahatapahan-kevitra, tsy afa-miandry ary efa dodona amin’ny tena fandrosoana isika”.

Isika rehetra: “ Mino fa tsy manantena, miaina fa tsy misalasala”.

Ry mponin’I Vakinankaratra,

Izany fanamby apetrantsika izany dia tena mitaky fivoaran’ny toe-tsaina ho entina miara-misondrotra.

Tsy hanao didy kofehy lehibe aho fa hanovo ny teny miera ary hanisy vidiny ireo kiana tsy mandrava izay efa .

Veloma hatreto koa ny “zarazarao hanjakana”, Tompokolahy sy Tompokovavy. Natambatr’ Imasoandro isika ka tsy hosarahin’olombelona.

Izaho ho tokinareo ary ianareo tokiko.

Ny Biraon’ny Faritra iadidiako dia birao fitarainana, midanadana ny varavarana satria adidy masina ny mihaino sy mifanohana. Ambohimpihaonan’isika liampivoarana.

Ny Biraon’ny faritra iadidiako dia vata lehibe ho an’ny tolon-tsaina sy tolon-kevitra ho entina miara-miantsoroka ny fampandrosoana ary ho tranoben’ny dinika ambany tafon-trano ho an’ny adihevitra hanamasahana ireo paikady fanatanterahana ireo tetik’asa.

Ny Biraon’ny Faritra iadidiko dia ho milina lehibe fanodinana ireo tetik’asa mba hivaingana.

Ny Biraon’ny Faritra tantaniko dia fanilo manazava, ka ny tananareo manan-kasina no hampiredareda izany , hihoatra ny fahaizana isika mba ho tonga talenta ny fandrosoantsika.

Ry Mponin’I Vakinankaratra,

Hidina ifotony aho hitety ny faritra manontolo hijery ny zava-misy marina eny anivon’ny Tanana tsirairay. Satria izay tia vangivangy ikoriam-bahaolana.

Handrindra tetiandro aho ifanakalozan-kevitra aminareo hery mpamokatra eto amin’ny faritra, satria ho tsinjovina ireo mbola marefo ara-pivelomana, dia tsy maintsy ho vatsian-tosika kosa ireo maherifo efa mampiroborobo ny toe-karena. “Il faut motiver les performants”.

Hifandray tsy tapaka aminareo mpiasam-panjakana aho satria isika ireto no mpampivelona fandrosoana.

Hiroso avy hatrany amin’ny fanoritana ny Vinam-pampandrosoana ny faritra isika ho dinihina miaraka amin’ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka Malagasy sy iraisam-pirenena. Izany dia hisarihantsika ny fampiasam-bola, ny famoronana asa, ny traikefa ary ny haitao vaovao mba hanjohy an’I Vakinankaratra ny moderna tapoham-pahasoavana.

Izay no misy, izay no ela Tompokolahy sy Tompokovavy,

Ny veliranontsika dia lalan-tsarotra ary misy fandrika, ka ny fanoloran-tena hifikirantsika amin’ny tanjontsika anio sy amin’ny ho avy no fanoitra mahery vaika indrindra handrosoantsika.

“ Tsy manam-pahavalo afatsy ny mosary sy ny fahantrana aho, ary miantso ho namana ireo liam-pivoarana rehetra hampandroso ny Faritra”.

Nomena adidy ity zanakareo ka mangata-tso-drano,

Notolorana andraikitra ity namanareo ka mangataka tolo-tanana,

Manam-pinoana ity havanareo koa mba trotroy amim-bavaka,

Andriamanitra Andriananahary anie hitahy ny lalana hodiavintsika.

Ry Mponin’I Vakinankaratra,

Areheto ny hambompom-pirenena, mifohaza hanazava fa miantso ny Tany.

Sahy isika, vonona isika ary velon-kandresy.

Fa ny Fitiavana no lehibe indrindra

Dia samy ho tratry ny 26 Jona 2020 hankalazantsika amin’ny fomba manetriketrika ny faha-60 taonan’ny niverenan’ny fahaleovantenam-pirenena isika mianakavy. Misaotra Tompokolahy , mankasitraka Tompokovavy naharitra nihaino anay hatramin’ny farany.

Ho ela velona anie Madagasikara,

Ho ela fanapahana ny Filoha Andry Rajoelina

Samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra.

Vyvato Rakotomaditra Rakotovao

Governoran'ny Faritra Vakinankaratra

Antsirabe, 03 Marsa 2020

Madaplus.info0 partages

Madagascar : une requête pour la destitution de Thierry Rakotonarivo

Thierry Rakotonarivo est le vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Le président de cette commission, HeryRakotomanana a déposé une saisine la Haute Cour Constitutionnelle pour la destitution de son Vice-président. Selon le président de la CENI, Thierry Rakotonarivo a commis une « faute grave et violation de serment ».
La nouvelle affole les médias, comme le public malagasy. La question s’est posée si cette destitution serait suite à la déclaration de Thierry Rakotonarivo sur les cartes d’identité identiques des élections présidentielles. La suite de cette affaire n’a pas encore été entendue mais la destitution serait déjà en cours.
La Vérité0 partages

Football- Pro league - Club M Mananara jette l’éponge

La 15eme journée du championnat de Madagascar Orange Pro League a connu un chamboulement au classement ce weekend. Fosa Juniors Boeny se rapproche du podium après sa courte victoire d’un but à zéro devant Zanakala FC au stade d’Ampasambazaha. Une victoire difficile à l’extérieur  mais l’essentiel est là. L’Ajesaia reste sur le podium malgré sa défaite (2 buts à 0) devant la formation de l’équipe de l’aéroport de Madagascar.

Grosse surprise de cette  journée aussi, la défaite de Jet Mada (2-0) parti favori à Toamasina face au Tia Kiatra. Ce dernier remonte le classement laissant disputer la place du maintien au Zanakala. FCA Ilakaka et Club M campent toujours dans la zone rouge.  La formation de Mananara commence déjà à suivre le rythme puisque la CNaPS Sport Itasy leader au classement avec 33 points n’a pas pu faire mieux que trois buts d’écart. Le Club M Mananara ne s’est pas présenté sur le terrain de Vontovorona et la Pro League attend une explication valable de la part de ce club. Rappelons que ce club n’a réussi à débloquer son compteur depuis le début de la compétition en perdant 15 matches sur autant de sortie. Sûr de sa relégation, cette équipe aurait-t-elle jeté l’éponge pour limiter ses dépenses ? La CNaPS est donc victorieuse avec 3 buts à 0 selon les règlements de la compétition.

 Cosfa, la dauphine de la CNaPS (31 points) a arraché les trois points devant FCA sur trois buts d’écart (3-0) également. A Fianarantsoa, Elgeco Plus était sans pitié devant le 3FB Toliara qui a fait jouer trop de réserve dans son effectif. 

Elias Fanomezantsoa

La Vérité0 partages

Dégradation de la nature - L’économie malagasy menacée

 

479 milliards de dollars par an. Telle est la somme représentative de l’érosion des côtes, de la perte des espèces mais aussi du déclin de nos ressources naturelles au niveau mondial. Au mois dernier, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a publié en partenariat avec « Global Trade Analysis Project » de l’université de Purdue et «  Natural Capital Projet » de l’université du Minnesota un rapport sur le coût économique du déclin de la nature pour 140 pays dans le monde, dont Madagascar. Ce rapport a ainsi permis l’identification des pays dont les économies seront les plus durement touchées d’ici 2050. Et notre économie ne sera pas non plus épargnée.

Il faut croire que la destruction de notre environnement nous rend particulièrement vulnérables sur le plan économique, en plus d’être l’un des pays les plus affectés par les effets du changement climatique. « Selon ce rapport intitulé "Global Futures", Madagascar perdra 4,2 % de son produit intérieur brut d’ici à 2050 si la nature continue de se dégrader au même rythme que maintenant. Les scientifiques sont partis de scénarios qui lient les services des écosystèmes à des modèles économiques pour modéliser leurs projections. Ils se sont basés sur des services écosystémiques fournis par la nature, à savoir la pollinisation, la protection des côtes, les ressources en eau, la pêche maritime et le stockage du carbone », a expliqué WWF Madagascar. 

Lourds conséquences 

Effectivement, une nature dégradée ne peut plus rendre les mêmes services qu’auparavant. Aujourd’hui, les érosions du sol ne peuvent être freinées comme il se doit par les récifs coralliens et les mangroves. Le cas des côtes de Morondava le montre très bien. L’érosion causée par la mer s’intensifie de plus en plus. L’état des infrastructures de l’établissement hôtelier Bougainvillier en est la preuve. « Toutes dégradations font que notre nature soit plus fragile aux aléas climatiques. Pour Madagascar, la diminution de la couverture forestière actuelle ferait perdre 1,31 % de notre PIB d’ici à 2050. Si la déforestation réduit encore plus la surface des forêts restantes, celles-ci stockeront moins de carbone et nous protègeront moins des effets du changement climatique. Elles pourront retenir moins de sols et attireront moins de pluies », précise le rapport. 

En conséquence, le prix des produits de base et celui des denrées alimentaires vont augmenter. Les scientifiques ont estimé la hausse des prix au niveau mondial pour le bois (+8 %), le coton (+6 %), les graines oléagineuses (+ 4 %) ainsi que les fruits et légumes (+3 %). 

Toutefois, cette prévision n’est pas irréversible. Le rapport avance des solutions concrètes et réalistes. Le fait d’éviter la destruction des zones naturelles existantes doit figurer parmi les priorités. En tout cas, avec l’objectif de reverdir tout le pays, Madagascar est sur la bonne voie. Le ministère de l’Environnement et du Développement durable devra juste redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs de conservation et de restauration. 

Rova Randria 

 

La Vérité0 partages

Vanille - Application difficile du prix de référence

Certains commerçants vendent toujours leur vanille à bas prix et ce, malgré les dispositions prises par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat. Pour rappel, le numéro un du département Lantosoa Rakotomalala ainsi que Richard Randriamandrato, ministre de l’Economie et des Finances ont signé ensemble le prix de référence de ce produit à Madagascar. Ainsi, il a été convenu qu’à partir du 26 février, le prix de la vanille à l’exportation est de 350 dollars par kilo. Tandis que les produits préparés seront vendus à 900 000 ariary par kilo sur le marché intérieur. L’objectif étant de revaloriser ce produit de rente, tout en favorisant les acteurs dans la filière.

Et pourtant, la réalité semble très différente. « Pour le cas de Mahanoro, les acteurs de la filière vanille n’appliquent pas encore ce prix de référence. On propose les produis préparés à 550 000 ariary le kilo sur le marché local alors qu’ils devraient coûter 900 000 ariary. Cependant, la qualité de notre produit reste bonne car le taux de vanilline est élevé. Notre Commune récolte 100 tonnes de vanille durant chaque campagne », déplore Rakotoson Hubert dit Salo, député de Mahanoro, vendredi dernier lors d’une entrevue. Les commerçants, de leur part, maintiennent leur prix par crainte de perdre leurs clients. « Personne n’achètera nos stocks si on augmente le prix », témoigne un marchand. 

Par ailleurs, la majorité des agriculteurs vivent encore dans l’insécurité permanente. « A Mahanoro, les gens rencontrent des difficultés à écouler leurs produits à cause du mauvais état des infrastructures routières. De plus, la population locale est toujours confrontée à l’insécurité. Les agriculteurs sont obligés de surveiller leur plantation jour et nuit malgré l’application du "dinam-pokonolona". On a vraiment besoin de l’appui des Forces de l’ordre dans ce genre de situation », poursuit le député.

Solange Heriniaina

La Vérité0 partages

Route nationale 1 - Un camion fou fait trois morts

Drame qui a fait hérisser les poils samedi dernier à Ambatomanga sur la RN1, Commune d’Imerintsiatosika dans le District d’Arivonimamo. Trois personnes dont deux garçons âgés respectivement de 9 et 10 ans ainsi qu’un adulte de 25 ans, ont été tués de façon tragique. Par ailleurs, deux autres personnes du convoi léger, sont grièvement blessées. En effet, un camion fou a fauché les victimes,  des charretiers en train de conduire un petit convoi de carrioles.

Le mastodonte qui a déboulé à toute vitesse, aurait été subitement lâché par ses freins avant qu’il ne s’était rué dangereusement  sur le petit convoi de chars à bœufs, le conducteur ayant totalement perdu le contrôle. « Il vaut mieux ne pas parler de la scène où la mort et la désolation ont soudainement ensanglanté le secteur », confie un témoin.  

Le chauffeur routier en cause avait été arrêté sur le champ par les Forces de l’ordre tandis que les blessés ont été évacués d’urgence à l’HJRA Ampefiloha. Leur état serait stationnaire et les malheureux seraient encore en réanimation. 

Cette triste affaire n’a pas laissé le gouverneur de la Région Itasy de marbre. A la tête d’une petite délégation, il s’était rendu au chevet des victimes et de leurs familles pour leur apporter du réconfort moral et présenter leurs condoléances au nom de l’Etat malagasy.   Face à ce drame, le gouverneur a promis des mesures afin d’éviter les accidents dans les endroits où ils se produisent le plus souvent sur cette RN1. Il a également fait appel à la fois à l’endroit des usagers pour qu’ils redoublent de prudence et aux Forces de l’ordre pour qu’elles adoptent une nouvelle stratégie. 

Parallèlement à ce drame mais en degré moindre, une dizaine de personnes, les passagers d’un minibus de transport, furent blessées lors d’une collision survenue hier matin près de Marozevo, cette fois sur la RN2. Le minibus a cogné violemment la partie arrière d’un camion qui  roulait devant lui. Là aussi, une défaillance des freins du minibus serait à l’origine de cet accident. 

Franck R. 

La Vérité0 partages

Suspicion de coronavirus à Anosiala - L’enfant de 3 ans testé négatif

Aucun cas confirmé à Madagascar. L’enfant grippé, âgé de 3 ans et qui a été admis d’urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Anosiala, jeudi dernier, est actuellement épargné  du danger de l’épidémie Covid-19. Le test effectué samedi dernier par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) s’est avéré négatif. La fièvre et la difficulté respiratoire qui lui ont été diagnostiquées ne représentent pas de signes symptomatiques du coronavirus mais une simple grippe. Pour cette raison, avec les trois autres membres de sa famille mis en salle d’isolement, il a pu rejoindre son foyer hier, nous confirme une source auprès de cet établissement sanitaire.

Il est à rappeler que cet enfant a rencontré des difficultés respiratoires tout en étant fiévreux quelques heures après son arrivée à l’Aéroport international d’Ivato, après être mis en quarantaine en Thaïlande. Ses parents l’ont amené à Anosiala pour être diagnostiqué et les personnels médicaux les ont tous mis dans une salle d’isolement en attendant ce résultat de l’analyse. 

Un étudiant asymptomatique venant de Chine mis en quarantaine 

13 personnes sont actuellement en salle d’observation à l’hôpital d’Anosiala. Outre les 12 personnes qui y sont déjà depuis quelques jours, un étudiant venant de Chine et bénéficiaire de la dérogation spéciale délivrée par le ministère des Affaires étrangères, en accord avec le ministère de la Santé publique, vient d’arriver hier. Selon le CHU Anosiala, il s’agit d’une personne qui ne présente aucun symptôme du coronavirus. Cependant, par mesure de sécurité sanitaire, elle a été placée dans une pièce séparée des autres personnes mises en quarantaine. 

Et pourtant, l’Afrique est de plus en plus touchée par le nouveau coronavirus. A l’heure où nous mettons  sous presse, 9 pays africains sont touchés, à savoir l’Algérie avec 17 cas, le Sénégal qui a comptabilisé 4 personnes infectées mais qui ont trouvé la guérison après un traitement, l’Egypte avec 2 individus affectés. Quant au Maroc, Nigeria, Tunisie, Afrique du Sud, ces pays enregistrent chacun d’eux un cas confirmé. A cela s’ajoute le Cameroun  qui a annoncé un premier cas de Covid-19 sur le territoire, vendredi dernier. Il s’agit d’un Français de 38 ans qui est arrivé dans la capitale, Yaoundé, le 24 février dernier. Le Togo a aussi confirmé un premier cas vendredi dernier. Il s’agit d’une femme de 42 ans, ayant séjourné du 22 février au 2 mars, successivement au Bénin, en Allemagne, en France et en Turquie, avant de regagner le Togo via le Bénin par la frontière terrestre de Sanvi Condji.

K.R.

La Vérité0 partages

Manœuvre de l'opposition - Le président Andry Rajoelina imperturbable

Brève et claire ! La réponse du Président Andry Rajoelina aux membres de l'opposition a été sans détour. Le Chef de l'Etat a profité de son déplacement aux côtés de son épouse à Toliara pour mettre les points sur les « i ». « Arrêtez de distraire la population. Il est temps d'avancer vers le développement », a déclaré le numéro un de l'Exécutif sur un ton imperturbable avant d'ajouter que « il n'y a pas besoin d'un 5ème tour ».

Il rappelle le 2nd tour de l'élection présidentielle à l'issue duquel il a battu son adversaire de toujours issu du TIM, Marc Ravalomanana. Puis, en guise de 3ème tour, il y eut les élections législatives durant lesquelles le MAPAR a prouvé sa suprématie en obtenant une large majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Dernièrement, les élections municipales et communales, les partisans de la révolution orange ont une fois de plus obtenu de nombreuses places à la tête des Communes. Concernant la requête (ou plutôt le caprice) en vue de l'annulation des élections, le Président de la République a lancé un « non » catégorique.  

« Rendez - vous dans 4 ans »

 Face aux nombreuses critiques qui remettent en doute la concrétisation des promesses de campagne du leader Orange, le locataire d'Iavoloha avait aussi son mot à dire. « Mon mandat s'étend sur 5 ans. Jugez - moi dans quatre ans s'il n'y a pas encore de réalisations », a lancé l'homme fort du pays. Rappelons que dans ses promesses de campagne lors de la propagande, Andry Rajoelina avait mis l'accent sur les 13 « Velirano » qui le lient avec la population malagasy. Néanmoins, il n'a pas donné d'échéance pour le réaliser car il s'agit de projets à réaliser durant son mandat. D'ailleurs, il a réitéré les promesses faites à la population de Toliara et qui seront bel et bien réalisées selon ses propos.

C'est à l'occasion de la célébration du 08 mars, journée mondiale des droits de la femme que le couple présidentiel a choisi d'effectuer de nouveau une visite dans le Sud de Madagascar. Au vu de l'affluence des personnes venues accueillir la délégation présidentielle à l'aéroport de Toliara, la cote de popularité du Président Andry Rajoelina n'a pas diminué d'un cran. Une foule immense a accompagné le cortège depuis l'aéroport jusqu'au lieu du meeting.

La Rédaction

La Vérité0 partages

Célébration de la journée du 8 mars - Mialy Rajoelina en symbiose avec les femmes

Pour Madagascar, la célébration au niveau national de la journée mondiale pour les droits de la femme a eu lieu hier à Toliara. « Je suis de la génération égalité : levez-vous pour les droits des femmes ! », tel a été le thème retenu pour cette année. La cérémonie officielle a été rehaussée par la présence de Mialy Rajoelina, Première Dame. Pendant près de deux heures, l’épouse du Président de la République a vu passer les milliers de femmes issues de toutes les Régions de la  Grande-île, représentant divers secteurs d’activités durant le carnaval organisé. 

Le discours de la Première Dame a été l’occasion pour elle de renouveler son engagement pour l’avancement des droits de la femme dans une société malagasy résolument tournée vers l’émergence. Elle appelle les femmes à se lever. Elle appelle à ce que la célébration de la journée de la femme soit le début d’un tournant déterminant au travers de toutes les femmes qui ne demandent qu’à s’émanciper pour accomplir leur mission de vie. « Nous avons la force. Nous en avons le courage. Nous en avons la foi », dit-elle. Aux 8 ministres femmes du Gouvernement de Christian Ntsay, Mialy Rajoelina a tenu à adresser un vibrant message. « Je vous encourage à mettre tout en œuvre afin de faire bouger les choses pour que nos femmes malagasy puissent s’accomplir pleinement », confie-t-elle. L’ambassadeur de la lutte contre les violences basées sur le genre, Mialy Rajoelina, a également lancé un vibrant appel à lutter contre ces VBG durant son allocution. 

Notons que cette cérémonie officielle a été précédée la veille par une série d’inaugurations par la Première Dame. Elle a notamment inauguré la Maison des Jeunes de Betania Ankilifaly Toliara et  l’installation d’une connexion internet haut débit destinée au Centre d’accès à internet (CANET). Un centre de formation en coiffure et couture a également été mis en place sur les lieux. L’épouse du Chef de l’Etat a aussi inauguré le « centre Ami de la vaccination » de Toliara qui est le troisième centre de ce genre, après celui d’Ambohimiandra inauguré en novembre 2019 et de Tsaralalàna dont l’inauguration a été réalisée la semaine dernière. La mise en place de ce centre contribuera à la sensibilisation des mères à la vaccination de leurs enfants. Elle a également offert une nouvelle couveuse à l’hôpital, ce qui aidera à sauver la vie de beaucoup de nouveaux- nés. La Première Dame a conclu la journée de samedi par la remise d’une borne fontaine, produit d’un forage, à la population d’Ankilibe. Le débarcadère d’Ankilibe a également été rénové, de même que l’emplacement pour le traitement et le séchage des fruits de mer pour appuyer l’économie locale.

A travers ces gestes et ses paroles, Mialy Rajoelina a apporté une touche particulière à la célébration de cette année. L’une des images saisissantes de ces deux jours aura été la proximité de la Première Dame avec les populations locales. L’autre fait marquant aura été les quelques pas de danse livrés par la Première Dame durant les animations, se prêtant ainsi au jeu d’un artiste traditionnel local. 

La Rédaction