Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Lundi 02 Novembre 2020

Modifier la date
Madaplus.info0 partages

Madagascar : L’ouverture de nouvelles écoles « Manara-penitra » envisagée

Les projets du ministère de l’éducation nationale pour cette nouvelle année scolaire se mettent en place. Au cours de cette année 2020 – 2021, l’ouverture de nouvelles écoles « Manara-penitra » a été annoncé par le ministère.
Les écoles seront probablement accessibles l’année scolaire prochaine à Toliara, Ambatondrazaka, Betafo, Ambilobe, Mahajanga 1, Soamandrakizay Antananarivo, Fenerive Est, Ambositra, Ifanadiana, et Farafanagana. Elles comporteront plus de 10 salles de classe et pourront accueillir environ 600 élèves.
Madagate0 partages

Koweit. Mijoro vavolombelona i Farida, mpiasa an-trano Malagasy any

« Tena mafy ny miasa aty amin’ny tany Arabo, kanefa noho ny fitadiavana mahazaka maniraka dia niharetana ».Teny nataona tovovavy miasa any Koweit io, raha nitatitra taminayny fahoriany iainany any izy ireo.

Taorinan’ireny fanampaha-kevitra noraisin’ireo vehivavy Malagasy, fa hiverina an-tanindrazana noho ny fijaliana mianjady amin’izy ireo ireny. Nisy ihany ireo vehivavy Malagasy sasany izay nisafidy ny hijanona any Koweit. Maro ny antony : ao ny fiovana mpampiasa, ao koa ireo mpampiasa Arabo no somary nipiripirina rehefa naheno ny fandalovan’ireo solontenam-panjakana Malagasy tany Koweit ny taona lasa iny nanao ny fanadihadihana, ary ao ireo vehivavy mpiasa any izay miasa amina mpampiasa tsara fanahy.

Nikaroka izay vehivavy azo anontaniana ny fomba fiainany tany izahay ato amin’ny madagate.org. Nisy ny nanaiky ny hitantara ny fomba nahatongavany tany Koweit, ny asa ataony, ary fifandraisana amin’ireo mpiasa an-trano namany hafa. Mba ho fiarovana azy anefa dia voatery nosoloinay hafa ny tena anarany.

Efatra taona amin’ity volana Novambra 2020 ity no nahatongavan’i Farida tao Koweit. Ary vao roa volana izay no niasany tamina mpampiasa vaovao, rehefa nampijalian’ny mpampiasany teo aloha no sady tsy nahazo ny karamany iray volana sy tapany. Ahoan tokoa moa ny dingana nataony nahatongavany any ?

Any amin’ny faritra avaratra ny Nosy no tena fiavian’i Farida. Manambady aman-janaka. Ny ankizy ao an-trano moa tsy mahala ny tsymisy ka dia tsy maintsy nifandrimbonan’izy mivady ny fampidiram-bola. Eto Madagasikara anefa dia somary sarotra fitadivana asa. Rehefa nikaroka asa volana maromaro dia nisy nilaza i farida fa misy olona afaka mahita asa ho azy saingy any ivelan’i Madagasikara.

Ny taona 2017 dia tonga teto Antananarivo izy ary nandeha tamin’ny masovoho iray izay mpandefa mpiasa any Koweit. Nandritra ny iray volana mahery no nikarakarana ny taratasy rehetra.

Araka ny fanazavan’i Farida, dia ny mpampiasa izay mitady mpiasa any Koweit no mandoha ny vola lany rehetra hatramin’ny fahatongavany any. Ny karama nifarahana dia 700.000 Ariary isam-bolana. Mialohan’ io anefa dia takiana ny fandefasana sarin’izay vonona hiasa. Iny sary iny no alefa any Koweit. Ka ireo Arabo mila mpiasa, dia mandeha any amin’ny « agence » mijery sary. Efa misy boky feno sarina vehivavy maro toy ireny « album photo » ireny. Ao amin’io « album » io ny mpampiasa no misafidy izay vehivavy tiany hiasa ao aminy. Lehilahy Arabo efa manam-bady no nisafidy fa i Farida no ilainy hiasa ao aminy.

Tonga tany Koweit i Farida ny taona 2017. Ny « agence » no nampian-trano azy aloha mandra-pahatongavan’ny mpampiasa haka azy hiasa. Ny teny Anglisy sy Arabo no hifampiresahan’ireo mpiasa rehetra amin’ireo mpampiasa. Raha i Farida manokana dia ampahany amin’ireo tenyanankiroa ireo ihany no hainy, izay tsy dia nananon-tsarotra azy ny mandray sy mihaino izay lazain’ireo Arabo any. Telo andro taorian’ny fahatongavany vao tonga naka azy tao ny olona hiasany.

Tsy tonga dia nohentin’ny ilay mpampiasa lehilahy tany amin’ny trano tokony hiasany izy fa nohentiny tany trano hafa aloha.

« Telo andro vao tonga naka ahy tamin’ny « agence » ny « patron »-ko, hoy Farida, dia nentiny tamin’ny trano iray izay aho. Noheveriko fa efa ao no hiasako, hay kay izy mila hanao tetika -dratsy tamiko, tsy nanaik’izany aho : Baba, handeha hiasa no nialako tany aminay fa tsy hanao zavatra hafa hoy aho taminy.Tsy nanaiky aho, no sady tezitra be dia nanao azafady tamiko ilay « patron ». Lasa amin’izay izahay avy eo nandeha tany amin’ny tena trano hiasako.

Tonga tao dia nampahafantaran’ilay madama ahy izay anjara asako. Efa nisy mpanampy Indianina sy Afrikana tao, dia izaho no fahatelo. Dimy andro nahatongavako dia nesorina tao indray ny tenako, satriailay « patron » lehilahy isaky ny avy miasa tsy maintsy mankany amin’ny lakozia foana mijery ahy. Tsikaritr’i Madama amin’izay angamba ny tetik’ilay rangahy vadiny . Niantso ny « agence »-ko ilay madama ary nandainga fa izaho hono tsy manao asako fa matory foana, Tezitra ny tenako dia noteneniko ilay Madama hoe : avelao aho hiresaka amin’ny « agence » nandefa ahy aty. Tsy nanaiky ilay Madama satria izy nandainga. Nilaza tamin’ny « agence » mantsy izy fa hateriny any aho fa olana be amin-dry zareo aho.Adinony angamba fa mahafantatra fiteny Arabo aho. Fa ny niafarany moa dia lasa niverina tany amin’ny « agence » ihany aho.

Ny 26 Novambra 2017 noniverenakotamin’nybiraon’ny « agence ». Ny03 Desambra 2017 vao nisy mpampiasa hafa naka ahy indray. Herintaona sy 3 volana no niasako tamin’ny mpampisa vaovao.Nitaiza zaza 1 volana sy tapany ary ankizy 7 taona no asa nampanaovina ahy. Olana be indray anefa no niseho satria ilay madama vadin’ilay « patron » vaovao dia saropiarobe.Diamandainga be amin’ny « patron » vadiny izy. Lazain’ity madama ity daholo izao lainga fanaratsiana ahy rehetra, rehefa miresaka amin’ny « patron » izy. Amin’izay mba tsy ho tian’ilay « patron ». Tsy vitan’izay fa ilay zaza 7 taona io mandainga be ihany koa. Lazainy fa mikapoka azy foana ny tenako, dia indraindray misy fotoana tsy avelan’ilay madama maka aina mihitsy fa isakin’ny avy miasa izy dia mahita zavatra tenenina foana. Nyvaravarana mivoaka amin’iomihidy amin’ny lakile, na matory atoandro aza dia mihidy ny varavarana misy ny efitranoko sy ilay zaza taizaiko. Rehefa mandeha miasa ry zareo dia mihidy foana ny varavarana ary entiny miaraka aminy any ny fanalahidy. Mitovy amin’ ny gadra ireny mihitsy ».

Ny teny Anglisy araka voalaza tery aloha no matetika no hifampiresahana na dia eo azafahaizan’i Faridaampahany amin’ny teny Arabo. Izay indrindra no somary nampanahirana an’ireo mpampiasa Arabo satria izay teny Arabo ataon’ireo mpampiasan’i Farida dia hainy avokoa.

Maro ny lalan-tsarotra no nodiavin’i Farida, fa anisan’ny tombony manokana ho azy anefa ny tsy fanekeny ny hanaovan’ireo mpampiasa lehilahy filà-dratsy, ary antony ihany koa nahatonga azy ho nifindrafindra mpampiasa foana.

Ny volana Aogositra 2020 no nialany tamin’ny mpampiasa niasany izay tsy nahazahoany ny karama iray volana sy tapany. Taorina kelin’izay dianahita asa vaovao izy, ary efa ho roa volana izay no niasany tamina mpampiasa vaovao. Nilazany tenany fa tsara ny asany amin’izao fotoana, satria mba tsara fanahy ny mpampiasa azy, izay vehivavy efa lehibebe ihany. Matetika aza i Farida, araka ny fitantarany, no mahazo sitraka amin’ity mpampiasa azy vaovao ity.

« I Farida mantsy, hoy mpampiasa azy dia tsy mba miandry ho teneninaizany vao manao asa, fa rehefa hitany fa tokony hisy asa atao ao an-trano tonga dia vitainy ». « Tsy toa ireo mpampiasa teo aloha,hoy Farida. Ohatra : tamin’ny mpampiasa teo aloha dia soratana ao anatin’ny taratasy fifanarahana (« contrat de travail ») fa rehefa mampiasa finday dia isaky ny Alakamisy ihany no mampiasa, avy eo alain’ny mpampiasa ny finday ». Ny mpampiasa azy amin’iza kosa tsy mba sarotiny amin’izany. Rehefa te-hivoaka hitsangatsangana dia mahazo alalàna. Misy kosa anefa ireo namany hafa izay manana mpampiasa tena sarotiny ka tsy mamela azy ireo mivoaka ny trano izany.

Ny andro zoma no tsy miasa ny mpiasa any Koweit, fa andro hafa sy ny sabotsy ary alahady dia miasa. Ho an’ny mpiasa mpanampy dia saika isan’andro no miasa ary io andro zoma io aza no tena be asa.

Ny fanadihadihana natao ihany no nahafantarana fa tsy dia fantatr’ireo tomponandraikim-panjakana loatra sy ny mpitandro filaminana any Koweit ny fijaliana mahazo ireo vehivavy miasa an-trano any. Ny antony dia misy ireo mpiasa izay mijaly, tsy afaka mivoaka ny trano fa mihidy ohatra ny gadra ao amin’ny toerana hiasany. Rehefa handeha hiasa izy ireo dia entiny ny fanalahidy. Ataon’ireo mpampiasa mihitsy ny fomba rehetra tsy hafantarana fa misy mpiasa tratry herisetra ao aminy. Hany fomba mba hazahoana miantso vonjy na mitaraina dia ny fanafenana finday. Rehefa sendra tsy eo ny mpampiasa dia manararaotra miantso ireo namana miasa amina trano hafa. Izy ireo indray avy eo no mampandre ny « agence ». Dia ny « agence » indray no miantso polisy maka ilay vehivavy mpiasa tratry ny herisetra.

Misy koa aenfa no mahita hirika dia mitsoaka ka manatona birao ana polisy na mitoby amin’ny toerana iray, toa ny nataon’ireo vehivavy maro niantso vonjy tamin’ny Filoha Andry Rajoelina iny.

Maro ny karazana herisetra izay mahazo ny vehivavy miasa any Koweit izay tsy Malagasy ihany fa misy ihany koa Afrikana.Ao ny  faneren’ny mpampiasa lehilahy an’ireo mpiasa vavy amin’ny filàna ara-nofo ; ao ny toetra tsy zaka ataon’ny mpampiasa ; ao ny tsy fandoavana karama… Ireo no tena fototry ny fitsohan’ireo mpiasa any. Misy moa no migadra mihitsy satria lazain’ireo mpampiasa fa nangalatra ny fananany.

Misy koa anefa ireo mpampiasa no mahita fa tsy tamana ny mpiasa ao aminy dia omeny alalana hiantso ny « agence » izay mandefa saofera maka ilay mpiasa ary manatitra azy any amin’ny mpampiasa hafa mitady mpiasa.

Araka fanazava’i Farida dia misy namany vehivavy Malagasy izay mifandray aminy matetika amin’ny finday no tsy nifampiresaka taminy intsony efa elaela. Tsy fantatra na efa tafaverina niaraka tamin’ireo vehivavy Malagasy maro nody eto an-tanidrazana ireny, na mbola any Koweit : « Aty misy namako mampalahelo ahy be. Izy io iray avion tamiko, avy any Andapa izy.

Izy efa nitsoaka tamin’ny « contrat » satria isaky ny miasa izy dia mahazo olo ratsy fagnahy foana. Farany amin’zay izy nahazo « patron » tsy manambady ary misotro toaka. Rehefa mivoaka rangahy io dia entiny foana ny fangalahidy tsy mahazo mivoaka ilay namako. Ary mifindra trano matetika ry zareo », hoy izy, Tamin’ny2018 izy nitantara tamiko famamono foanailay rangahy.

« Dia noteneniko izy hoe : mandosira miala ao ianao. Izaho, hoy izy,tsy afaka miala, satria mihidy ifoana ny trano, Tamin’ny volana Desambra 2019 iny izaho noniresaka tamin’io namako io farany. Dianiresaka zahay, naheno feo ana zaza mitomany aho, tonga dia niteny aho hoe : ianao angaha niteraka ? Yeee, ho izy. Gaga be aho... Araka ny fitantaran’ilay namako ihany dia ilay rangahy io izany efa olon-dratsy tadiavin’ny polisy any. Niteraka tany amin’ny hopitaly no sady nodidiana ilay namako. Mbola marary izy dia nalainy polisy tao, ary niaraka nigadra tamin’ilay rangahy. Avy eo nandoha vola izany maman’ilay rangahy dia vosotra izy roa dia niverina indray tany amin’ny trano misy azy ireo.

Nihezaka zaho nilefa, hoy izy fa tratrany foana ary farany teo saika novonoiny. Efa nandray antsy mihitsy ilay rangahy hamono azy. Izay ny vavao farany azoko taminy. Hatramin’ izao izaho mbola tsy naheno vaovao momba azy…».

I Farida moa rehefa nanontaniana sao efa anisan’ireo efa lasa nody aty Madagasikara niaraka tamin’ireo vehivavy Malagasy maro be ireny dia nilaza fa : « Tsy fantatro fa izaho mino fa izy mbola tsy tafody ». Sao dia efa maty novoin’ilay rangahy ? « Tsy fantako fa tena latsa-dranomaso aho tamin’izy niresako tamiko ».

Hatreto izany dia mbola tsy fantatra ny momba io vehivavy io, izay efa niteraka tamin’ity rangahy mpampiasa azy ity. Miezaka mitady ny momba azy i Farida hatramin’izao.

MOMBA IREO VOLA KARAMAN’IREO MPIASA ANY KOWEIT

Raha resa-bola indray dia ny mpampiasa no mandoha ny vola lany rehetra amin’ny « agence »,hoy Farida. Izany hoe karazana « commission » io. Ny vola karama dia arakaraky ny fifanarahan’ny mpampiasa sy ny « agence » indray. Amin’izao fotoana dia efa mba niakatra ny karaman’ireo vehivavy miasa any.

Ny fanazavana nomen’i farida anay dia izao :

Misy mahazo karama 140 kd ka hatramin’ny 160 kd, karaman’ny mahandro sakafo io, misy aza mikarama mihoatra io. Dinar kowaitianina ny KD. 160 kd dia eo amin’ny 1.600.000 Ariary eo.

Ireo manao « contrat » indray dia misy 100kd ka hatramin’ny 120kdisam-bolana

100kd = 1.000.000 Ar

120kd = 1.200.000 Ar

Ireo « agences » sasany dia mifanaraka amin’ny mpampiasa mila mpiasa : raha 120kd nifanarahana dia 100kd, misoratra ao anatin’ny « contrat » ifanarahan’ilay « agence’ amin’izay vehivavy vonona hiasa any Koweit.

Raha avy aty Madagasikara dia matetika mianto-tena ireo vehivavy vonona hiasa. Misy mandoha vola 1.000.000 Ar, misy ny mandoa1.600.000 ar, arakaraky ny « agence » mikarakara ny taratasy.

Misy ihany koa anefa ireo vehivavy Malagasy no lany vola fotsiny fa tsy lasa. I Farida moa dia nitatitra fa tamin’izy niala teto Antananarivo dia misy namany anankiroa tsy lasa, nefa efa lany vola hatrany amin’ny 2.200 000 Ariary.

Ny fomba fandefasana vola ho an’ny fianakaviana aty indray dia misy ireo mpiasa vehivavy no mifampiresaka amina saofera Indiana. Izy irero indray dia tsotra be daholo, tsy mitovy amin’ireo mpampiasa Arabo. Ireo saofera Indiana ireo no fanirak’ireo mpiasa vavy, mitondra vola ary mandefa izany any amin’ny fianakavian’ilay mpiasa vavy. Ho an’ireo tsy mahita hevitra moa dia voatery ny mpampiasa no tenenina mba handefa ny karamany any amin’ny fianakaviany.

Ankilany, dia maro be any an-toerana ireo « agences » tsy ara-dalàna mandray sy mampiditra mpiasa antsokosoko tsy misy taratasy. Na iray volana aza ilay mpiasa no miasa ka rehefa tsy tamana dia afaka miala dia omen’ilay « agence » mpampiasa hafa indray. Isam-bolana kosa dia mandoa vola amin’ilay « agence » ilay mpampiasa raha toa ka tamana ilay mpiasa. Voalaza moa fa saika ireo avy amin’ny tany Afrikana, indrindra ny avy ao Mali ireo « agences » tsy ara-dalàna ireo.

Amin’izao fotoana izao (volana novambra 2020) dia nisafidy ny mbola hijanona hiasa any i Farida. Ny mpampiasa azy rahateo olona tsom-po. Tsy irery anefa izy any fa mbola ao ireo namany Malagasy mitovy aminy no nisafidy nijanona toa azy, ary mifampiresaka matetika.

Jeannot Ramambazafy sy Andry Rakotonirainy

Tia Tanindranaza0 partages

Tsy fanaovana arotava Analamanga441 indray no tratra tamin’ny sabotsy

Nahatratra 441 ny isan’ireo olona tratran’ny polisim-pirenena tsy nanao aron-tava teto amin’ny Faritra Analamanga ny sabotsy 31 oktobra teo hatramin’ny 07 ora

 

hariva.Anisan’ny niasa mafy nifanome tanana tamin’izany ny CSP1-CSP8, PPA1-PPA3, ny CUC. Nanaovana fanentanana sy nampanaovina asa hiombonana ho an’ny daholobe avy hatrany izy ireo hanafaizana azy. Tsiahivina moa fa mbola tsy foana ny valan’aretina Covid 19 eto amintsika. Tato anatin’ny herinandro farany ohatra dia mbola nahatratra 143 isa ireo olona vaovao fantatra fa mitondra ity valan’aretina ity. Tokony mbola ho mailo sy hahay hiaro tena avokoa araka izany ny rehetra.

Pati

Tia Tanindranaza0 partages

143 voan’ny Covid-19 herinandroTena ambany ny taham-pitiliana

Niampy 143 ireo mitondra ny tsimok'aretina coronavirus tao anatin’ny herinandro dia ny 24 hatramin’ny 30 oktobra lasa teo. Tamina fitiliana 1845 no nahitana ireo tranga 143 ireo, izay manome taham-pahavoazana 7,75%.

 Nisy fihenana ny fitiliana vita mitaha ny tamin’ny herinandro ambony izay 2252 ary 158 ny voa, ary 6 kosa no namoy ny ainy.Mitotaly 17111 ireo tratry ny tsimok'aretina hatramin’izay, raha 89504 kosa ny fitiliana vita tao anatin’ny 7 volana, ka 19,11% ny taham-pahavoazana amin’ny ankampobeny. Niampy 108 ny sitrana ka 16409 ny hatramin’izay, manome taham-pahasitranana 95,89%. Miisa 458 kosa no mbola manaraka fitsaboana. Mijanona ho 244 no namoy ny ainy, fa tsy nisy ny lavo tamin’iny herinandro iny.

AMBANY DIA AMBANY NY TAHAM-PITILIANA

400 eo ho eo ny salan’isan’ny fitiliana vita isan’andro teto Madagasikara tao anatin’ny 225 andro teo ho eo, raha 1000 hatramin’ny 2000 isan’andro ny fampanatenan’ny Filoha tany am-poandohana. I Afrika Atsimo, dia nahavita 145 031 tamin’iny herinandro iny ary 4,8 tapitrisa ny hatrizay, I Maraoka nahavita 150 401, ary 3,3 tapitrisa ny hatrizay,… raha toa ka 1845 ary zara raha misy 89 504 tao anatin’ny 8 volana latsaka ny teto amintsika. 0,33% amin’ny Malagasy no voatily raha boriboriana ho 27 tapitrisa ny mponina eto Madagasikara. Ny tsikaritra maneran-tany, dia miha midangana ny antontan’isa. Ny any Frantsa io iaraha-mahalala io hoe nanafoana ny fihibohana ny 11 jolay, ary niha goragora, ka niverina nahery vaika ny tranga roa volana taty aoriana. Mila mitandrina isika!

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Carrozza HeliarisoaMiantso ny fanjakana hampody ireo Malagasy any Arabia Saodita

Ny fikambanana “Zanak`i Gasikara” (AZIG) izay tarihan` i Carrozza Heliarisoa, dia misehatra indrindra amin`ny fanampiana sy fampodiana ireo Malagasy

tavela any Eoropa sy any amin`ireo tany arabo izay asa efa nandriaketany nandritra ny dimy taona nijoroany. Raha fintinina ny asan` ny AZIG tamin` ity taona 2020 ity, dia nifantoka tamin` ny ady amin` ny COVID-19 indrindra tamin` ny fampodiana ireo Malagasy nihitsoka tamin`ireo firenena samihafa noho ny fepetra ara-pahasalamana. Nanelanelana ny fanamorana ny fampodiana azy ireo i Carrozza Heliarisoa toy ny tany Frantsa sy Inde. Ankoatra izay, imasoan` ny fikambanana ny ady amin`ny fiarovana ny zon` ny teratany vahiny mila ravinahitra sy ny herisetra ara-piaharamonina sy ara-tsosialy mianjady azy ireny. Any amin`ireo firenena arabo (Liban, Arabie Saoudite, Koweit, Jordanie…) moa no tena handrenesana fitarainana maro. An`arivony rahateo ny Malagasy mbola miasa any indrindra ireo vehivavy. Misy mihitsy no nampidirina am-ponja toa an` Arabia Saoudite. Ho an`ity farany ity dia efa nanambara ny minisiteran` ny Asam-panjakana, ny fampananan`asa, ny lalàna sosialy (MEFPTLS) fa hampody an`ireo Malagasy mihitsoka any. Manoloana izany dia manao antso avo amin`ny fanjakana i Carrozza Heliarisoa mba hanafaingana izany satria manodidina ny 300 isa izy ireo mihitsoka ao amin`ity firenena ity. Ankoatra izay, hametraka fanamby ny AZIG ho amin`ny dimy taona manaraka fa hanatsarana ny fiaraha-miasa amin`ireo mpiara miombon`antoka samihafa sy hanatsara ny fari-piainanan`ireo Malagasy mipetraka any ivelany. Manomboka izao, ny Malagasy mila ravinahitra any ivelanydia afaka misitraka fiarovana akaiky amin`ireo sehatra samihafa. Hanitatra ny sehatrasa eo amin`ny lafin`ny ara-toekarena ihany koa ny fikambanana ho amin`ny dimy taona manaraka.

 

Marigny A.

Tia Tanindranaza0 partages

Andry RajoelinaHihiboka rehefa tafody an-tanindrazana ?

Tokony hihiboka ny Filoha Rajoelina rehefa miverina an-tanindrazana, raha ny fepetra ara-pahasalamana no arahina. Tsy afaka mamory vahoaka raha ny tokony ho izy; tsy maintsy atao fitiliana PCR Covid 19 mainga any amin’izay firenena misy azy sy rehefa tonga eto Madagasikara

 

. Mangingina ny nialany teto, ka asa izay ho fidirany na ho tahaka izany na ahoana? “Manana zo iaina ara-dàlana! Manana zo hampiana-janaka! Manana zo hikarakara ny ankohonanay! Manana zo hivelatra ary indrindra manana adidy hampandroso ny fiainam-pianakaviana eny anivon'ny fiarahamonina izay isafidiany. Manana zo haka aina ihany koa”, hoy ny Talen’ny Seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika ny 27 oktobra teo, izay nilazany fa lasa any an-dafy nandray ny sidin’ny kaompania nasionaly tokoa izy, ary amin’ny alalan’izany ihany koa no hiverenany. Raha ny nambaran’ny Filoha ny 18 oktobra dia mbola mikatona ny sidina an’habakabaka, ankoatra an’I Nosy be izay mandray mpizahatany. Ny fidirana any Nosy Be, dia mila manana taratasy tsy mihoatra ny 3 andro manamarina fa tsy voan’ny covid-19, ary mila atao fitiliana PCR eo am-pahatongavana. Omaly 01 novambra 2020 no fampodiana farany ireo teratany Malagasy tavela any ivelany. Asa na efa eto ny Filoha na mbola any, izay tsy fantatra mazava rahateo firenena nalehany sy ny tena anton-diany? Tsy nisy rahateo ny vaovao ofisialy sy fanazavana mafonja, fa dia boriboriana fotsiny hoe manana ny fiainany manokana izy. Na izany aza, tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena na “personnalité publique” izy. Mila mangaraharaha, mila fanta-bahoaka fa tsy dia misy an’izany hoe fiainany manokana firy izany intsony amin’ny maha Filoha. Matetika efa voafaritra ao anaty “agenda présidentiel” ny dian’ny filoha ho any amina firenen-kafa, fa tsy hoe efa tsy eto, efa miteraka resabe vao hoe lasa any an-dafy tokoa. Tokony ho modely izy satria io ataony io no ataon'ny olona fihetsika filamatra avy eo, mba tsy ho tahaka an’ilay hoe alahady miteny amin’ny TVM fa tsy maintsy manao arovava-orona isika, kanefa talata izy irery no tsy manao mivoaka anaty sary. Tsy fitia te hitsikera, fa tokony hosorohana ny fanaovana tari-bato vilam-bava.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Fizarana ny fanampiana kere any atsimo Napetraka hanara-maso ny komity manokana

Mba hahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fizarana ireo fanampiana ho an’ny kere any atsimo dia napetraka any an-toerana ankehitriny ny komity manokana hanara-maso izany na ny komity fandrindrana ny ady amin’ny ker

 

e. Ny governoran’ny faritra androy sy ny prefe ao an-toerana no mitarika ny komity. Efa maro moa, raha ny fanamarihana, ireo vondrona sy fikambanana nahatonga izay fanampiana izay ka mba hialana amin’ny ahiahina tsy fangaraharahana dia ho ampahafantarina tsy tapaka ao anatin’ny pejy fesibokin’ny governoram-paritra Androy ny anaran’ireo mpanome sy ny fanomezany. Hisy sertifika ho marik’izay fanomezana izay hatrany ihany koa isak’ireo mpanome tonga, hoy hatrany ny fampitam-baovao.

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fanondranana olona mankany MayotteNaiditra am-ponja ireo telolahy tompon’antoka

Lehilahy miisa 03 tompon’andraikitra tamina fampitana olona an-tsokosoko miondrana an-tsabokely mihazo ny Nosy Mayotte sy tera-tany Malagasy miisa

 

27 no voasambotry ny Polily mpiandry sisin-tany any amin’ity Nosy ity ka naverina eto Madagasikara ny talata 27 oktobra teo. Saika hiditra an-tsokosoko tao amin'ny sisin-tanin'ny Mayotte ireo Malagasy 27 ireo raha nianga avy ao amin’ny tapany avaratr’i Madagasikara. Sambokely fantatry ny maro amin’ny anarana hoe « lakoky » no fitaovam-pitanterana niondranan’izy ireo ary maharitra 02 andro teny ambony ranomasina izy ireo. Tsiahivina moa fa 200 km ny elanelana manasaraka an’i Madagasikara sy ny Nosy Mayotte. Rehefa tonga tao amin’ny sisin-tanin’ity Nosy ity anefa ilay sambokely dia tra-tehaky ny Polisy mpiambina ny sisin-tany any an-toerana. Rehefa nosavaina dia Malagasy mpiondrana an-tsokosoko miisa 27 no tra-tehaka, ka ny 07 amin’ireo dia tsy ampy taona avokoa. Samy tsy nanana taratasy ara-dalàna avokoa izy rehetra. Tsy nahitana fiarovana amin’ny loza toy ny « Gilet de sauvetage » ihany koa tao anatin’ilay sambo kely na dia iray monja aza. Nosamborina avy hatrany ny lehilahy miisa 03 izay mpamily ilay sambokely. Vantany vao nigadona teto Madagasikara ireo olona 27 ireo zoma 27 oktobra teo dia nanokatra fanadihadiana ny Polisy eo anivon’ny Service Central des Enquêtes Spécialisées (SCESLFD) etsy Anosy hikarohana ireo tompon’antoka amin’izao fanondranana olona izao. Nandritra ny fanadihadiana dia fantatra fa mpiara-miasa amin’ny tompon’ilay sambokely izy telolahy mpamily efa voasambotra ireo. Avy ao Ambanja sy Nosy Be no fihantsonan’izy ireo ary hanangonany olona hiondrana ho any Mayotte. Fantatra ihany koa fa vola mitentina 2 000.000 Ar hatramin’ny 3.000.000 Ar isan’olona no nalain’izy ireo tamin’ireo olona rehetra izay nentiny ireo. Manodidina ny 20 hatramin’ny 30 eo hatrany no fitondran’izy ireo miampita ary efa fotoana maharitra no nanaovany izany. Mikarama 1.000.000 Ar hatramin’ny 2.000.000 Ar kosa izy 03 lahy isaky ny mahavita mampiampita olona ao Mayotte. Fantatra moa fa fiaraha-miasa mendrika tambazotra mihitsy ity fanondranana olona makany Mayottes ity satria misy ireo trano fandraisam-bahiny voatonona mandray ireo olona ireo. Misy ihany koa ny fiara fitanterana voatonona efa mitaona azy ireo eny amin'ny seranan-tsambo any an-toerana, ary efa misy mandray ihany koa izy ireo rehefa tonga any Mayottes. Mbola mitohy arak’izany ny fanadiadiana mikasika izay mpiray tsikombakomba amin'ireto tovolahy miisa 03 ireto. Raha ny filazan'izy ireo moa dia niainga avy tao Nosy be dzamandjar izy ireo tamin'ity diany ity. Natolotra ny fampanoavana ny alakamisy 29 oktobra ireto tera-tany Malagasy nampodiana ireto ka naiditra am-ponja vonjimaika izy telo lahy ahiana ho anisan'ny tompon'antoka amin'izao raharaha izao.

Pati

Tia Tanindranaza0 partages

James BondNodimandry i Sean Connery

Nodimandry ny sabotsy teo teo amin’ny faha 90 taonany ilay mpilalao sarimihetsika Ecossais malaza, Sean Connery.

 

Maro ireo sarimihetsika malaza nahitana azy toy ny Indiana Jones, Le roi Arthur, Robin des bois sy ny maro hafa. Ny horonantsarin’i Ian Fleming, James Bond kosa no tena nametraka azy ho vakoka velona teo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika manerantany. Milalao sarimihetsika ihany koa moa ny zanany, Jason Connery.

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

Vaky trano miampy fanolananaLehilahy 3 no voasambotra tao Toamasina

Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP 2 Mangarano ao Toamasina ny alakamisy 29 oktobra teo.

Raha araka ny fantatra dia namaky trano izy ireo no sady nanolana zazavavy tsy ampy taona iray. Tamin’io alakamisy io tokony ho tamin’ny 01 ora maraina no nisehoan’ity vaky trano ity. Niditra tao amin’ilay tokantrano ireo olon-dratsy tamin’ny alalan’ny fampiasana fitaovana toy ny « pince coupante » lehibe sy fitaovana maro samihafa. Norahonan’izy ireo ilay tompon-trano raha vao tafiditra izy ireo ka tsy afa-nanoatra. Nobatain’izy ireo avokoa ny fitaovana tao an-trano toy ny solosaina sy ny moto scooter… Nandritra izay fotoana izany ihay koa dia naolan’ny iray tamin’ireo jiolahy ny zazavavy iray tsy ampy taona tao amin’ilay trano. Taorian’izay dia lasa nandositra izy ireo. Tsy lasa lavitra akory anefa izy ireo dia nifanehatra tamin’ny polisy avy ao amin’ny CSP2 Mangarano ka tsy afa-nandositra intsony. Mbola tratra teny amin’izy ireo ihany koa ireo entana vao avy nangalariny. Nentina nanaovana fanadihadiana avy hatrany izy telolahy voasambotra ireo. Efa tafaverina amin’ny tompony moa ireo entana very ireo. Mbola mitohy ny fanadihadiana.

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Vao 22 taona dia efa dahalo ikoizanaVoasambotry ny zandary i Dadabany

Vao 22 taona i Tatasoa na i Dadabany dia efa dahalo nikoizana amin'ny vono olona sy fanafihana miaraka amin'ny fitaovam-piadana ary halatr'omby.

 

 Tena nanjakazaka tany amin'iny distrikan' Amboasary Atsimo iny, raha ny tatitry ny zandarimariam-pirenena. Ny sabotsy 31 oktobra lasa teo anefa, dia voasambotry ny fokonolona sy ny zandary nanao fisafoana i Tatasoa ka mbola tratra niaraka tamin'ny ihany koa ny basim-borona sy ody gasy izay fampiasany.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Masoivoho FrantsayMiantso ireo Frantsay eto Madagasikara mba ho mailo

Miantso ireo fiarahamonina Frantsay eto Madagasikara ny masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara mba ho mailo manoloana ny mety ho fiantraikan’ny asa fampihorohoroana mitranga any amin’ity firenena ity ankehitriny.

 Mampanahy ny mety ho tohin’ireo fampihorohoroana nitranga faramparany tao Conflans-Sainte-Honorine sy Nice ary Djeddah teo, hoy ny fanazavana. Fanapahan-kevitra noraisin’ity ambasady ity sy ny masoivohony, noho izany, ny fiaraha-miasa amin’ireo manampahefana eto an-toerana hiarovana ireo toeram-panjakana misy ifandraisany akaiky amin’ny firenena frantsay. Miantso fahamailoana sy mampitandrina ny eto Madagasikara koa, araka izany, ny frantsay. . Efa misy fepetra noraisin` ny ambasady sy ny kaonsily jeneraly izay iarahana amin` ny tompon’andraikitra eto an-toerana amin`ny fiarovana ireo tranom-panjakana frantsay eto amintsika, hoy hatrany ny fampitam-baovao.

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Fifaninana maneran-tanin’ny robotikaNy Malagasy no nahazo fankasitrahana betsaka indrindra

Nivoaka ny sabotsy 31 oktobra lasa teo ny valin’ny lalao olympika eo amin’ny tontolon’ny robotika natokana ho an’ny tanora latsaky ny 18 taona. Laharana faha-5 tamin’ny firenena 190 nifaninana i Madagasikara

 

. Nisolo tena ny Malagasy tamin’izany i Tahiry Manantsiory Randrianjatovo, Radolaza Léondaris Rafaliniaina, Cynthia Ambinintsoa, Zo-Hary Ralamboharisoa, ary Tiantsoa Razafindrakoto. I Adrienne Irma Rabemanantsoa sy Mendrika Nomenanjanahary Rarananiriana kosa no “mentor” na mpanazatra nanome tan-tsoroko ho an’ny ekipantsika. I Madagasikara no nahazo ny marim-pankasitrahana betsaka indrindra tamin’ireo firenena rehetra nanao ny fifaninana. Faha-3 tamin'ny International Journey na Sofia Kovalevskaya Award, azon'ireo ekipa telo mendrika indrindra nahavita an-tsakany sy an-davany ny fifaninanana, ka nahazoana ny medaly alimo. Azontsika ihany koa ny “Outstanding Mentor Award”, tamin’ny alalan'ireo mentors-n'ny ekipantsika, dia i Adrienne sy i Mendrika. Anatin'ny ekipa 52 nahazo mari-pankasitrahana manokana ny ekipa nasionaly malagasy. Faha-5 tamin'ny isa niangona nandritry ny 3 volana nanaovana ny fifaninana isika, izay hoe io no filaharana ankampobeny, izay tsy mampitsanga-menatra an’I Madagasikara,, ary saika any aorinantsika avokoa ireo firenen-dehibe matanjaka sy fanta-daza amin’ny tontolon’ny teknolojia. Nisy ny lanonana natao tao amin’ny tranoben’ny ORTM Anosy nahafahana nanaraka mivantana ny lanonam-pamaranana ny « First Global Challenge » ny sabotsy teo. toy izany ihany koa izao lanonam-pamaranana iraisam-pirenena izao. « Mirehareha izahay manana anareo. Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina rehefa manohana dia manohana hatramin’ny farany », hoy ny Minisitra Lalatiana Ratondrazafy, izay teny an-toerana.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Sendikan’ny polisim-pirenenaMbola tsy afaka mivelatra, ezahina takonana

Mbola tsy afaka mivelatra tsara ary ezahina takonana mihitsy ny ezaka hataon’ny sendikan’ny polisy ho fiarovana ny zon’ireo mpiasa ao aminy amin’izao. Raha araka ny fanazavan’Atoa Randriamihamina Alphonse,

 Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Taom-pianarana 2020-2021Nivoaka ny tetiandro sy fampanatenana samihafa

Namoaka fampahafantarana misy teboka 13 ny Minisiteran’ny Fanabeazana omaly alahady mahakasika ny fanatanterahana ny taom-pianarana 2020-2021.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Vokatry ny fahasahirananaNiala ekolazy volana oktobra ny Ray aman-dReny

Mbola vitsy amin’ny ankapobeny ireo mpianatra tonga mianatra eny anivon’ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana raha oharina tamin’ny taon-dasa.

 Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Tetikasa « mpianatra iray, hazo iray » Hazo 4.500.000 mahery no kasaina hambolena

Natomboka ny fiaraha-miasa amin'ny Fitaleavam-paritry ny Fanabeazam-pirenena manerana ny Nosy hanatanterahana ny tetikasan’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, mpianatra iray, hazo iray,

 raha ny fampahafantarana natao ny faran’ny herinandro teo. Ireo mpianatra ireo ihany no hikolokolo mandava-taona ny zanakazo novoleny. Ampivadiana amin'ny taranja fanabeazana ara-tontolo iainana izay hianaran'izy ireo any am-pianarana izany, hoy hatrany ny fanazavana. Ho atao mandava-taona fa tsy indray isan-taona ihany koa ny fambolen-kazo. Adidy iombonan'ny olompirenena rehetra koa io. Raha tanteraka ny kinasa amin'ny Sekolim-bahoaka rehetra dia hazo maherin'ny 4.500.000 isa no ho voavolin'ny sehatra fanabeazam-pirenena, hoy hatrany ny fampitam-baovao. Miisa 17.000 moa ireo mpianatra ao amin’ny faritra Atsinanana nanao ny adidiny tamin’ity herinandro ity, raha ny fampahafantarana natao hatrany.

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

Ambanjan'ny Sahalava – Fenoarivo AtsinananaNahazo Hopitaly vaovao

Tonga namangy sady nitokana ny hopitaly vaovao tany Ambanjan'ny Sahalava – Fenoarivo Atsinanana ny sabotsy teo ny Minisitry ny mponina, Bavy Angelica Michelle.

Ity farany rahateo dia zanak` ity faritra ity. Nanolotra dokotera sy fitaovana ampiasaina amin'ity hopitaly ity ity minisitra ity. Kaominina anisan'ny saro-dalana ary mijaly amin'ny fitsaboana ny kaominina ambanivohitra Ambanjan'ny Sahalava ka vory lanona ny mponina nitsena azy nandritra izany lanonana izany. Izany hetsika izany moa dia vokatry ny fiaraha-miasa miaraka amin ny Fitondram-panjakana sy Association Mark Madagascar.

Marigny A.

Tia Tanindranaza0 partages

Ankadindramamy, Antsirabe ,IvatoNihosin-drà ny faran’ny herinandro

Nihosin-drà ny faran’ny herinandro teo vokatry ny fisiana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina, izay namoizana an’olona.

Ny sabotsy teo dia nisy ilay loza mahatsiravina nahafaty tovolahy mpilalao horonan-tsary vokatry ny loza nateraky ny moto teny Ankadindramamy. Voalaza fa namoy ny ainy ihany koa ny tovovavy iray niaraka tra-doza taminy. Omaly alahady ihany koa dia moto iray no voadonan’ny taksiben’Ivato nifanenjika omaly teny Imerinafovoany mihazo an’Ivato, ka vehivavy iray no maty tsy tra-drano. Tany Mandaniresaka Antsirabe ihany koa dia lehilahy iray no voahitsaky ny kamio, ka niparitaka sy nizarazara teo afovoan’Arabe. Voalaza fa nitsoaka ilay fiara, ka tany Vinaninkarena vao tratra, raha ny vaovao vonjimaika. Tena nisesy ny lozam-pifamoivoizana ny faran’ny herinandro, izay tsy nifanojo indrindra tamin’ny fankalazana ny fetin’ny maty omaly 01 novambra. Ilay ny mitandrina hatrany satria ny patsa iray tsy omby vava, hoy ny fitenena.

 

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Milalao kizo

Fisakanana fivoriana tsy anaty trano, fananganan-javatra miteraka adihevitra maro mifandona, fanatontosana drafitra tsy mifanaraka amin’ny zava-misy toy ny hoe anaty fahamehana ve no tokony ho laharam-pahamehana ny fizarana faritra na fananganana kianja filalaovam-baolina etsy sy eroa?

 Tsy sanatria fanambaniana ireto tranga miisa 2 malaza farany ireto fa mora takatra kosa angamba fa tsy hiantraika mivantana velively any anaty vilanim-bahoaka izay miha foana andro aman’alina noho ny fahasahiranana maro naterak’ity krizy ity izao. Ilay iray voalaza voalohany kosa dia toy ny efa zava-niainana hatry ny ela zary mahatsikaiky ihany indraindray. Izay fitondrana rehetra nifandimby samy nandalo an’io karazam-panakanana io avokoa nialohan’ny nahatafakatra azy teo. Samy niaiky daholo fa tsy demokrasia, fanohitohinana ny fahalalahana maneho hevitra, famoretana vahoaka sy ny maro hafa nilazana azy tamin’ireny fotoana nangoleny ny mpanaradia azy ireny ny tranga toy izao kanefa dia mahagaga fa arakarak’izay hiakaran’izy ireo eo amin’ny fitondrana no vao mainka hanaovany ilay fa tsy mety noho ny nataon’ny teo alohany. Miteraka adihevitra izao ny resaka fananganana Colisée anaty rova sy ity fanerena distrika sasany hiaraka amina faritra tsy maharesy lahatra ireo tena voakasik’izany dia mbola hikirizan’ny fitondrana mijoro ihany anefa. Ny fifidianana loholona efa iaraha-mahita koa io ny fahalainan’ny mpandray anjara. Tsy ny mpanohatra ihany amin’io no mitabataba sy milaza fa tsy mifanaraka amin’ny lalampanorenana ny daty, toy izany koa ny resaka endrika sy votoaty satria mbola tsy tontosa hatramin’ny farany ny resaka kaominaly. Moa va misy mihaino sy mitsakotsako izany rehetra izany ny any ambony any? Io iaraha-mahita ho mbola milalao kizo io hatrany. Kizo satria azo antoka fa mbola hiteraka savorovoro sy tsy fifanarahan-tsaina fara faha keliny eo amin’ny samy mpiara-belona na koa eo amin’ireo hery velona misy eto amin’ny firenena indray. Enga anie mba tsy ho tonga amin’ny sanatria hanahirana noho izany.

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Gros, Zotsara, Melvin, RamalingomTsy milalao ao anatin’ny N2 hatramin’ny 01 desambra

Mpilalao Malagasy 4 ao anatin’ny fifaninanan’ny N2 any Frantsa no isan’ireo tsy afa-milalao nanomboka ny 29 oktobra hatramin’ny 01 desambra noho ny fampiatoan’ny Federasionin’ny kitra Frantsay ny fifaninan’ny ligy,

 

distrika, fifaninana nasionaly N3, N2, D2 ho an’ny vehivavy, ny amboaran’i Frantsa ho an’ny sokajy lehilahy sy vehivavy, ny fiadiana ny tompondakam-pirenena ho an’ny sokajy tanora. Melvin Adrien mpilalaon’ny Martigues FC, Alexandre Ramalingom (CS Sesan Ardennes), ary Zotsara Randriambololona sy William Gros izay samy mpilalaon’ny FC Fleury 91 ireo mpilalao Malagasy voakasika ireo. Marihina fa samy voahantso amin’ny lalao in-droa miantoana hifanaovana amin’i Côte d’Ivoire avokoa izy 4 mirahalahy ireo. Isan’ny olana ho an’ny Barean’i Madagasikara ny fihibohana any Frantsa, izay mety tsy hahafahan’ny mpilalao 17 milalao.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Federasionina Malagasin’ny baolina kitra« Tsy maintsy maka ny isa iakarana any amin’ny CAN 2022 isika »

Araka ny nambaran'ny talen’ny serasera ny Federasionina Malagasin’ny Baolina kitra nianga mivantana avy any Toamasina ny marainan’ny sabotsy teo dia vonona tanteraka ny FMF sy ny Komity mpikarakara amin'ny fanomanana ny lalao

 

amin'ny Ivorianina. Aoka tsy hiroaroa saina ny Malagasy fa efa tomombana ny fikarakarana ny lalao mandrosa any Abidjan na ny lalao miverina any Toamasina. Efa vonona ny rehetra hoy hatrany ny fampitam-baovao. Mikasika ny mety ho fanemorana ny lalao kosa dia nanambara ny FMF fa ny kaonfederasionina afrikanina no masi-mandidy amin'izany satria tsy isika Malagasy irery no manana mpilalao marobe mianga avy any Eoropa. Ny momba ny fahatongavan'ny mpilalao dia efa nanome toky ny FMF sy ny fanjakana fa tsy maintsy ho jerena manokana ny mahakasika izany. Fehiny, 17 Andro mialohan'ny lalao (TTF : 15 andro), efa vonona ny FMF sy ny Komity Mpikarakara ary tsy maintsy maka ny isa hihakarana any amin'ny CAN 2022 isika, hoy hatrany ny federasionina.

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

Mikorontana i Côte d’Ivoire Tsy hitondra ny mpilalaoko any aho, hoy Dupuis

Nitohy ny faran’ny herinandro teo tao amin'ny Onjam-peo Frantsay RFI ny fangatahan’ny Mpanazatra Nicolas Dupuis amin’ny CAF mba hanemorana ny lalaon’ny Barean’i Madagasikara amin'i Côte d'Ivoire.

 Ankoatra ny mety tsy hahafahana mivoaka an’i Frantsa noho ny fihibohana izay mpilalaontsika 17 amin’ny 25 no milalao any, dia nanambara izy fa tsy hitondra ny mpilalaony any amin'ny tany mikorontana any Abidjan. Mihamafana ny savorovoro politika any amin’ity firenena ity, indrindra taorian’ny fifidianana natao ny sabotsy 31 oktobra teo, izay mbola mampanahy ny hisian’ny fitoniana ao anatin’ny fotoana fohy. Any amin'ny CAF sisa ny baolina sisa, raha ny fanehoan-kevitr’io mpanazatra ny Barean’i Madagasikara io.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Komity mpandrinda ny E-BilanTontosa ny fivoriana voalohany

Nanatanteraka ny atao hoe « e-bilan » ny komity mpandrindran` ny tolotra vaovao ao amin’ny sehatra e-Hetra. Marihana fa ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola (MFB) no mitarika izany,

 

ary ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Foibem-pitondrana Ankapobeny ny Hetra, ny Filan-kevitra ambony momba ny fitantanana kaonty (CSC), ny holafitr’ireo mpitantan-kaonty (OECFM), ny Banky Foiben'i Madagasikara, ny GBCI Pnud ary IKA Conseil no mandrafitra azy. Tontosa, araka izany, ny fivoriana voalohan' ny komity mpandrindra. Marihana fa ny « e-bilan » dia fitaovana iray napetraky ny MFB entina hiadina amin'ny kolikoly eo amin' ny sehatry ny fanaovana kaonty sy ny tatitra. Tanjona moa ny tsy mba ho samihafa na koa hiovaova ny tatitra ampiasaina arakarakara ny ilana azy, eny amin'ny ivon' ny hetra sy orinasa ary tsena-barom-panjakana.

Marigny A.

Tia Tanindranaza0 partages

Tsiroanomandidy Lehilahy hita faty niantona tamin’ny “cable”

Lehilahy iray no hita faty niantona tao an-tranony ny sabotsy 31 oktobra teo tany Tsiroanomandidy. Ireny "cable" amin'ny bisikileta ireny no nifatoran'ny tendan'ilay lehilahy hany ka nisy ra nivoaka mihitsy ny vavany.

Nizara roa ny hevitr’ireo nahita sy nanatri-maso ny zarana. Tao ireo nilaza fa namono tena ity lehilahy ity, izay mbola tsy fantatra ny antony. Tao koa anefa ireo nilaza fa novonoina ity lehilahy ity izay vao mody naanton'ireo namono azy tamin’ilay cable tao an-tokantranony. Ny mpitandro ny filaminana mpanao fanadihadiana ihany anefa no afaka tena hilaza ny marina mifandraika amin’izany. Andrasana izay mety ho tohiny.

Nangonin’i Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

CIM AmbohidahyAmin’ny 9 ora alina dia efa misy milahatra

Amin’ny 9ora alina dia efa misy olona milahatra etsy amin’ny Faritany Ambohidahy misy ny foiben’ny Centre Immatriculateur (CIM).

 Tsy andrimasom-pokonolona fa mpilahatra hikarakara taratasin'ny fiara sy fahazoan-dalana hamily fiara. Ny alatsinainy , alarobia ary zoma no mandray dosie, 50 isan'andro no raisina amin'io amin'ny 9ora alina io anefa , dia efa mihoatra ny faha-60 ny laharana, raha ny fanamarihana. Tena mijaly ny olona, saingy tsy afa-manoatra satria iankinan’ny fameloman-tena sy ny asa ny antontan-taratasy atao, ka tsy maintsy miaritra ny mafy. Vavahady misokatra mankany amin’ny kolikoly ihany koa ny tahaka izao satria samy te hahavita haingana ny zavatra ilainy, kanefa ny tolotra mihitsy no mitarazoka sy tsy sahaza amin’ny hamaroan’ny olona. Mila jerena akaiky ny fanaazavana sy fandaminana, fa tena fampijaliana vahoaka manara-penitra ny tahaka izao.

 

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Hetsika tany FianarantsoaVoasakana indray ny TIM sy ny ekipany

Vao maraina dia nosakanan'ny mpitandro ny filaminana ireo lalana rehetra mety idirana ao amin' ny Magro Fianarantsoa nanomboka ny sabotsy teo, raha ny fampitam-baovao avy amin’ireo delegasionin’ny solombavambahoaka mpanohitra nikasa hanao tatitra tamin’ny vahoaka tao an-toerana.

 

 Feno mpitandro filaminana ny manodidina ary nasain' izy ireo noravana ny lampihazo. Tsiahivina anefa, hoy ny fanazavana, fa ny lalampanorenana no mamaritra fa tokony manao tatitra ho an' ny vahoaka ny Solombavambahoaka kanefa dia nosakanana izany fikasana hanao tatitra tao amin' ny Magro Fianarantsoa ny sabotsy tolakandro teo izany. Ao anatin’ny fitetezam-paritra miaraka amin’ireto solombavambahoaka ireto moa ireo vovonana sy vondrona ary antoko politika ankavia toy ny RMDM sy vondrona Panorama ary antoko TIM.

 J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Mahery Lanto ManandafyNankasitraka ny fahasahian’ny Depiote Brunelle

Tao anatin’ny tambajotran-tserasera facebook no nahitana ny sary naneho fihaonana teo amin’ny Depiote Jean Brunelle Razafitsiandraofa sy Mahery Lanto Mandafy, izay ity farany no namoaka azy.

 Tena nahafinaritra ahy ny dingana (demarche) nataon’i Depiote Jean Brunelle Razafintsiandraofa. Tsy nisy « fidèle » sy « intègre » ohatr'azy tamin'ny andron'ny MAPAR fa rehefa misy kosa ny tsy mety dia nijoro izy, hoy hatrany i Mahery Lanto Manandafy. Eo aloha ny fanimbazimbana ny razana, fikasihana fasana etsy sy eroa, fanovana ny vakoka fampisaraham-bazana ireo ampanjaka, toy ny nataon'i Sekretera Jeneralin’ny Fiadidian’ny Repoblika, fanovana sy fanitsakitsahana ny tantara sy ny hasina. Eo koa ny fitantanana ny Firenena, manana adidy eo anatrehan'ny vahoaka izy amin'ny maha solombavam-bahoaka azy. Tsy azo handaingana ny vahoaka fa tsy hoe hangalana sary fotsiny hanaovana «werawera» amin'ny fahitalavitra, dia avela eo avy eo rehefa vita ny ilaiko azy, hoy hatrany ny fitantarana. Mila fitantanana mirondra ny Fanjakana, drafitra maty paika, izay no ilaina ny PGE (Politika Ankampoben’ny Fanjakana) fa tsy hoe hanaovana « caprice présidentielle » ny volam-panjakana dia tsy misy mazava ny hampiasaina azy avy eo fa ny vatofototra no mameno tanana. Ny asa very ny sandam-bola mitotongana. Tsy ny Depiote Brunelle irery no sahirana eo anatrehan'ny vahoakany omena gony 500 dia « lampe solaire » 20 dia efa hoe nahazo be tamin'ny.fanjakana ny distrikan’Ikongo. Maro ianareo depiote ireo izay mamaky eto no tratran'izany, mandalo manao velirano ny Filoha dia eo ianareo no hiadivan'ny Vahoaka eo satria ianareo no any am-potony. Hanompo Tanindrazana no nilatsahana solombavambahoaka fa tsy atao sorona na lafika sanatria. Manana adidy ianareo hanao “interpellation » fa misosa any anaty lavaka ilay Firenena, aoka tsy ny vahoaka no hitroatra ka hitarika krizy izay hamotika ny firenena indray, hoy ny antso avon’i Mahery Lanto Manandafy. Hisy ve ny dingana ataon’ny solombavambahoaka ato ho ato ? Manao ahoana ny fitokisan’ny fahefana mpanao lalàna ny Filoha ?

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Hetsika politika sy famoriam-bahoakaMiatrana am-bava basy ny Fitondrana

Mampiasa ny samboady sy ny zo omen’ny lalàna azy hanao tatitra sy ny mety ho kabary politika hataony eo anatrehan’ny raharaham-pirenena ireo solombavambahoaka avy amin’ny mpanohitra, saingy miatrana am-bava basy misakana izany ny fitondrana.

 Maneho ankilany fa ny lalàmpanorenana no manery azy ireo hanao tatitra, indrindra taorian’ny fivoriana nisesy teo anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna, saingy tsy te hahalala izany mpitondra. Mbola hialokalofana ny fepetra ara-pahasalamana, dia ny tsy fahafaha-mamory olona mihoatra ny 200, izay ny Filoham-pirenena no nandika an’io tany amin’ireo toerana rehetra nalehany, eny fa ny fanaovana arovava aza nisy fotoana izy tenany mihitsy no tsy nanao. Tsy mitombina noho izany ny filazana fa tena ny resaka ara-pahasalamana tokoa no antony hanakanana ny famoriam-bahoakan’ny mpanohitra, fa toa tahotra ara-politika tsotr’izao. Tena manao izay faraheriny hanakanana ny mety ho hetsika politika sy famoriam-bahoaka ny fanjakana. Inona marina no tena atahorana? Ka tsy ny mety ho fihoaram-pefy ve no sorohana fa tsy ny hetsika? Saika hanao hetsika tetsy Anosy manoloana ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina ireo avy amin’ny Faritany 6 ny tapaky ny oktobra teo, milaza ho tsy mankasitraka ny fanilikilihana, saingy nosakanana. Namory vahoaka tamina toerana an’olon-tsotra (propriété privée) ny depiote TIM sy ireo lohandohan’ny mpisorona ao anatin’io antoko io, ary ny avy amin’ny RMDM, fa voasakana tamin’ny basy ny 18 oktobra. Tahaka izany ihany koa ny tany Fianarantsoa ny sabotsy 31 oktobra teo. Tena miantrana am-bava basy ara-bakiteny ka asa mandra-pahoviana no mety ho fahombiazan’io? Efa nandeha ny fisamborana, fanagadrana, fanenjehana,… saingy miha miakatra hatrany ny maripana. Tsy tokony hanan-tahotra ny Fitondrana raha tena mahatsapa fa manao ny mety, fa matoa manao sakana sy mampiseho hery dia ao raha! Tena mahomby sy maharo ve anefa izany ?

 Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Nampitandrina ny SEGMisy mpanao politika manarama jiolahy ?

Miakatra ny tsy fandriampahalemana. Misy resaka hafahafa ihany ilay izy, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG) Jeneraly Ravalomanana Richard ny sabotsy teo.

 

 Maninona no ohatr’izao tamin’ny faramparan’ny volana janoary sy febroary nahalany ny Filoha Rajoelina dia miakatra indray amin’izao akaiky fifidianana loholona izao? hoy izy. Nambarany fa vao niakatra ny Filoha Rajoelina dia tahaka izao, ary teny Mahitsy aza dia nisy jiolahy nilaza hoe ianareo no te hifidy an’io. Nisy jiolahy nilaza fa nirahin’ny Filoha Rajoelina haka ny anjarany,… Izao misy manohitra fa tsy ilaina ny fifidianana loholona, manao zavatra ny fitondrana dia lazaina fa tsy manao na inona na inona, hoy izy, izay toa maneho fa zavatra iniana volena io. Ny teny Ambohimangakely, dia “inspécteur des impôts” misotro ronono dia naolana mihitsy ny zanany mba hilazana fa tsy mandry fahalemana mihitsy Antananarivo sy ny manodidina, ka izay no hafatra heverina fa ao ambadika, raha ny fanehoan-kevitr’io manamboninahitra io. Antananarivo sy ny manodidina sy Ambatondrazaka no tena misy tsy fandriampahalemana, hoy izy. “Aleo manao asa ara-dalàna amin’izay manomboka izao, miaina madio fa mety ny ainareo no manefa eo satria ny fitaovana eo am-pelantananay efa be dia be, izahay efa mandray fepetra miara-misalahy ny EMM0. Ho sahirana eo ireo manao asan-jiolahy, ka aleo mijanona na an-tsitrapo no hanaovan’izy ireo an’izany na voakarama”, hoy ny Jeneraly Ravalomanana Richard. Ny mpanohitra no tsy mankasitraka fifidianana ka ireo ve no tondroina ho fositra? Inona no tsy hisamborana izay mety ho mpanao politika ambara fa mety mamboly korontana na manarama jiolahy raha tena mitombona io petra-kevitry ny SEG io ?

 Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Mpanendaka teny AmpefilohaTeo am-panokafana sakaosin’olona no tratra

Mitohy hatrany ny ezaka hataon’ny Polisy miasa ao amin’ny PPA 1 Ampefiloha amin’ny famongorana ireo mpanao sinto-mahery sy mpanendaka ao amin’ny fari-piadidiany.

 

 Nametraka paikady vaovao izy ireo ka polisy manao fanamiana sivily no hapetrany amin’ireo toerana be olona, indrindra fa eny amin’ny toby fiantsonan’ny taxi-be rehefa amin’ny hariva. Vokatr’izany dia lehilahy iray 36 taona no tra-tehaka teo am-pamohana sakaosin’olona teny amin’ny toby fiantsonan’ny taxi Ampefiloha ny 30 okotobra teo tokony ho tamin’ny 05 ora sy sasany hariva. Rehefa tsikaritr’ilay mpanao ratsy ireo polisy manao fanamiana sivily fa hanatona azy dia niezaka nitsoaka izy saingy nifanehitra tamin’ireo polisin’ny SAG izay nanao fisafoana teny amin’ny faritr’Anosy. Taorian’ny fanadihadiana natao dia natolotra ny fampanoavana ny 31 oktobra lasa teo ny lehilahy ary nalefa vonjimaika eny Antanimora.

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Colisée anaty rovaHo tokanana amina andro manan-tantara

Fandrendrehana saim-bahoaka indray ve sa fiantsiana ady ireo mitonona rehetra ho mpandala na mpandalina ny kolontsaina sy ny fomba ary vakoka no anton’ity

 

fanapahan-kevitra hitokana ny Colisée anaty rovan’Antananarivo ny 6 novambra izao ity? Iarahan’ny rehetra mahalala fa daty manan-tantara eo amin’ny firenena ny 6 novambra 1995. Izany hoe 25 taona amin’io fotoana io no nahamay ity rova ity. Ny Colisée izay averimberin’ireo mpandala sy mpandalina voalaza teo fa kolontsaina greko-raomanina ary tsy nisy ifandraisany na dia kely aza amin’ny tantaram-pirenena sy tantaram-paritra eto Madagasikara. Ry zareo milaza azy ho taranak’andriana moa dia mbola mamerina hatrany fa fanotana fady ny fametrahana ity foto-drafitrasa ity ao. Ny mpahay tantara sy mpahay vakoka efa nilaza fa fanolanana ny tantara izao mitranga izao. Saingy tsy nahasakana ny fitohizan’ny asa izany rehetra izany fa vita ny Colisée ary ho tokanana. Dia ho hita eo indray ny tohiny. ‘

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Carrefour de la formation, de l`emploi et du métierHo tanterahana ny 6 sy 7 novambra ho avy izao

Niantraika nivantana tamin`ny toekarena sy ny sosialy ny fepetra noraisin` ny fanjakana manoloana ny ady ara-pahasalamana, indrindra ny fihibohana. Nikatona avokoa ireo orinasa tsy misy ifandraisan amin` ny lafiny sakafo sy ireo voasokajy ho tena ilaina.

Niantraika any amin`ny fianam-pirenena sy ny fiainam-panjakana izany satria tsy nihodina ny vola ary tsy niditra ny hetra. Vokany dia maro ireo orinasa voatery nanakatom-baravarana ka tsy afaka niasa hany ka maro ireo tsy an` asa. Araka izany, fotoan-dehibe ho an` ny tanora sy ireo mitady asa ny hetsika toy ny “Carrefour de la formation, de l`emploi et du métier”. Ambohipihaonan`ireo foibem-piofanana sy ny oniversite tsy miankina ary ny orinasa mitady mpiasa io fotoana io. Mandray anjara amin`ny hetsika toy izao mantsy ireo orinasa eto Madagasikara manana tolotr`asa. Natao ihany koa ho an`ireo tanora manana diplaoma na am-pitaiavana fanazaran` asa (stage) ny hetsika toy izao. Sehatra ahafahan` ny tanora vao afa-panadinana bakalorea mijery ireo lalam-pihofanana hanohizany ny fianarany ihany koa ireo andro ireo. Hiditra amin`ny andiany fahaefatra ny “Carrefour de la formation, de l`emploi et du métier” karakarain` ny Alliance Francaise Andavamamba (AFT) ny 6 sy 7 novambra izao.

Marigny A.

Tia Tanindranaza0 partages

Ady amin’ny aretina tazomokaNahita vahaolana ny vondrona JCR

Manomboka misy tazo indray eto amintsika raha mbola tsy foana tsara akory ny Covid 19. Faritra maro manerana ny Nosy no mitaraina fa maromaro ireo mponina ao aminy no lasibatr’izany sy namoy ny ainy mihitsy, antony nanosika ny vondrona JCR hitady vahaolana.

 

 Nambaran’ny dokotera Ratsimivony, lehiben’ity vondrona ity fa ny ady amin’ny moka ihany no tena vahaolana hahafahan’ny rehetra miaina milamina mandritra izao fotoanan’ny hafananana izao. Hamoaka vokatra mifandraika amin’izany tsy ho ela izy ireo raha ny fantatra. Karazana hydro-alcoolique izy io, fanafody vita avy amin’ny zava-maniry mampandositra ny moka ary ahosotra amin’ny vatana. Mitsaoka avy hatrany ny moka raha vantany vao mahare azy ao an-tokantrano ka tsy tamana ary tsy ahiana hanaikitra intsony, hoy hatrany ny fanazavany. Na izany aza anefa moa dia manoro hevitra ny olona mba hanototra ireo lobolobo fieren’ny moka manodidina ny tanana ihany koa ity dokotera iray ity.

Pati

Tia Tanindranaza0 partages

Manomboka mamely ny pestaEfa 8 ny tranga tamina distrika 4

Manjakandriana, Anjozorobe, Manandriana, Vohibato, raha ny fanazavan’ny Talen’ny fampiroboroboana ny Fahasalamana eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka Dr Manitra Rakotoarivony tamina fampahalalam-baovao iray ny sabotsy teo.

 

 Tao Vohibato dia efa nahitana tranga dimy. Miisa 8 ireo trangana pesta efa teny amin’ny tobim-pahasalamana, raha ny fanazavana. Tsy tokony hisalasala hanantona ny tobim-pahasalamana raha misy mampiahiahy, ary maimaimpoana ny fitsaboana raha voamarina fa pesta no mahazo ny marary iray. Isan’ny miteraka ny fipariahan’ny pesta haingana dia haingana ny loto sy ny fako, ary fotoana mampahazo vahana azy ny volana oktobra miditra novambra tahaka izao. Mila mailo sy mitandrina, ary indrindra mandray fepetra haingana ny rehetra, toy ny eto Antananarivo izay misavovona ny fako. Maloto sy mikorontana ny tanàna, ary mbola tsy voaala ny fako politika efa natao fitaovana tamin’ny fifidianana. Ho zava-doza, raha izao no mitohy, ka ny coronavirus tsy foana, dia manangasanga sy efa mamely ny pesta.

 

 

 

Toky R

 

Ino Vaovao0 partages

RAHARAHA “PANIERS GARNIS” : Hotsaraina ao Farafangana ny 4 novambra ny voampanga

Raharaha goavana hitodihan’ny mason’ny mpanara-baovao rehetra amin’izao fotoana izao ny Fitsarana ireo voarohirohy tamin’ny fahaverezan’ny “Paniers garnis” ho an’ny mpampianatra tany Farafangana tamin’ny volana janoary lasa teo. Notanana am-ponja vonjimaika hatramin’ny faha-22 janoary teo, noho izany, raha tsiahivina, ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena tany Atsimo Atsinanana izay nitondra ireo vola ireo tany Vangaindrano, toerana nahavoaroba azy satria tsy nisy ratra ny jiolahy nolazainy fa nandroba sy nandratra ny fianakaviana nivantanany tany nandritra ny fanafihana nahavery ny vola.

Nitsimbadika anefa ny rasa taty aoriana noho ny fijoroana vavolombelon’ny iray tamin’ireo tompon-keloka, niray fonja tamin’io mpiasam-panjakana ambony io noho ny raharaha hafa ka nitantarany ny marina rehetra taminy. Nanomboka ny fisamborana tamin’ny volana oktobra teo ka nahavoatonontonona ny zandary iray tao Farafangana ho atidoha nikotrika ny fanafihana sady niantoka ny fanatanterahana izany nandritra ny fakana am-bavany an’ireo voasambotra. Nisy ihany koa ny porofo nanamarina izany saingy tsy voaenjika noho io izy fa raharaha mihitsy no nahavoatazona am-ponja vonjimaika azy ankehitriny.

Tsy tafiditra tamin’ity raharaha nampidirana am-ponja vonjimaika azy ity ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena tany Atsimo Atsinanana teo aloha,  araka ny filazan’ireo jiolahy niaiky heloka izay samy nitana ilay zandary ho tompon-kevitra tamin’io fanafihana mitam-piadiana tany Vangaindrano ny faha-2 janoary 2020 io ary niantoka ny fiara sy ny fitaovana rehetra nilaina tamin’izany mihitsy.

Makoalahy

Ino Vaovao0 partages

LOZAM-PIFAMOIVOIZANA NISESY : Tafakatra 04 ireo maty, saika mpitondra moto avokoa

Saika   ireo  kodiaran-droa  na  ny  moto   avokoa  no  niharan-doza   ary nahafatesan’olona  mihitsy,  toy  ny tranga  niseho  teny   Ankadindramamy, Ambohitrimanjaka ary  koa  ny teny Talatamaty  Imerinafovoany. Raha  ny  loharanom-baovao, miisa efatra  eo ireo  olona  namoy  ny ainy tamin’ny  loza   miisa telo  samihafa. Ny  zoma  30 oktobra, teny  Ankadindramamy  manakaiky ny  vatosoa  dia  moto  iray  no  nifandona tamin’ny  fiara  “sprinter” tao  anaty  fiolanana, tokony  ho  tamin’ny  11  ora  alina tany  ho  any.

Raha  ny   tatitra  voaray  dia  voalaza fa takon’ilay  dabam-pako  ny  mpamily  fiara  ka  avy  hatrany  dia  nifatratra  tany  amin’ilay  moto. Vokany, lehilahy   iray  no maty  tsy tra-drano, ny  vehivavy  iray  hafa  niaraka  taminy  kosa  naratra  mafy  ary  nifamonjena  haingaka noentina  tany  amin’ny  hopitaly HJRA  saingy  tsy  tana  ihany  koa  ny  ainy. Samy  nindaosin’ny fahafatesana   daholo noho izany izy  roa ireo. Ny  takarivan’ny  Sabotsy  ihany  koa, lehilahy  iray   nitondra  moto  teny  Ambohitrimanjaka  koa  no  maty  nindaosin’ny  fahafatesana,  raha toa  ka voa  mafy  teo  amin’ny  lohany.

Ary  ny tranga  niseho  teny  Talatamaty,  omaly  alahady  indray  dia fantatra  fa  nisy  taksibe  miisa roa  nifanenjika raha  ny fanazavana  voaray  avy  amin’ireo  nahita maso  ny raharaha.  Vokany,  voafaoka tamin’izany  ny  moto  iray  nanao taingin-droa noho ny  fifanenjehana  mafy  teo  amin’ireo  fiara. Vehivavy  iray  noentina  avy ao  afara tami’ity  moto  voadona  no  maty  teo noho  eo  ihany. Nahenoana  fofona  alikaola  ireo  mpamily  ireo  raha  ny  tatitra  voaray  hatrany. Raha  ny  zava-misy  aloha  eto  dia ireo mpitondra moto   no  niharan-doza nifanesisesy. Efa mila  ho  isan’andro ka  tokony  handraisana  fepetra   hentitra ny fampiasana ity   fitaovam-pitaterana  iray  ity, hoy ireo olona nanaovana fanadihadiana indrindra  ny  eto  Antananarivo. Efa  be  loatra  ny  manana azy  kanefa  dia  toa  betsaka ny tsy mahafehy ny  lalàna mifehy  ny  fifamoivoizana.

Tatianà R.

Ino Vaovao0 partages

LAKANA RENDRIKA TAO ANALALAVA : Olona 02 mbola tsy hita popoka

Araka  ny  loharanom-baovao   voaray  farany omaly  dia  mbola misy olona miisa roa tsy  hita  popoka  sy karohina  hatreto. Miisa valo ireo olona fantatra  fa   lasan’ny rano tamin’io fotoana  io  saingy  avotra  soa aman-tsara  ny  enina tamin’izy  ireo,  ny  sabotsy  31 oktobra  teo. Nandritra io loza  io, nandray  an-tanana ny  raharaha  avy  hatrany  ny  Ben’ny tanàna  tao  an-toerana  niantso  ireo sambo mpanjono  ana orinasa iray hafa, nanampy  tamin’ny  fikarohana  ireo olona  ireo   niharam-boina  ireo. 

Nananosarotra  ny  famonjena  ireo olona rendrika  noho ny  tsy  fahampian’ny fitaovana  ampiasaina, toy  ny  “vedette rapide” sy  ireo  “gilets de sauvetage” raha ny fitarainana  avy  amin’ireo  mponina tao  an-toerana hatrany. Mangataka  fanampiana amin’ny  Fitondram-panjakana  moa  hatreto  ny    Ben’ny  tanànan’i Analalava mba hijery  sy  hanampy  akaiky  azy  ireo, indrindra  amin’ny  fanomezana  fitaovana  mba  hisian’ny  vahaolana  maharitra. Efa  matetika  loatra mantsy  raha  ny  loza an-dranomasina   mahazo  ireo  mpanjono madinika,  hoy  izy. Ny  ankamaroan’ny  mponina  ao  Analalava rahateo  koa dia saika mivelona  amin’ny  fanjonoana  avokoa.

Tatianà R.

Ino Vaovao0 partages

BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA : Orinasa 16 no vita fifanarahana hamatsy ny tahirim-bolamena

Tontosa ny zoma teo ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta mikasika izany. Ireo orinasa ireo izany no hiantoka ny fampiakarana ny tahirim-bolamena eo anivon’ny banky foibe. Dingana izay andrandraina  hanatsara ny fahasalaman’ny sandam-bola malagasy manoloana ireo vola vahiny. 

Tato anatin’ny 30 taona farany, tsy nitsahatra nitombo ny vidin’ny volamena miohatra amin’ny sandam-bola vahiny. Ankilan’izay, ny fiatrehana ny zava-misy eo amin’ny tontolon’ny fifandraisana iraisam-pirenena ankehitriny. Ohatra amin’izany ny ady ara-barotra misy eo amin’ireo Firenena matanjaka toa an’i Etazonia sy Chine, ny fialan’i Royaumes-Unis ao amin’ny vondrona Eoropeana ary indrindra manoloana ny takaitra navelan’ny valanaretina Covid-19 eo amin’ny toekaren’izao tontolo izao.

Dingana ahafahana mametraka rafitra ara-dalàna amin’ny fanondranana volamena ihany koa ny fisian’ny fifanarahana amin’ireto mpandraharaha ireto. Raha ny zava-nisy teo aloha dia ny tsenan’ireo voly fanondrana toy ny lavanila, cacao ary jirofo ihany no tena miantoka fampidirana vola vahiny betsaka ho an’i Madagasikara. Vokatra andrasana aorian’izao ihany koa ny hahafahana manatsara ny mizanam-pandoavana amin’ny alalan’ny vola vahiny miditra amin’ny fanondranana volamena ary indrindra ny fahamarinan-toeran’ny Ariary manoloana ny vola vahiny. 

Ity fifanarahana miaraka amin’ny mpandraharaha ity izay tafiditra amin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny Filoham-pirenena amin’ny fametrahana ny seha-pihariana volamena ho fototra lehibe amin’ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Dingana lehibe amin’ny fametrahana ny tahirim-bola eo anivon’ny banky foibe araka izany ny fahavitan’ity fifarahana teo amin’ny Fitondram-panjakana sy ireo mpandraharaha eto an-toerana ity.

Avotra Isaorana

Ino Vaovao0 partages

TAOM-PIANARANA 2020-2021 : Sekoly manara-penitra 14 efa afaka mandray mpianatra

Soamandrakizay (Antananarivo), Mahajanga I, Fenoarivo Atsinanana, Ambilobe, Betafo, Ambositra, Ifanadiana, Farafangana, Toriara ary Amgatondrazaka.  Ireo no toerana hisy ireto ambaratonga fototra ireto. Misy lisea manara-penitra miisa 4 ihany koa hanomboka handray mpianatra amin’ity ity ka isan’izany ny lisea manara-penitra ao Toliara, Antsiranana I, Antananarivo Atsimondrano ary Toamasina. 

Hahazaka mpianatra hatrany amin’ny 600 isa ny sekoly tsirairay amin’ireo sekoly manara-penitra ireo ary ahitana efitrano fianarana 12, efitrano «  Multimédia  », toerana famakiam-boky, toerana fisakafoanana, ary efitrano fiasan’ireo mpandraharaha. «  Mpandraharaha sy mpampianatra manana traikefa maro no hampiodina ireo sekoly ireo ary nisy ny sivana tamin’ny fandraisana azy avy  », hoy ny voalaza.

Fepetra mifanaraka amin’ny covid-19

Nandray fepetra hentitra manoloana ny fisian’ny valanaretina covid-19 eto amin’ny Firenena koa ny Minisitera. Noraisina izany hampirisihana sy hanampiana ireo Ray aman-dReny, mpampianatra, mpandraharaha eny anivon’ny sekoly, indrindra ny mpianatra hiatrika ny taom-pianarana 2020-2021. Nohamafisina fa maimaimpoana ny fidirana an-tsekoly amin’ity taom-pianarana ity. «  Hanamora ny fahazoan’ny ankizy Malagasy misitraka ny fanabeazana dia nanapa-kevitra ny Fitondram-panjakana fa ho maimaimpoana ny fampidirana mpianatra ho an’ny toam-pianarana 2020-2021. Voakasik’izany avokoa ny EPP, CEG ary Lisea miankina amin’ny Fanjakana manerana ny Nosy  », hoy ny fampahafantarana. Koa satria mbola tsy foana tanteraka eto amintsika ny valanaretina covid-19 dia nanantitra ny Minisitera fa tsy maintsy hajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Manasa tanana amin’ny savony alohan’ny hiditra, elanelanina 10 minitra  ny fidirana any amin’ny efitrano fianarana isaky ny kilasy hanajana ny elanelana ary tsy maintsy mitondra arovava avokoa ny mpianatra tsirairay. Sekoly maherin’ny 28 500 isa manerana ny Nosy moa no hisitraka fitaovana enti-manasa tanana miampy savony roa baoritra. Nisy ihany koa ny toromarika nomena sy nanterina ho an’ireo mpianatra misondrotra kilasy. Ny naoty telo volana voalohany sy faharoa tamin’ny taom-pianarana 2019-2020 lasa teo no hamaritana ny fifindran-kilasy, hoy ny voalaza, ary ireo sekoly rehetra tsy mahavita ny fanadinana hisondrotana kilasy dia tsy maintsy manatanteraka ireo dingana voalaza ireo alohan’ny fanavaozana sy ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pampianarana 2020-2021. Ny sekoly efa nahavita kosa dia efa afaka miroso amin’ny fisoratana anarana sy ny fanohizana ny fianarana.

Averina ny latsakemboka efa naloan’ny Ray aman-dReny

Mahakasika ny « kitapom-bolan-tsekoly  » na ny «  caisse école  », mahitsy ny fanazavan’ny Minisitera  : «  Hisy famatsiam-bola halefa amin’ny CEG sy Lisea manerana ny Nosy, ho an’ny fampandehanan-draharaha. Ho an’ny Lisea kosa dia ny «  caisse de soutien  » izay natao hamaivanana ny vesatry ny Ray aman-dReny amin’ny fampidirana ny zanany an-tsekoly  ».  Nanome toromarika ihany koa ny Fanjakana tamin’ny alalan’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena fa «  haverina ny latsakembok’ireo Ray aman-dReny efa nanefa ho amin’ny FEFFI mba tsy hisian’ny tombo sy hala  ». «  Ny tetibolan’ny Fanjakana Malagasy no hiantoka ireo fanampiana ho an’ny sekoly ireo  », hoy ny voalaza.  

Hisy koa ankoatra ireo ny fizarana fitaovam-pianarana maimaimpoana ho an’ny mpianatra, fanampariahana ireo fitaovana maoderina enti-mampianatra, fametrahana ny «  fanabeazana ara-kalitao sy mpampianatra ampy traikefa  », fampivadiana ny fampianarana any an-tsekoly amin’ny fampianarana ampitain-davitra amin’ny alalan’ny onjam-peo,  fampianarana ny mpianatra hahay hikajy ny tontolo iainana, fanamafisana ny tetikasa fampisakafoana an-tsekoly ary ny fampiroboroboana ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona.

Ny Ami

Ino Vaovao0 partages

CRINFP FENOARIVO-ATSINANANA : Namoaka mpiofana ho mpampianatra miisa 102

Manana ivon-toeram-panofanana mpampianatra CRINFP (centre régional de l’institut national de formation pédagogique) ny ao Analanjirofo, dia ao Maroantsetra sy Fenoarivo-Atsinanana. Ho an’ny ao Fenoarivo-Atsinanana, navoaka ny alakamisy 29 oktobra lasa teo ny andiany fahazavana ho an’ireo mpiofana ho mpampianatra miisa 102 tao amin’ny CRINFP Fenoarivo-Atsinanana. Niofana nandritra ny 2 taona.

Horaisina ho mpampianatra eny amin’ny Epp izy 102 ireo. Avy amin’ny distrika enina ireto vao nivoaka ho mpampianatra ireto  : Vatomandry, Toamasina Faharoa, Vavatenina, Soanierana-Ivongo ary Fenoarivo-Atsinanana. Ity ivon-teram-piofanana CRINFP ity izay eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena. Ivon-toerana izay azo ambara fa tena tsara tantana tokoa. Na eo aza mantsy ny fahasahiranana, dia tsy miraviravy tanana ny talen’ity ivon-toerana ity, Jean Paul, amin’ny fampihodinana azy ka izao ahitam-bokatra izao hatrany.

TH

Ino Vaovao0 partages

TRANO MANAMORONA NY STADIUM BARIKADIMY : Hitohy anio alatsinainy ny fandravana

Amin’izao ankatoky ny fandraisana ny lalao iraisam-pirenena hifanandrinan’ny ekipm-pirenena Barea sy ny ekipam-pirenen’i Côte d’Ivoire izao, dia miezaka mamita ireo asa izay mbola tokony hovitaina manodidina ny kianja ireo teknisianina misahana ny asa fanamboarana. Anisany tsy maintsy noesorina ireo trano fonenana miorina manamorona ny kianja. Ny fenitra izay mitaky ny tsy tokony hisian’ny trano fonenana 10 ka hatramin’ny 15 m miala ny piste manodidina ny kianja. Trano maro noho izany no voatery tsy maintsy narodana. Nanomboka ny alakamisy 29 oktobra teo izany fandravana trano izany.

Raha ny angom-baovao, dia hitohy anio alatsinainy 2 novambra ny fandravana trano eny amin’ny stadium Barikadimy. Trano manodidina ny 1 000 eo ho eo no mbola miorina manamorona ity kianja manara-penitra ity. Manomboka ho voakasika amin’izao fandrodanana izao ireo trano vato. Ho an’ny eo anivon’ny fitantanana ny kaominina Toamasina, mazava ny azy ireo  : “an’ny kaominina io tany io ary tsy mazava sy tsy ara-dalàna ny fomba nipetrahan’ireo olona ireo teo ka tsy maintsy hoesorina mba ho tombontsoa iombonan’ny vahoakan’i Toamasina”.

Etsy ankilany, ny sabotsy 31 oktobra teo ihany dia nanomboka naneho sora-baventy nanao antso amin’ny Filoham-pirenena ny mponina rava trano ary nilaza fa hanomboka haneho tsy fankasitrahana izao fandravana trano izao izy ireo. Ho hita eo arak’izany izay ho tohiny.

IVT

La Vérité0 partages

Gestion de la Covid-19 en Afrique - Madagascar, classé bon élève

Malgré le fait qu’il possède l’une des économies les plus vulnérables d’Afrique, Madagascar fait partie des pays africains ayant le mieux géré la crise avec des mesures préventives mises en place dans les premiers jours de l’épidémie. Tel est le constat qui a été dressé par le site Financialafrik. Un bon classement qui est à mettre en exergue, compte tenu du budget affecté pour la gestion de la Covid-19 comparé à certains autres pays africains. Selon le site en question, au Sénégal ou à Madagascar, le budget réuni et les aides accordées par les institutions internationales (FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Union européenne, etc.) tournaient autour d’un demi-milliard de dollars américains, tandis qu’il oscillait aux alentours d’un milliard et demi en Ethiopie et plus de 5 milliards pour l’Afrique du Sud.

 

La stratégie sanitaire mise en place a joué une place prépondérante dans le bon classement attribué à Madagascar. « Avec un peu plus de 16 000 cas et 226 morts pour une population de 26 millions d’habitants, les Malgaches bénéficient donc d’un bilan encore plus positif. Le pays a en effet fait preuve d’un fort volontarisme en mettant en place rapidement des mesures de distanciation sociale et de confinement, n’hésitant pas à reconfiner des régions ou des agglomérations entières au moindre signe de reprise. Parallèlement, le gouvernement a facilité l’installation de laboratoires, de centres de tests et de prise en charge, d’une usine de médicaments etc. Le tout en bénéficiant d’aides internationales en nature (blouses, masques, respirateurs…) », peut-on ainsi lire sur le site en question.

Et de continuer : « L’habileté malagasy semble notamment avoir résidé dans la conjonction entre son plan de relance sanitaire général (prévu avant la crise) et la réponse à l’épidémie. Une réponse considérée comme bien organisée et dont la transparence avait d’ailleurs convaincu le FMI d’accorder au gouvernement malagasy un décaissement supplémentaire de $171 millions à la fin juillet, chose rare dans une même année ». Dans le domaine, la Grande île semble avoir proportionnellement mieux géré la crise que des pays tels que le Sénégal avec ses 16 millions d’habitants, estime ce journal en ligne. Le pays de la Teranga fait partie aussi des pays ayant le mieux géré la crise avec des mesures préventives mises en place dans les premiers jours de l’épidémie.

En outre, ce pays a fait monter rapidement en puissance son arsenal sanitaire et employé des outils numériques. Le fait pour le Sénégal d’avoir une économie relativement solide et d’être classé habituellement dans les pays les plus stables du continent (…) a facilité sa réponse à la crise », selon le site. Financialafrik qui remarque que les grandes économies ont été particulièrement touchées, prenant exemple notamment sur l’Ethiopie et l’Afrique du Sud respectivement près de 1 500 et 30 000 morts et près de 90 000 et 723 682 contaminés avérés.

La Rédaction

La Vérité0 partages

Lac Alaotra - Le danger des interventions politiques

Les autorités gouvernementales doivent se méfier des flatteurs. Ces derniers sont parmi ceux qui aiment être vus aux côtés des hauts responsables au cours des visites officielles ou privées. Ces hypocrites sont légion dans l'Alaotra. Ils ne pensent qu'à remplir leurs poches. Ils se moquent du développement harmonieux et équilibré de toutes les Régions tant prôné par le Président Andry Rajoelina, idée exposée dans le Plan émergence de Madagascar (PEM).

 

La pêche continentale est un pré carré pour les insatiables accumulateurs de richesse facile de l'Alaotra. La formation lacustre avec son plan d'eau dégagé de 20 000 hectares et ses marais, à cheval entre le territoire d'Ambatondrazaka et celui d'Amparafaravola, constituent une source de revenu vitale pour les quelque 4 000 pêcheurs officiellement enregistrés. Mais les non-répertoriés sont encore beaucoup nombreux.

Tout ce beau monde se dispute du rendement annuel de poissons d'eau douce estimé à 330 tonnes, total exporté par les deux Districts l'an passé. La production était aux environs de 2 400 tonnes en 2000 pour chuter à 750 tonnes une décennie plus tard. La baisse continue toujours. Le stock de poissons d'Alaotra, de mauvaise qualité aujourd'hui, ne sera plus que des miettes d'ici la fin du siècle si la courbe poursuit sa descente.

Qui ramasse tout

Le déclin tangible est a priori attribué à la forte anthropisation du milieu due à la croissance démographique. Mais l'idiotie et l'insouciance de certaines personnes sont des plus problématiques. Celles censées faire respecter la loi sont aussi parmi les auteurs des infractions et des abus que les simples gens se gardent de dénoncer ouvertement. En coulisses, les mécontents pointent du doigt des élus locaux et des fonctionnaires de l'administration régionale, entre autres.

Les méthodes de pêche dans l'Alaotra sont néfastes. Elles accélèrent l'épuisement des stocks tout en précipitant l'extinction de certaines espèces locales. Deux types de filet sont populaires dans le premier bassin rizicole de l'île : le « ramangaoka » (qui ramasse tout) et le filet fait de moustiquaires.

Un « ramangaoka », dont le maillage ne laisse les poissons de petite taille échapper, peut mesurer 400-500 mètres de long. Mais sa longueur peut atteindre un kilomètre. Il faut trois pirogues de gabarit moyen et une dizaine d'hommes vaillants pour pouvoir s'en servir. Le service régional de pêche pense que le lac Alaotra compte une trentaine de filets « ramangaoka ». D'un coût unitaire de 6 à 8 millions d'ariary, les « ramangaoka » ne peuvent qu'appartenir à des personnes qui ont de l'argent.

Fermeture temporaire

Le deuxième type de filet est aussi dévastateur que l'autre. Le maillage du filet en moustiquaire détruit tout dans l'eau. Œufs et juvéniles sont victimes. D'un coût unitaire de 2 millions d'ariary, le filet en moustiquaire mesure jusqu'à 200 mètres de long. Son coût n'est jamais à la portée de pauvres pêcheurs sans ressources.

La lutte contre ces deux genres d'instrument de pêche est ardue dans l'Alaotra. Les réglementations interdisent leur usage. Mais les pêcheurs, sûrs de leur protection, n'en font qu'à leur tête. Du coup, les vrais propriétaires ne sont pas loin. La preuve en est que les interventions et les pressions foisonnent dès lors que les travailleurs se font attraper en flagrant délit. Ces derniers aussi osent se révolter même contre les Forces de l'ordre qui accompagnent les agents du service de la pêche en mission sur le terrain.

Pour tenter de limiter les dégâts, une fermeture temporaire de la saison de pêche est décrétée chaque année. Pour l'année en cours, elle de rigueur entre le 25 octobre et le 23 décembre. Le contrôle sera renforcé à partir de la deuxième semaine de l'interdiction s'il est moins strict durant les premiers jours. Seule la vente de produits stockés, poissons séchés, est autorisée jusqu'à leur épuisement.

M.R.

La Vérité0 partages

Repos du guerrier

Le Président Rajoelina est de retour au pays. En effet, le Chef de l'Etat s'absenta du pays pour quelques jours durant la semaine du 26 octobre. A en croire le communiqué de la Direction de la communication et des relations publiques auprès de la Présidence, Rajoelina Andry Nirina était en voyage à l'extérieur pour des « raisons privées ». Selon certaines sources autorisées, le locataire d'Iavoloha fit ce voyage pour rejoindre sa famille. Evidemment, les supputations vont bon train. Des esprits mal intentionnés noircissent la toile.

 

L'absence d'un Chef d'Etat du territoire national, en dehors d'un déplacement officiel ou d'une visite d'Etat, crée toujours des vagues. Les citoyens malveillants ne se privent point de commentaires gratuits ou fallacieux. En principe, une sortie à l'extérieur à titre privé du dirigeant aux commandes de l'Etat ne peut avoir que deux motifs valables : « familial » ou « état de santé ». Le Président de la République en tant que personnalité publique de premier ordre ne doit pas sortir de son pays et s'absenter un moment sans raison valable pour éviter des remarques virulentes. Même un déplacement strictement personnel ou privé déchaîne toujours des… animosités. Dans tous les cas de figure, la « sortie présidentielle » suscite toujours des passions, pour la curiosité des uns et des intérêts particuliers des autres. Tout comme si le Président de la République n'a pas le droit d'avoir une vie privée ou familiale. En fait, au-delà de toute considération, le Chef de l'Etat a quand même le droit d'être un père, d'être un époux, bref d'être un chef de famille. Il a le droit aussi de se reposer.

L'arrêt de l'état d'urgence sanitaire, sur tout le territoire national, offre au Chef de l'Etat et à ses collaborateurs de tous les niveaux l'opportunité de souffler un temps soit peu. Il faut le rappeler que ces sept mois de combat intense contre la Covid-19 éreintent tous les combattants. Il a fallu « attaquer » sans relâche pour enfin venir à bout de cet ennemi à la fois invisible et redoutable. Le Président Rajoelina, en tant que Chef de guerre n'avait pas eu le droit de quitter ou d'abandonner le front. Il n'était pas question à Zandry Kely d'enfiler l'étoffe d'un déserteur. Il sillonnait dans tout Madagasikara pour diriger en personne la bataille. Des stratégies ont été mises en œuvre, des plans d'attaque engagés sur terrain, à telle enseigne que la pandémie finit par céder. Evidemment, la lutte ne s'achève point. Vigilance, prudence et contrôle restent toujours de rigueur. Le risque de la deuxième vague plane à tout moment.

Du numéro un du pays en passant par les membres du Gouvernement pour atterrir à l'ensemble du personnel médical national méritent les appréciations du peuple malagasy. Ils ont fait preuve d'abnégation et de dévouement pendant toute la durée du combat. La lutte continue mais d'ores et déjà, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Bravo à tous !

Pour leur part, le Président Rajoelina et la Première dame Rajoelina Mialy jouissent forcément d'une considération à part du fait qu'ils avaient tenu un rôle capital dans la victoire. Félicitations !

Rien de plus légitime si l'on se permet à un repos du guerrier.

Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Telma Madagascar-Bôndy - L’achat d'un téléphone devenu une action citoyenne

Dans le cadre de la campagne de reforestation 2020-2021, l’opérateur en téléphonie mobile Telma, en collaboration avec Bôndy, une startup spécialisée dans le reboisement, a lancé son programme « un téléphone acheté = un arbre planté », hier, dans ses locaux sis à Andraharo. Un nouveau concept pour renforcer les impacts positifs des activités de l’opérateur sur l’environnement. « Nous avons toujours veillé à limiter les impacts de nos infrastructures sur l’environnement. Nous disposons aujourd’hui de près de 500 sites de télécommunication autonomes répartis dans les quatre coins du pays, et fonctionnant aux énergies renouvelables. Nous avons la fibre verte dans les gênes.

Et nous voulons également le transmettre à nos clients, d’où ce programme de reforestation innovant », s’enthousiasme Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de Telma Madagascar, pour l’occasion.

« Cette démarche de Telma démontre que le secteur privé peut effectivement être très actif dans le domaine de la préservation de l’environnement. Avec ce programme, l’achat d'un téléphone est notamment devenu une action citoyenne vu que cela contribue directement à la reforestation du pays. Les autres opérateurs devraient suivre cet exemple », salue Vahinala Baomiavotse Raharinirina, ministre de l’Environnement et du Développement durable.

Reboisement participatif

Ainsi, pour ce lancement, Telma se fixe un objectif de 100 000 arbres plantés d’ici la fin de l’année sur une zone de 35 hectares à Andramasina, dans la Région d'Analamanga. « Pour cette campagne, nous luttons contre le reboisement ponctuel, en favorisant le reboisement participatif. Effectivement, la population locale sera particulièrement impliquée pour un suivi soutenu des jeunes plants. Le reboisement doit être un vecteur de développement. Pour avoir de l’impact, les populations locales doivent en bénéficier. Et nous y veillerons », soutient Max Fontaine, fondateur de Bôndy. Dans tous les cas, ce programme de Telma démontre que chaque achat effectué par les consommateurs a le pouvoir de changer les choses.  

Rova Randria

La Vérité0 partages

Usines de transformation du bois - Les stocks légaux désormais récupérables

6 000 m3 de bois ordinaires répartis dans onze Régions du pays. Suite aux plaintes faites par les entreprises travaillant dans la transformation du bois, le ministère de l’Environnement et de Développement durable a tenu parole. La demande des opérateurs sur la récupération des stocks de bois légaux a en effet obtenu l’aval du Conseil du Gouvernement. Ces stocks sont notamment les produits restés au niveau des dépôts disposant d’autorisations d’avant le 29 janvier dernier.

« Nous allons procéder à la sortie des stocks par Région pour un meilleur contrôle des ressources, mais surtout pour éviter les approvisionnement illégaux. De plus, nous ne pouvons pas limiter les exploitations trop longtemps de peur de soutenir le développement de l’illégalité », explique Vahinala Baomiavotse Raharinirina, ministre de l’Environnement et du Développement durable, hier à Ambatobe, lors d’un point de presse sur le sujet.

Outre la récupération des stocks légaux, les entreprises pourront également reprendre les exportations. « Mais cela concerne uniquement les bois ordinaires transformés », notifie la ministre. En effet, la suspension de l’exploitation des bois précieux initiée par les deux notes restrictives datant du mois de janvier 2019 est toujours à l’ordre du jour. La levée des restrictions concernera ainsi les bois ordinaires, mais d’autres solutions sont en cours de recherche pour mettre en place une exploitation durable des ressources forestières.

Toutefois, jusque-là, d’après les informations communiquées par le ministère, la délivrance de nouveaux permis d’exploitation ou de nouvelles coupes reste encore suspendue, et ce même à l’intérieur des lots d’exploitation. « Cependant, concernant les permis de coupe et les autorisations sur les terrains privés, la délivrance des titres de prélèvement, d’autorisation de transport, de commercialisation et d’exportation devra respecter les réglementations en vigueur », précise la note. En tout cas, les opérateurs pourront souffler avec ces nouvelles mesures, sachant qu’un mois auparavant près de 10 000 emplois directs et indirects de la filière de transformation de bois ont été menacés. La levée des restrictions sur l’exportation des bois transformés favorisera la reprise des activités industrielles. Il ne faut pas oublier que 30 à 40 % de leur production sont exportés.    

Rova Randria

La Vérité0 partages

Chômeurs, rentiers et retraités de la CNaPS - Des aides non remboursables face à la crise !

Plus de 60 000. Tel est le nombre de bénéficiaires des deux nouvelles aides sociales de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). A travers son fonds d'actions sanitaires et sociales, les retraités et rentiers d'une part ainsi que les chômeurs depuis la crise liée au coronavirus, de l'autre, bénéficieront prochainement d'aides financiers non remboursables.

 

« Actuellement, nous recensons environ 15 000 travailleurs affiliés à la CNaPS qui ont perdu leur emploi suite aux impacts de l'épidémie de Covid-19 depuis ces 6 derniers mois, ainsi que 55 000 retraités et rentiers qui perçoivent une pension ou une rente de moins de 600 000 ariary », chiffre Gisèle Ranampy, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales. C'était lors de la présentation officielle de ces nouvelles aides sociales, le 31 octobre dernier à Fort-Dauphin. Les chômeurs en ont besoin pour survivre, après des mois de galère à cause de la crise sanitaire. D'un autre côté, les pensionnés et rentiers ont eu du mal à rejoindre les deux bouts, en ne percevant leur pension et rente que chaque trimestre, d'où le choix de la Caisse qui porte sur eux.

Pour avoir plus d'informations, un affilié de la Caisse peut s'inscrire en ligne sur le site www.cnaps.mg, dans l'espace travailleur. Il peut également appeler le +261 34 42 833 33, +261 32 03 833 33 et le +261 33 90 833 33 pour plus de détails, ou encore se présenter auprès des bureaux de la CNaPS jusqu'au 30 novembre 2020. A noter que les personnes éligibles auront le choix quant au mode de paiement de leurs aides, que ce soit par virement bancaire, « Mobile Money » ou « Paositra Money ».

10 milliards d'ariary de budget

100 000 à 175 000 ariary d'aide non remboursable pour les plus de 60 000 bénéficiaires. Chaque chômeur, rentier ou pensionné de la CNaPS va encaisser cette somme entre octobre et décembre de cette année. « Un budget estimatif de 10 milliards d'ariary sera alloué pour concrétiser ces nouvelles actions, dont 7 milliards d'ariary pour les retraités et rentiers contre 3 milliards d'ariary pour les chômeurs », informe Alain Ratsimbaharison, directeur de la Communication au sein de la Caisse. Les victimes de chômage durant la pandémie, précisément entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, toucheront chacun 175 000 ariary. Comme critères, ces travailleurs ont dû faire l'objet de Déclaration nominative des salaires pour le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 ainsi que le premier trimestre de l'année 2020. Aussi, ils ne devraient pas encore été réembauchés ailleurs à la date du 30 septembre dernier. Quant aux rentiers et pensionnés, aucune démarche ne sera à faire pour bénéficier de l'aide. Celle-ci est fixée à 150 000 ariary pour ceux qui touchent une pension trimestrielle inférieure à 400 000 ariary. Ceux qui gagnent entre 400 000 et 500 000 ariary recevront une aide de 125 000 ariary, contre 100 000 ariary pour ceux qui perçoivent entre 500 000 et 600 000 ariary par trimestre. Le montant sera versé à compter du mois d'octobre  jusqu'au mois de décembre 2020 avec les pensions de retraite ou les rentes.

Recueillis par Patricia Ramavonirina

La Vérité0 partages

Agression sexuelle mortelle sur mineurs - Tiffania, la victime de trop

Une alerte « viol sur mineur » a été lancée sur le réseau social Facebook la semaine dernière. Une petite fille de 7 ans s’est retrouvée à l’hôpital après avoir été agressée sexuellement par son oncle. Après une semaine de traitement, elle a succombé à ses blessures. De son vivant, cette histoire a déjà enragé la toile. Dès l’annonce de sa mort, les insultes adressées à l’auteur de cet acte inhumain se sont transformées en paroles de malédiction. Quelques-uns crient à la vindicte populaire, d’autres s’attendent à des jugements extrêmes.

 

Dimanche dernier vers 20 h, Tiffania Andriamanalina, une petite fille de 7 ans habitant dans le Fokontany de Mandrangombato I, Anosibe, a rendu l’âme au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA). Elle a été admise d’urgence dans cet établissement hospitalier, inconsciente, suite à des douleurs abdominales intenses ainsi que des maux de tête. Les diagnostics des médecins ont révélé qu’elle a été agressée sexuellement et dans le pire des cas à plusieurs reprises. « Elle s’est souvent plainte de maux de ventre et de tête. Il lui arrive aussi de vomir. Nous avons traité ces symptômes avec des tisanes après qu’un guérisseur traditionnel nous a affirmé qu’elle a été victime de sorcellerie. A notre plus grand étonnement, plus nous l’avions fait avaler ce remède traditionnel, plus son état de santé s’est aggravé. C’est ainsi que nous nous sommes rendus à la maternité de Befelatanana. Cependant, nous avons été transférés à l’HJRA », témoigne sa mère.

Violée par son oncle maternel

Les Forces de l’ordre n’ont pas tardé à appréhender l’auteur dudit viol. Une fois saisie de l’affaire, la Police a immédiatement ouvert une enquête. Hier, un communiqué du Service de l'information, de la communication et des relations avec les Institutions (SICRI) au niveau de la Police nationale a officialisé l’arrestation d’un jeune homme âgé de 16 ans, qui a aussi failli souiller deux autres membres de sa famille. « C’est mon neveu. Il a déjà violé ma fille à l’âge de 5 ans, mais les deux familles se sont convenues à régler cette affaire à l’amiable et l’histoire n’a plus eu de suite. Mais cette fois-ci, je n’accepte plus. Et je veux même porter plainte déjà que c’est mon premier enfant qui en est la victime », martèle sa mère. D’après ses propos, le violeur n’est autre que le fils de sa sœur, et il habite juste de l’autre côté de leur domicile. « Exerçant en tant que docker, c’est une personne qui se comporte normalement. Il est rarement à la maison. Ainsi, je ne sais pas à quel moment il a touché ma fille. Comme nous travaillons dans la gestion des vidanges, il nous arrive de s’absenter. Or, notre fille n’est pas encore scolarisée, donc elle reste toujours à la maison », rajoute-t-elle.

La Vérité0 partages

Assassinat d'un chef de poste de gendarmerie - 8 présumés auteurs du forfait éliminés

Samedi dernier, le sang coulé à Vohitsidy, dans le Sud-est et 8 assaillants ont été laissés définitivement sur le tapis ! C'est le bilan de l'opération de traque menée par la Gendarmerie afin de retrouver les traces, et d'arrêter les suspects impliqués dans le meurtre d'Apollinaire William Rahendrimanantena, chef de poste de gendarmerie d'Etrotroky, le 29 octobre dernier à Lohatranambo, Commune rurale, District de Farafangana.

 

La tentative des gendarmes de perpétrer un coup de filet s'est finalement soldée par une effusion de sang, se traduisant par de lourdes pertes, côté agresseurs. En prenant position à Vohitsidy, les dahalo ont alors tendu une embuscade aux gendarmes venus les arrêter. Rapidement, l'affaire a dégénéré, et ce fut une escalade. De violents échanges de tirs opposaient les deux camps adverses à l'issue desquels les assaillants ont essuyé un sérieux revers en perdant 8 hommes dans leurs rangs.

On peut dire que cette opération, de samedi dernier, découle des recommandations du secrétaire d'Etat à la Gendarmerie (SEG), qui a ordonné de retrouver à tout prix les traces des tueurs.

Lors de sa prise de parole lors de la cérémonie post mortem, il a déclaré qu'une équipe de gendarmes a été déjà envoyée à Farafangana, et devrait être à l'œuvre à ce dessein, et qu'elle a bénéficié d'un coup de main de la Police et de l'Armée.

Pour revenir brièvement dans les faits, le Gphc Appolinaire William Rahendrimanantena, qui a dirigé une équipe de gendarmes ayant participé à l'arrestation d'un évadé de prison à Farafangana, était sur le point de retourner à Etrotroky lorsqu'il a reçu une alerte à propos d'un assaut de dahalo à Lohatranambo. Du coup, l'escouade de gendarmes a voulu rejoindre l'endroit lorsque les dahalo l'ont accrochée. L'affrontement s'est déroulé en pleine obscurité. Se trouvant à la tête de ses hommes, le chef de poste fut alors mortellement touché par des balles des assaillants. Une fois leur sale coup consommé, ces derniers ont pris immédiatement la fuite. Depuis, les gendarmes poursuivent le ratissage. Certains fuyards avaient été blessés au cours de l'accrochage. Et on connaît la suite.

Le 31 octobre dernier, le défunt chef de poste a été décoré “Chevalier de l'ordre national” à titre posthume, une cérémonie dirigée par le secrétaire d'Etat à la Gendarmerie en personne.

Franck R.

La Vérité0 partages

FRAM non fonctionnaires et non subventionnés - Aides exceptionnelles pour 56 000 enseignants

Une aide exceptionnelle. Les enseignants FRAM, notamment ceux non fonctionnaires et non subventionnés, sont les principales victimes de la crise sanitaire dans le pays durant l'année scolaire 2019-2020. A cause des difficultés financières auxquelles les parents ont fait face durant cette période, ils n'ont pas pu payer leurs cotisations.

 

Face à cette situation, le ministère de l'Education nationale et ses partenaires ont décidé de leur venir à la rescousse. Du moins pour les premiers mois de cette année scolaire, ces enseignants sont au nombre de 56 000 à bénéficier de cette aide, selon un communiqué du ministère.

Outre les aides financières, les enseignants dans les classes de 6ème au 3ème ont déjà reçu des livrets d'auto-apprentissage pour quelques matières telles que le français, les mathématiques et le malagasy. Ainsi, 10 000 enseignants recevront une tablette et suivront une formation afin de renforcer leurs compétences.

Pour cette nouvelle année scolaire, beaucoup de projets sont mis en place par l'Etat afin de combler le vide accumulé durant les périodes de confinement. Outre la distribution de kits scolaires pour les élèves du primaire, des dictionnaires ainsi que des matériels pédagogiques - notamment des manuels de mathématiques, seront distribués pour les classes de T1 jusqu'en T9 et T12. Des livres de malagasy seront également offerts pour les classes de T1, T5, T6, ainsi que des manuels de français pour les élèves de T5 et T9.

Afin de limiter la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires, le ministère de l'Education nationale est ferme quant au respect des barrières sanitaires. A cet effet, 28 500 écoles publiques ou privées bénéficieront d'un dispositif de lavage des mains sans contact avec deux cartons de savon. Pour les parents, leurs charges ont été allégées. Ainsi, le paiement des droits d'inscription dans les écoles publiques a été annulé. De plus, les cotisations pour le paiement des salaires des enseignants non fonctionnaires ont été suspendues.

Anatra R.

La Vérité0 partages

Match Côte d'Ivoire-Madagascar - Le doute se confirme pour Dupuis

Sceptique sur la tenue de la double confrontation qui devrait opposer la Côte d'Ivoire et Madagascar, prévue le 12 novembre prochain pour le match aller et le 17 novembre pour le match retour, le doute se confirme pour le sélectionneur national, Nicolas Dupuis. Après avoir saisi la Fédération malagasy de football d'entamer les démarches auprès de la Confédération africaine de football (CAF) sur une demande de report des matches éliminatoires pour la CAN 2022, au vu de l'annonce d'un mois de confinement en France fait par le Président de la République, Emmanuel Macron.

Une situation d'urgence qui interdit à 17 joueurs appelés sur les 25 convoqués d'honorer leur convocation à défendre les couleurs de l'équipe nationale. A cause de la fermeture des frontières, les expatriés ne pourront pas venir au pays et auront du mal à revenir ensuite dans l'Hexagone.

Hormis cette situation sanitaire, le coach des Barea, Nicolas Dupuis, n'a pas caché son inquiétude vis-à-vis de la situation politique en Côte d'Ivoire, les violences qu'il peut y avoir. « En condition de ce qui se passera là-bas, on fera le nécessaire et on demandera à ne pas jouer en Côte d'Ivoire », a-t-il avancé lors d'une émission sur une chaîne privée de la Capitale.

Quant à l'avenir des Barea, le technicien français rassure sur le rajeunissement de son effectif. « On a aujourd'hui une cinquantaine de noms de joueurs expatriés capables de jouer en sélection », souligne Nicolas Dupuis.

En toute logique, le coach des Barea s'est expliqué sur l'absence des joueurs nationaux dans sa liste. « Le championnat local ayant été arrêté en mars ou en avril, les joueurs locaux sont totalement hors de forme ». C'est pour cela que pour la première fois, il n'a pas pris de joueurs de champs locaux. Il a tout de même précisé que « grâce à la pro league, le niveau de compétition a fait augmenter celui technique des joueurs actuellement ».

Recueillis par E.F.

Midi Madagasikara0 partages

Insécurité à Ambositra

Une voiture de police atteinte par des projectiles.

L’insécurité demeure une des préoccupations principale des habitants du district d’Ambositra. Les actes de vandalisme ne cessent de terroriser la population dans les différents quartiers mais également en plein centre-ville.

En fin de semaine, une voiture de police a été atteinte par les projectiles de brigands, lors d’un cambriolage mené par ces derniers dans une librairie du quartier de Manarintsoa. Aussitôt alertés, les policiers sont arrivés. Des échanges de tirs ont eu lieu entre les poursuivants et les bandits qui ont tiré en direction du véhicule des hommes en treillis. Bien heureusement, outre les dégâts matériels occasionnés sur le véhicule des policiers, il n’y a eu aucun mort de part et d’autre. Les malfrats ont réussi à s’enfuir.

Des malfrats qui, ces derniers temps, font preuve d’une audace bien plus importante qu’à l’ordinaire car ils opèrent aux environs proches des commissariats dans la plupart des cas. Ils osent faire face aux forces de l’ordre. De plus, ces attaques ne sont pas isolées. Au même moment, d’autres cambriolages se produisent dans d’autres quartiers, comme à Imongo où des voleurs ont pu, le même jour, dévaliser une épicerie. Quelle audace !

 

Anastase

Midi Madagasikara0 partages

Rétablir une certaine discipline chez les motards

Ambohitrimanjaka, Ankadindramamy,  Ankadimbahoaka, Andavamamba, Route Digue… C’est une véritable  litanie que l’on égrène avec  tristesse, car des jeunes gens y ont perdu la vie  On attend tous les jours ce décompte macabre qui ne devrait pas être. Le week-end dernier fut particulièrement meurtrier. Ce, à tel point qu’on doit tout faire pour mettre le hola et appeler les motards à faire attention, et les obliger à respecter les règles élémentaires du code de la  route. C’est par imprudence, pour ne pas dire par inconscience, que tous ces motocyclistes se faufilent dans la circulation. Ils finissent par être percutés par  les véhicules plus imposants qu’eux.  Il est temps de mettre fin à une hécatombe.

Rétablir une certaine discipline chez les motards

La police nationale a sorti un communiqué dans lequel elle s’inquiète de la recrudescence des accidents de moto de ces derniers jours. Elle rappelle à juste titre que les motards sont assujettis comme les automobilistes au respect du code de la route, et qu’il serait peut être temps d’instaurer un permis pour tous les motards. Ce qu’on remarque en effet, c’est cette imprudence dont font preuve les jeunes motocyclistes qui foncent sans tenir compte du danger devant eux. Avec les dépassements à gauche et les remontées dans les embouteillages à tombeau ouvert, il ne faut pas s’étonner de voir ces motos être balancées comme un fétu de paille. La mort est souvent au bout.  Les autorités, après avoir  fait un rappel à l’ordre, vont certainement sévir. Il est temps de stopper tous les inconscients qui se croient trop sûrs d’eux. La moindre des choses est de porter un casque, et il faut rendre  ce port obligatoire. Les agents de  la circulation doivent impérativement  arrêter les contrevenants, les verbaliser et mettre leur moto en fourrière. Les autorités ne peuvent plus tolérer ce qui se passe actuellement. Elles ont fait preuve de sévérité envers les automobilistes dont les véhicules sont de véritables épaves, elles doivent réagir  vis-à-vis des motards. C’est une question de vie ou de mort.

Patrice RABE

Midi Madagasikara0 partages

Fonds vert pour le climat: Une formation pour l’élaboration de projets

Un pool de 80 experts en changement climatique est constitué par la BAD (Banque africaine de développement). Il s’agit de représentants d’institutions gouvernementales, organisations de la société civile et universités qui bénéficieront d’une formation en tant qu’experts dans l’élaboration de propositions Projets à soumettre au financement du Fonds vert pour le climat. Selon les explications,  les stagiaires transmettront leurs connaissances aux bénéficiaires potentiels du Fonds vert pour le climat, une dotation de 10 milliards de dollars créée en 2010 pour aider les pays à mettre en œuvre leur programme climatique par le biais de prêts, de fonds propres, de garanties et de subventions. Selon ses promoteurs, ce programme de formation de 120 heures est géré par le Département du changement climatique et de la croissance verte de la Banque africaine de développement, avec un financement du Fonds fiduciaire pour la coopération économique Corée-Afrique.

Le programme s’appuie sur les travaux en cours de la BAD, du Fonds vert pour le climat et d’autres partenaires pour aider les pays membres régionaux de la Banque à accéder directement aux ressources du Fonds vert pour le climat. « Le Fonds vert pour le climat devrait être une source majeure de financement climatique pour le continent africain. L’accès au financement du Fonds est difficile en raison de la complexité de la conception de projets sur le changement climatique pour répondre aux critères de financement. Cette formation renforcera les capacités des autorités africaines déterminées au niveau national, des gouvernements et des consultants en formant des formateurs pour organiser de futurs cours de formation », a déclaré Gareth Phillips, directeur de la division Environnement et financement climatique au Département du changement climatique et de la croissance verte à la BAD. Par ailleurs, la Covid-19 a entraîné le passage de la formation en salle à celle en ligne. Selon la BAD, cela présente des avantages en termes de coût, d’efficacité et de carbone. Le Programme de formation se fait donc en mode virtuel. A l’issue d’un processus de sélection indépendant rigoureux, 80 participants ont été choisis, dont environ 40 de pays anglophones et 40 de pays francophones et lusophones.

 

Antsa R.

Midi Madagasikara0 partages

Art de vivre: Baholy Sarah – Horticultrice professionnelle chez Rianala

Le stand de Rianala, la maison horticultrice au salon des jardins à l’Aft Andavamamba

Le salon des Jardins, du 29 au 31 octobre, de l’alliance française d’Antananarivo à Andavamamba a été l’occasion pour Rianala, une maison horticultrice, de partager sa passion pour les plantes et les fleurs. Le temps de poser quelques questions à Baholy Sarah de Rianala, elle parle de son parcours et de ce métier, rassemblant des milliers de passionnés en une communauté de Madagascar jusqu’à l’étranger.

Comment vous a été transmise cette passion pour l’horticulture ?  

Mon grand père habitait à Ambohitrimanjaka, au tout début il était spécialiste de la greffe des fruits. Plus tard, il a pu en réaliser avec des fleurs, c’était dans les années  70. Avec une seule pêche, il pouvait en obtenir dix variétés. Ces nèfles du japon ou « bibasse » atteignaient quatre fois la taille de ce que nous achetons au marché. En en mangeant trois ou quatre, on était complètement rassasié. Et   elles étaient très juteuses. Aujourd’hui, personne n’a pris le relais. Je me souviens, pour le cadeau de mariage de ma mère, il lui a offert une rose,  dont la couleur changeait à chaque saison. Si elle était rouge l’hiver, elle se changeait en violet l’été ensuite en jaune, et ainsi de suite. Nous l’avions surnommé la « Rose magique ».

Baholy Sarah, une passionnée des plantes et des fleurs

Donc, vous avez repris le flambeau…

Parce qu’il nous a appris à entretenir les plantes et les fleurs durant notre enfance. Plus tard, c’est alors devenu ma passion.

Vous dites « mitaiza », d’habitude ce mot malgache fait tout de suit penser à « élever un enfant »…

C’est en entretenant la fleur que la passion grandit. Mais, au début, j’ai détruit beaucoup de plantes. Mon grand-père nous a appris petit à petit. Et j’ai fini par avoir mes propres plantes. Notre initiation a commencé par ses propres plantes. Il nous a initiés à partir de petites choses, nous nous sommes exercés sur des fleurs sauvages surtout. Plus tard, j’ai réussi à diversifier les couleurs des fleurs dans un pot. Depuis cinq ans, j’ai été plutôt attirée par la beauté des plantes grasses. De plus, elles ne demandent pas beaucoup de temps. Elles grandissent presque seules, il faut juste les arroser une fois par semaine.

Qu’est ce qui fait la particularité des plantes grasses ?

Plus on y fait des coupes, plus elles grandissent et deviennent belles.  Quand vous commencez à maîtriser les techniques, les premières plantes que vous avez dans votre jardin se reproduisent. J’ai décidé de parler à d’autres passionnés, j’ai pu enrichir mes variétés. En fait, c’est un « réseau » ici. Jusqu’à l’étranger. Moi, par exemple, j’ai acheté des graines à une personne à l’étranger, à cause de la situation sanitaire il n’y a pas de vols et elles ne sont pas encore arrivées.

Quelle sont les plantes venues de l’étranger que vous plantez ?

Il y a l’echeveria et la crassula, il y a lithops, mais celle–ci n’est pas encore bien introduite chez les horticulteurs malgaches. Elle ressemble à de la pierre, pourtant c’est une plante. Alors, il faut encore apprendre à l’apprécier. Seuls les connaisseurs connaissent sa valeur.

A part l’aspect décoratif, est ce que les plantes ont d’autres vertus ?

Oui, la plupart des plantes ont des vertus. Par exemple, le Kalanchoe, les gens ont l’habitude de le déraciner puisqu’il est extrêmement envahissant. Cela n’est pas trop apprécié. Pourtant, il a une vertu amincissante. Avec des résultats plus rapides que les massages et les régimes. Il suffit d’en faire un cataplasme sur le ventre et il fait naturellement le reste du travail. Physiologiquement, il est assez moche à voir mais souvenez-vous qu’il possède une vertu qui n’est pas visible. Comme le curcuma par exemple, avec lequel nous faisons du savon. Le curcuma s’utilise dans la cuisine, ou pour les personnes cancéreuses. Mais il a aussi un effet anti-ride, stimulant pour la peau et aphrodisiaque. C’est vrai que la culture asiatique est déjà très avancée dans le domaine, mais nos ancêtres ont connaissaient depuis longtemps les vertus des plantes. Par exemple, le « Fela-tanantsifaona » est une plante qui apporte la chance financière. Comme le petit baobab, ou « arbre de jade », il apporte le bien à une maison ou une propriété qui le possède. Ils n’ont pas besoin d’être très entretenus. Beaucoup ne le savent pas, l’arbre de jade est un cicatrisant, les personnes souffrant d’hypertension peuvent en consommer sans apport d’autres médicaments. C’est désolant mais des personnes n’hésitent pas à les abattre par méconnaissance.         

Est-ce que votre passion impacte votre personnalité ?

Quand vous voyez votre plante fleurir, vous n’avez plus le temps d’être en colère. C’est reposant, pour les personnes très fatiguées. Voilà pourquoi, c’est une passion addictive.

Comment se porte le marché des plantes et des fleurs actuellement ?

Le prix d’une plante peut atteindre un million, voire deux millions d’ariary. Mais à cause du confinement, bon nombre d’horticulteurs ont du brader leurs plantes. Parce qu’il faut manger.

Maminirina Rado

Midi Madagasikara0 partages

Betafo: Arrestation d’un présumé trafiquant d’ossements humains

Le vol d’ossements humains constitue un fléau nuisant à la société malgache. La question est de savoir à quoi servent-ils exactement ? On parle de réseaux mafieux qui en achètent pour être exportés. Mais pour l’instant, les enquêtes sembleraient se limiter au niveau des personnes qui exécutent les ordres. Poursuivi pour détention illégale d’ossements humains, un homme est placé en garde à vue auprès de la brigade de la gendarmerie de Mandoto depuis le samedi 31 octobre. Son arrestation fait suite à un renseignement fourni par une personne digne de foi, dénonçant l’existence d’un individu en possession d’ossements humains à son domicile sis à Andrefantsena, fokontany Ambohimpihaonana, commune urbaine et district de Betafo. Une information parvenue auprès de cette brigade le 29 octobre. Munis d’un ordre de perquisition délivré par le procureur du tribunal de première instance d’Antsirabe, six gendarmes se sont rendus sur place, le 31 octobre. La perquisition du lieu, qui a été effectuée en présence du suspect, et assistée par le chef fokontany et des membres du comité de la sécurité villageoise, ou « vaomieran’ny fandriam-pahalemana », a permis de découvrir onze os longs (membres supérieurs et inférieurs confondus), quatre os plats, vingt-sept cages thoraciques, et quarante-et-un os courts. Emballés dans un sac à dos de couleur noire, ces ossements ont été enterrés dans un jardin dans la cour clôturée de l’intéressé. Ces restes d’humain ont été saisis et emmenés à la brigade de la gendarmerie de Betafo. Selon l’information émanant de la gendarmerie, le commandant de compagnie de Mandoto a déjà reçu l’odre d’approfondir l’enquête, afin de démanteler l’éventuel réseau mafieux de ce trafic.

T.M.

Midi Madagasikara0 partages

Soutien à l’enseignement scientifique: Solliciter la télémaintenance et l’e-formation pour cette ann...

La réunion des chefs d’établissements et de l’équipe d’ACCESSMAD a duré plus de 3 heures. (crédit photo : Princy)

Les chefs d’établissements partenaires de l’EDUCMAD, programme de soutien à l’enseignement scientifique à Madagascar lancé par l’association française ACCESSMAD, se sont réunis au lycée J.J Rabearivelo à Analakely le vendredi 30 octobre 2020 afin de dresser le bilan de l’année scolaire précédente, mais aussi pour discuter des projets à venir. Selon le directeur délégué d’ACCESSMAD Madagascar, il s’agit de la toute première réunion pour cette nouvelle année scolaire, d’autres sont prévues dans les autres villes où sont établis les établissements partenaires du programme. « L’année scolaire 2019-2020 a été perturbée par la Covid-19. De ce fait, certains projets du programme n’ont pu être menés à terme. Néanmoins, on se doit de féliciter les enseignants qui ont fait l’effort d’utiliser les NTIC, de participer aux différentes activités de promotion de la science, mais également de recourir de plus en plus à la pédagogie active » a expliqué le directeur délégué d’EDUCMAD. Il a ajouté que la précédente crise sanitaire a permis de tirer des leçons et que le programme va tout faire pour mettre en place un système de télémaintenance et des e-formations dès cette année afin que le travail puisse se poursuivre même en période de crise. Outre cela, la solution photovoltaïque est également envisagée afin que les NTIC fournies aux écoles puissent fonctionner avec l’énergie solaire, ce qui faciliterait grandement l’accès aux médiathèques à la fois pour les enfants et les enseignants. D’ailleurs, l’EDUCMAD utilise déjà quelques ordinateurs solaires depuis quelques temps et il souhaite exploiter davantage cette solution.

Après cette réunion des chefs d’établissements, EDUCMAD va se concentrer sur la formation des enseignants concernant les contenus des médiathèques. Ceci est important puisqu’une mise à jour vient d’être effectuée en raison du nouveau programme sorti par le ministère de l’Education nationale.

Anja RANDRIAMAHEFA

Midi Madagasikara0 partages

Journée mondiale des lémuriens: Célébration disparate cette année

les lémuriens malgaches sont menacés.

Le 30 octobre denier était la journée mondiale des lémuriens. Une journée célébrée chaque année aux fins d’informer sur l’importance de ces animaux dans le processus de conservation de la biodiversité. Mais surtout, une opportunité pour les acteurs comme le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ou encore le GERP ou Groupe d’Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar, de sensibiliser sur la lutte contre la destruction de l’environnement, le seul habitat naturel des lémuriens. Ainsi cette année, chaque acteur a célébé la journée à sa façon. Toujours est-il que l’esprit d’information, de communication et de sensibilisation a été le point commun entre les célébrations. Dans cet esprit de responsabilisation des citoyens, il conviendrait de noter que la journée nationale des lémuriens soit célébrée  chaque dernier vendredi du mois d’octobre.

Enjeux. Les lémuriens jouent en effet divers rôles pour la vie du pays. Outre son rôle dans le développement économique du pays en générant des devises dans le secteur tourisme, ces animaux restaurent – et ce, à titre gratuit – les forêts malgaches. Avec la volonté exprimée par l’Etat malgache de reverdir la Grande-Île et les menaces qui pèsent sur les espèces endémiques malgaches, il serait plus que temps de changer d’approche dans les stratégies de conservation et de protection de ces animaux emblématiques du pays.

José Belalahy

Midi Madagasikara0 partages

Opposition: Manifestation interdite à Fianarantsoa

Un cordon formé par les éléments des forces de sécurité pour barrer la route à l’opposition à Fianarantsoa

L’opposition poursuit sa tournée dans les régions. Les partis de l’opposition ont été à Fianarantsoa ce weekend.

Depuis les réunions à Antananarivo et les déclarations successives de l’après-crise sanitaire, les partis de l’opposition ont commencé à faire le tour des grandes villes pour tenir des manifestations qui sont jusqu’à présent interdites par les autorités locales. A Fianarantsoa, samedi dernier, une délégation conduite par des députés du parti Tiako i Madagasikara, avec certaines figures de l’opposition, a débarqué dans la capitale du Betsileo pour « faire un rapport parlementaire ». Une manifestation dans ce cadre a été prévue se tenir dans le centre ville de Fianarantsoa, dans les locaux de Magro. Mais l’accès sur les lieux a été bloqué par les forces de l’ordre faute d’autorisation pour les manifestants.

Détermination. Des négociations ont été menées pour tenter de débloquer la situation mais les autorités locales ont resté intransigeantes et refusent de céder face à la détermination de quelques parlementaires qui ont entamé des pourparlers avec les éléments de forces présents sur les lieux. Egalement, la délégation conduite par les députés du parti Tiako i Madagasikara a souhaité discuter le sujet avec le préfet de Fianarantsoa. Mais la rencontre n’a pas eu lieu au plus grand regret de Julien Randriamorasata, administrateur civil de carrière, membre du bureau politique du parti Tiako i Madagasikara. Selon ce dernier, son collègue de préfet devrait « ouvrir ses portes à ces parlementaires » pour discuter de cette situation politique dans sa circonscription.

Provocation. L’opposition n’est pas à ses premiers déboires. Dans les autres grandes villes, où elle a tenté également de tenir des manifestations, les échecs sont toujours au rendez-vous. A Toamasina comme à Mahajanga, l’accès dans les locaux de Magro, ont été toujours refusé par les autorités locales toujours préoccupées par la propagation du virus dans les grandes villes du pays. Face à cette intransigeance de l’Etat, les opposants ne reculent pas non plus. Pour certains observateurs, l’attitude de ces derniers équivaut à des provocations qui auraient pour objectif de soulever une contestation dans les villes. L’opposition, notons-le, a été très virulente dans leurs critiques contre le gouvernement à propos de la gestion de la crise du coronavirus. Leurs membres ont vilipendé le régime à tout bout de champ lorsqu’il s’agit d’aborder la crise sanitaire.

Echec. Dans ce bras de fer qui l’oppose aux tenants du pouvoir, l’opposition perd davantage la face. L’échec de la récente manifestation tenue par les députés de l’opposition à Ambatondrazaka a fait des bruits dans le microcosme. Ils ont peiné à rameuter la foule dans un stade à moitié plein. A Fianarantsoa, quelques attroupements démontrent l’indifférence de la population de cette ville devant la manifestation de l’opposition. Quoiqu’il soit, ces tournées régionales organisées par l’opposition témoignent son dynamisme. Face à une offensive des tenants du pouvoir, qui bénéficient d’une longueur d’avance face à ses détracteurs, l’opposition ne compte pas se laisser faire, ni rester les bras ballants, mais veut également occuper le terrain en vue des prochaines échéances électorales.

Rija R.

Midi Madagasikara0 partages

Ambositra: Accident spectaculaire d’un camion

Un camion chargé de produits de première nécessité (PPN), et ayant deux personnes à son bord, s’est retrouvé les quatre roues en l’air, après avoir fait une sortie de route sur la RN41. En direction de Fandriana, le poids lourd roulait sur une montée, quand une défaillance mécanique l’a fait reculer et l’a fait se renverser dans un ravin. Alertés par le drame, des policiers postés sur la RN7 au niveau du croisement d’Ikelikampona se sont rendus sur les lieux. Ils ont vu le chauffeur du camion légèrement blessé. Son aide s’en est sorti indemne, alors que le véhicule a fortement été endommagé. Le blessé a été évacué d’urgence au Centre hospitalier de référence régional d’Ambositra. Les circonstances de cet accident font que celui-ci était spectaculaire.

T.M.

Midi Madagasikara0 partages

Andry Rajoelina: De retour au pays ce jour

Le dernier vol de rapatriement venant de l’Europe atterrira à l’aéroport international d’Ivato ce jour. Et ce, conformément à ce qu’a annoncé le président Andry Rajoelina lors de sa dernière déclaration à la Nation dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire. Frappée par une deuxième vague de la pandémie du coronavirus, la France décide de se reconfiner et annonce la re-fermeture de son espace aérien. Selon une source proche de l’ambassade malgache en France, aucun joueur des Barea ne figure dans la liste des passages pour ce dernier vol de rapatriement. Le président Andry Rajoelina quant à lui sera du voyage. Après une semaine d’absence, le Chef de l’Etat sera de retour au pays ce jour. Il prendra le vol régulier d’Air Madagascar. Il n’y a donc eu aucune rencontre officielle durant ce déplacement présidentiel en Europe. Rinah Rakotomanga, Directrice de la Communication et des Relations Publiques au sein de la Présidence de la République a martelé qu’il s’agissait d’un voyage purement privé et familial. Andry Rajoelina qui vient de se ressourcer auprès de sa famille reprend donc service dès ce jour. D’après les informations, plusieurs déplacements dans les districts seraient prévus dans son agenda dans les jours qui viennent.

Davis R

Midi Madagasikara0 partages

Impact sur les politiques publiques

L’atelier de d’évaluation et de capitalisation de la PFNOSCM à Antsirabe.

Société civile.  L’atelier d’évaluation et de capitalisation de la PFNOSCM et des plateformes régionales des organisations de la société civile a eu lieu à l’Akany Afaka, Antsirabe les 19, 20 et 21 octobre derniers avec la participation des représentants des 22 régions.

Cet atelier a été organisé dans le cadre du partenariat de la PFNOSCM avec FORUS, à travers le projet « Un Forum international des plateformes nationales d’ONG plus solide pour un impact plus grand sur les politiques publiques » financé par l’Union européenne et l’AFD. Durant trois jours de séances intensives, les membres des sociétés civiles des régions ont été consultés sur différents points dont les problèmes que peuvent rencontrer certaines PFROSC dans leurs fonctionnements ; quand d’autres, plus avancées, ont pu partager leurs expériences pour aider les autres à retravailler leurs façons de s’organiser et de s’engager. Les participants ont également réfléchi sur l’amélioration de l’interaction entre la PFNOSCM et les PFROSC ainsi que sur les actions prioritaires sur lesquelles doivent être focalisées les efforts afin de mieux défendre les intérêts de la population et des plus vulnérables.

Plan stratégique. Ainsi, les différents objectifs spécifiques espérés, tels que, la reformulation des visions de la PFNOSCM après que les participants aient répondu à la question « Quelle Madagascar voulons-nous ? », la formulation d’un plan stratégique et opérationnel 2030 pour la PFNOSCM et les PFROSC ainsi que la discussion sur l’organisation des assemblées générales régionales pour les PFROSC où les élus sont en fin de mandat, et sur l’amélioration de la façon de s’engager de la PFNOSCM et de ses démembrements ont été atteints.  Cet atelier national a servi à préparer la 3e Convention Nationale de la Plate-Forme Nationale des Organisations des Sociétés Civiles de Madagascar qui se tiendra au mois de décembre en produisant les propositions de résolutions qui seront débattues et validées à cette occasion.  Outre les discussions et les prises de paroles, des séances d’animations ont été organisées dans le but de renforcer les liens et la fraternité entre les participants issus des 22 régions. Mais plus encore, une méthodologie itérative encourageant la participation des membres à la base a été adoptée.

Recueilli par Dominique R.

Midi Madagasikara0 partages

Week-end meurtrier: Six morts dans des accidents de moto à Tana et dans ses environs

Dans la ville, les citadins sont terrifiés en suivant les actualités. Du jamais vu, une série d’accidents mortels de moto se sont succédés faisant le buzz   sur les  réseaux sociaux. Des jeunes motards  ont perdu la vie ce week-end dans un grave accident  dans la Capitale  et  ses  environs. En l’ espace de deux jours seulement, on a enregistré six accidents mortels dans des endroits différents. A ne citer que c’est qui s’est passé à Ankadindramamy. L’incident s’est produit la nuit du vendredi vers 21 heures 30 sur la RN2 aux environs du quartier appelé Vatosoa. Le conducteur de la moto, un homme âgé d’une trentaine d’années connu dans le domaine de la mode et du mannequinat, a été éjecté de sa moto suite à un violent collision entre sa moto et une voiture sprinter. Il est mort sur le coup. Gravement blessée, la femme qu’il a transportée en double montée a été conduite à l’hôpital, mais son décès a été constaté quelques heures plus tard. Des témoins oculaires ont raconté qu’ils ont vu la moto rouler à vive allure avant d’entrer en face-à-face avec la ‘Sprinter’». Projetés par le choc, les deux motards ont été blessés. « 0n a essayé de sauver leur vie avant l’arrivée de la police, mais, malgré notre intervention, l’homme n’a pu être réanimé… ». Hier matin, une course entre deux taxis-be de la ligne reliant Ivato et la ville d’Antananarivo a provoqué un accident. L’un des taxis-be a percuté une moto qui avait une femme et un homme à son bord. Des blessés ont été constatés sur le lieu, une femme a trouvé la mort. Et la série continue, d’autres cas similaires se sont produits à Ambohitrimanjaka, Ankadimbahoaka, Andavamamba et sur la route digue vers Ivato. Tous sont mortels. Ce qui a porté à six le nombre des personnes décédées dans des accidents impliquant des deux-roues durant le week-end. Expliquant ce drame, la police nationale a affirmé dans son communiqué d’hier que « les accidents sont souvent provoqué par le manque de conscience des motocycles dont beaucoup ne connaissent même pas la code de la route. Certains d’entre eux ne possèdent même pas un permis de conduire, il y a aussi la négligence de leur auto-sécurité, et la prise de stupéfiants et/ou de l’alcool….». L’enquête de la police se poursuit, afin de connaître les circonstances entourant ces accidents.

Yv Sam

Midi Madagasikara0 partages

Bonne action: Des objets de stars aux enchères pour « Zazakely Sambatra »

Le photographe Pierrot Men est aussi un artiste engagé, il mettra en vente quelques œuvres pour « Zazakely Sambatra ».

Rien que des grands noms, Pierrot Men, le maître du cliché contemplatif,  Maison Bocuse, Anne Roumanoff, l’humoriste française, Sisley Paris, Chef Lalaina, Louis Bertignac, le papy rockeur français,  Bensimon, Baréas de Madagascar… Ces personnalités de l’art, ces grandes marques et ces sportifs de renommée se mobiliseront pour mettre en vente aux enchères des lots exceptionnels, du 13 au 20 novembre. Tous les profits seront versés à l’association « Zazakely Sambatra », dont la fondatrice, Véronique de Bourgies a été tuée durant un attentat à Paris en novembre 2015. Il s’agit d’une vente aux enchères publique et en ligne. « Envies d’évasions gastronomiques, d’objets de stars, d’expériences VIP ? Succombez à la tentation des lots », incite l’association sur sa page facebook. Il faut savoir que ces objets mis en vente aux plus offrants sont des dons venant de grands noms de l’art et du sport malgache et français, des lots donc exceptionnels. L’évènement est parrainé par le célèbre chef pâtissier Christophe Michalak. Quand la culture fait preuve d’un élan de solidarité envers les enfants malgaches.

Maminirina Rado

Midi Madagasikara0 partages

CLT: Une scène pour une vingtaine de rappeurs

Les adeptes de rap se sont donnés rendez-vous samedi dernier au CLT Tsiadana. Le rap retentissait dans la salle. Plus d’une vingtaine de rappeurs ont participé. Abdoz, KJB, Budda El Taga et autres grosses pointures du rap malgache sont venus enflammer la petite estrade du CLT.

Quand ils rappent, les boucliers tombent et brusquement, une certaine vulnérabilité s’installe. Entre rap et poésie, ces rappeurs font le bilan de la vie sociale à Madagascar. La majorité des paroles sont des textes engagés, des revendications.

Iss Heridiny

Midi Madagasikara0 partages

Eliminatoires CAN 2022 « Je ne veux pas emmener mes joueurs dans un traquenard », dixit Dupuis

Le match Madagascar contre Côte d’Ivoire est l’objet de compromis.

Alors que les prochaines journées des éliminatoires de la CAN se tiendront dans quelques jours, la situation se complique. La crise sanitaire, mais également l’agitation politique en Côte d’Ivoire inquiètent Nicolas Dupuis. L’élection présidentielle du pays a eu lieu ce samedi, une journée qui a été marquée par des incidents. Plusieurs jours en avance, les opposants avaient fait appel à la désobéissance. « Il faut attendre le résultat des urnes. Le problème, c’est qu’il en faut du temps pour que les résultats soient dévoilés. Et nous allons arriver au jour-J du résultat, bien évidemment. Donc, ça fait peur ! Je ne veux pas emmener mes joueurs dans un traquenard. Et je n’ai pas envie d’y aller non plus », a confié le coach sur la RFI. « Qui pourrait assurer notre sécurité si le Secrétaire général de la présidence, lui-même a été mitraillé ? », s’interroge-t-il. Le coach a ainsi officiellement demandé à la Confédération africaine de football (CAF) de reporter ce match aller, qui était prévu à Ebimpé le 12 novembre.

Le comité mixte en charge de l’organisation au sein de la Fédération malgache de football (FMF) avait également sollicité cette instance continentale d’examiner la circonstance. En effet, après la décision de re confiner la France, 17 joueurs sur 25 sélectionnés qui évoluent dans les championnats français se sont vus dans l’incapacité de rejoindre le rassemblement. Ainsi, la Fédération française de football a pris la décision de suspendre les compétitions des Ligues, des Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes jusqu’au 1er décembre. Quatre joueurs des Barea William Gros, Melvin Adrien, Alexandre Ramalingom, Zotsara Randriambololona évoluant en N2 française sont concernés et déjà privés de compétitions depuis la fin de la semaine. La balle est donc dans le camp de la CAF.

Recueillis par Manjato Razafy

Midi Madagasikara0 partages

Enseignement: Les mesures adoptées pour le redressement post-Covid

Si certains pays occidentaux sont retournés au confinement, Madagascar n’est pas sur cette voie. Au contraire, le pays se félicite d’être sorti de cette crise sanitaire mondiale. Les enfants sont retournés à l’école même si des cas positifs sont toujours recensés sur le territoire. Pour le gouvernement, il est temps de redresser tout ce qui a été affecté par la Covid-19, notamment le secteur de l’Éducation.

Et pour remettre sur les rails l’enseignement et l’éducation des enfants malgaches, la tâche est rude. Néanmoins, plusieurs mesures ont été adoptées à cette fin. L’inscription gratuite dans les écoles scolaires publiques en fait partie, à la fois pour aider les parents dont les moyens financiers ont été impactés par la précédente crise, mais aussi pour encourager la scolarisation des enfants dont le taux demeure très faible. Hormis cela, des kits scolaires seront également distribués, toujours dans le but d’alléger la charge des parents.

Prévention contre la Covid-19. Actuellement, les inquiétudes concernent surtout le coronavirus. De ce fait, le ministère de l’Education nationale a fait savoir que des mesures strictes seront appliquées dans tous les établissements scolaires. 28 500 écoles recevront des dispositifs de lavage de mains sans contact. Tous les élèves et le personnel de l’école doivent impérativement se laver les mains avant d’entrer en classe, à la sortie, ainsi qu’au moment de se rendre au toilettes. Le port du masque et la distanciation physique d’un mètre sont également imposés. Les chefs d’établissements sont tenus d’espacer de dix minutes l’entrée de chaque classe afin d’éviter les contacts physiques entre les enfants. Des mesures qui prennent effet dans l’immédiat.

Qualité de l’enseignement. La qualité de l’enseignement a aussi été revue pour cette année scolaire. 10 nouveaux établissements « Manara-penitra » ont ouverts leurs portes. Selon le MEN, les enseignants et les directeurs qui y exerceront sont amplement qualifiés et ils seront répartis équitablement dans les écoles des 22 régions afin de garantir une même qualité d’enseignement pour tous. D’ailleurs à ce sujet, certains enseignants suivent actuellement des formations en vue de renforcer leurs compétences. Mais cela ne peut suffire pour rattraper le temps perdu en raison de la crise sanitaire. Aussi, des émissions radiophoniques, un mois de séances de rattrapage, et des livrets d’auto-apprentissage sont mis à disposition pour aider les élèves et leurs enseignants.

Bien évidemment, les cantines scolaires et l’éducation environnementale seront renforcées cette année. S’ajoute à tout cela la mise à jour du programme scolaire qui intègre des nouvelles matières pour certaines classes. Tout ceci est le fruit d’une longue préparation qui date des premiers jours de confinement, voire au-delà. Maintenant, tout ce que la population espère, c’est que cette année se déroulera sans encombre.

Anja RANDRIAMAHEFA

Midi Madagasikara0 partages

Météo: Alerte vent fort pendant trois jours sur les côtes sud

Le service de la météorologie Madagascar alerte les navigateurs le long des côtes Sud, entre Cap Sainte Marie et Taolagnaro, sur les vents forts qui perturberont la mer durant les trois prochains jours. La sortie en mer, en particulier pour les petites embarcations est fortement déconseillée et il convient de suivre à la lettre les indications des autorités sur place.

Quant au temps de ce jour, le temps sec sera prédominant dans une majorité des régions de la Grande île. Seules Melaky, Bongolava, Vakinankaratra, et Itasy connaîtront des averses durant l’après-midi. Pour Antananarivo, la chaleur s’annonce forte avec une température maximale de 28°C et une minimale de 13°C. La température la plus élevée sera de 34°C, à Maevatanana. Aucun changement n’est à prévoir pour la journée du mardi, après les brumes matinales, le soleil reviendra. Selon les prévisions de Météo Madagascar, les régions de l’Ouest auront droit à une pluie et un temps orageux ce mercredi. Ceci serait dû à une perturbation de l’atmosphère.

Anja RANDRIAMAHEFA

Midi Madagasikara0 partages

Constitution de réserve d’or: 16 sociétés aurifères sélectionnées par la BFM

La BFM achètera de l’or après authentification du grade de chaque lingot par le laboratoire des Mines de Madagascar.

La Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) va commencer à acheter de l’or sur le marché local en mettant en place une ligne de crédit spécifique, dans le but de constituer la réserve nationale d’or.

En effet, vingt sociétés aurifères ont soumissionné à l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 21 septembre 2020 par cette institution financière. Parmi lesquelles, 16 entreprises ont été sélectionnées à l’issue du dépouillement des offres reçues en séance publique, et ce, en présence des représentants de chaque société. « L’objectif consiste en premier lieu à constituer progressivement la réserve national d’or à travers un circuit d’approvisionnement formel, régulier et transparent. Et en second lieu, il est impératif de promouvoir l’exportation de l’or dans un cadre formel et traçable, afin de contribuer à raffermir l’Ariary par le biais des retombées en devises de ces activités d’exportation », a déclaré Henri Rabarijohn, le Gouverneur de la BFM, lors de la signature de la convention de convention avec ces opérateurs sélectionnés le 30 octobre 2020.

Ne pas monopoliser. Force est de reconnaître que l’or constitue un élément de réserve des banques centrales au même titre que les devises fortes. En outre, le prix de ce produit aurifère a suivi un rythme ascendant depuis ces trente dernières années. L’or joue ainsi parfaitement son rôle de valeur refuge. Et dans le contexte géopolitique et économique actuel, marqué par de fortes tensions commerciales et la pandémie de Covid-19, inclure ce métal précieux parmi les réserves de changes est un choix pertinent pour le pays. Toujours dans le cadre de la signature de la convention entre la BFM et les opérateurs aurifères sélectionnés pour l’approvisionner régulièrement en or, le Gouverneur Henri Rabarijohn, a réitéré que cette institution ne va pas monopoliser l’achat des produits aurifères sur le marché national. « Les autres opérateurs et exploitants œuvrant dans ce secteur peuvent toujours continuer à pratiquer leurs activités dans le cadre formel. Ce partenariat est cependant un signal fort démontrant qu’il est possible d’opérer dans le secteur aurifère dans un cadre formel, transparent et respectueux de la règlementation », a-t-il rajouté.

 

Obligation. Par ailleurs, il a été soulevé que les recettes d’exportation de l’or contribuent, au même titre que les revenus traditionnels d’exportation, au soutien à la balance des paiements de Madagascar. « Ces opérateurs aurifères sélectionnés ont d’ailleurs l’obligation de rapatrier des devises issues de leur exportation afin de stabiliser la valeur de la monnaie nationale. En outre, l’aboutissement de ce premier partenariat constitue une avancée majeure dans la valorisation de nos ressources aurifères et concourra désormais à accroître la contribution du secteur au développement de l’économie nationale. Et ce n’est qu’une première vague puisque d’autres opérateurs aurifères seront sélectionnés au prochain lancement d’un appel à manifestation d’intérêt », a évoqué le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Fidiniavo Ravokatra

Ligne de crédit spécifique. Parlant du processus d’achat de l’or auprès de ces opérateurs sélectionnés, la Banky Foiben’i Madagasikara  achètera de l’or non monétaire à plus de 950 millièmes de pureté après avoir été authentifié le grade de chaque lingot par le Laboratoire des Mines de Madagascar. Il s’agit d’un établissement public sous tutelle du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques. En outre, la banque centrale mettra en place une ligne de crédit spécifique auprès des banques commerciales de la place permettant aux opérateurs partenaires de s’affranchir des réseaux de financement informels soutenant les exportations illicites d’or.

Navalona R.

Midi Madagasikara0 partages

Actions RSE: Quatre Programmes sociaux initiés par DHL Madagascar

Yves Andrianaharison, DG de DHL Madagascar, lors de la cérémonie de présentation des actions RSE de cette société.

Réputée comme étant le meilleur employeur de la région, avec ses nombreux trophées « Top employer », DHL International Madagascar mise également sur l’enseignement, l’environnement, les aides humanitaires et le soutien à la croissance, dans le cadre de ses actions RSE.

 

De grands engagements sont pris par DHL International Madagascar, en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Dès l’année 2009, cette multinationale a pris l’initiative de réaliser des actions sociales en parrainant les jeunes de SOS Villages d’Enfants Madagascar dans leur insertion professionnelle en leur offrant des coachings  professionnels via le programme GoTeach. Depuis, elle a multiplié ses activités sociales en vue de contribuer au développement durable de Madagascar avec différents partenaires privés et publics. En alignement avec les stratégies de Deutsche Post DHL Group, DHL International Madagascar intervient dans le volet social, environnemental et économique, à travers quatre programmes sociaux RSE.

GoTeach. Ce premier programme RSE de DHL aide les enfants et les jeunes à réaliser leur potentiel et à améliorer leurs perspectives d’emploi, à passer de l’éducation au monde de l’emploi. « GoTeach souhaite renforcer le maximum des jeunes issus des milieux défavorisés dans plusieurs pays que possible afin de les soutenir dans leur éducation et les préparer pour avoir un emploi afin qu’ils puissent avoir une vie indépendante et durable. C’est un programme qui a été initié à Madagascar en 2009 et existe actuellement au sein de 55 pays dans le monde », a expliqué Yves Andrianaharison, DG de DHL Madagascar, lors de la cérémonie de présentation des actions RSE de cette société, vendredi dernier.

GoGreen. Avec sa nouvelle Mission 2050, DHL veut réduire à zéro ses émissions liées à la logistique d’ici 2050. Cette firme a fixé 4 objectifs intermédiaires pour 2025, qui consistent à augmenter son efficacité carbone de 50% par rapport à l’année de référence 2007 ; exploiter 70% de ses propres services avec des solutions de ramassage et de livraison propres, par exemple à bicyclette, véhicule et moto électrique, drone ; faire en sorte que plus de 50% du chiffre d’affaires intègrent des solutions vertes ; et enfin former 80% des employés pour qu’ils deviennent des spécialistes GoGreen certifiés et les impliquer activement dans des activités de protection de l’environnement et du climat.

GoHelp. Le 3e programme de DHL concerne les Intervention en cas de catastrophe ; la Préparation aux catastrophes avec le programme Get Airports Ready for Disaster (GARD) et la Reconstruction pour les personne vivant dans les bidonvilles et les victimes des catastrophes naturelles.

Go Trade. Un nouveau programme de durabilité à l’échelle du groupe conçu pour soutenir la croissance du commerce dans les pays en développement et les pays les moins avancés. En collaboration avec les gouvernements et les organisations internationales, DHL apporte ses appuis pour éliminer les formalités administratives à la frontière et à soutenir les petites et moyennes entreprises afin d’accroître les échanges transfrontaliers.

 

Antsa R.

Midi Madagasikara0 partages

Musique: Gabriela, Karine & Bros popularisent « Anio »

Louer Dieu en musique cartonne toujours, comme l’ont prouvé Gabriela, Karine Bros samedi dans l’après midi au Global Hub Network. Dans un lieu acquis à leur cause, le groupe a mis en avant une musique travaillée dans plusieurs sonorités comme le jazz, le funk, le gospel, le traditionnel… Pour ainsi dire, la world music en alléluias. « Les gens étaient réceptifs, on a lancé la sortie de notre prochain single : Anio », fait savoir Gabriela Rakotoarivelo. Formés de neuf jeunes musiciens, choristes et chanteuses ce groupe réveille un style legèrement effacé après des années de folle apogée.

Il fût un temps où les chorales évangéliques et les concours de chants de foi animaient le paysage musical malgache. Des grands artistes du genre ont titillé le succès des artistes de chanson profane. Vers, la moitié des années 2000, l’image lisse des artistes évangéliques a été réinventée par des jeunes en jean et en basket. La musique aussi a changé, avec l’introduction d’un style plus moderne, grâce à des mélanges de genre. Gabriela, Karine Bros surfent toujours sur cette tendance, en insufflant des chansons comme « Ianao ihany », « Safidiko » et toute une ribambelle.

Maminirina Rado 

Midi Madagasikara0 partages

Stade de Barikadimy: Un accouchement au forceps

On ne fait pas d’omelettes sans casser des oeufs. Les responsables tamataviens incluant la mairie et la ligue de football d’Atsinanana en ont fait leur mot d’ordre afin de justifier leur action de ce vendredi.

Un vendredi noir pour les riverains, chassés de leur domicile pour céder la place aux bulldozers qui ont tout rasé, le tout précédé par un important dispositif sécuritaire effectué par les policiers, les gendarmes et les militaires. Le but est de laisser de la place au futur parking de ce stade devenu aujourd’hui un « manara-penitra » même si dans le contexte actuel, ce dernier aura peu de chance d’être rempli. On est à Toamasina, une ville qui utilise les cyclo-pousses pour les déplacements. « L’assainissement » de la zone a laissé des traces. Des femmes, en pleur, se sentaient dans leur droit en ayant occupé ce terrain depuis 20 ans. Contrairement aux marchands de bois du coin délogés dès le début, mais à qui on a offert une alternative près d’Ambalamanasa, les habitants derrière le stade n’ont reçu aucune offre. Autant dire que la ligue et la commune ont failli à leur mission car les négociations auraient dû se faire bien avant l’arrivée des gros engins. Cet usage de la manière forte ternit quelque peu l’image du stade de Barikadimy. Sans doute pour se dédouaner, les responsables tamataviens ont attendu la délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports avant de passer à l’action. Il y avait aussi des membres de la FMF, pour une foi, réunis autour du premier vice-président Victorien Andrianirina mais aussi du premier responsable de la communication, Jocelyn Razafimamonjy, sans oublier Alex Lay Mein et Sandrine Michela. Un plateau d’exception…

Clément RABARY

Midi Madagasikara0 partages

Coronavirus: 143 nouveaux cas et zéro décès la semaine dernière

Entre le 24 et le 30 octobre 2020, aucun décès lié au coronavirus n’est à déplorer ; tandis que le nombre de nouveaux cas est de 143, identifiés parmi 1 865 tests réalisés dans diverses régions de Madagascar. Par ailleurs, 108 nouvelles guérisons ont été signalées.

Tels sont les principaux éléments rapportés lors du bilan hebdomadaire de l’épidémie de Covid-19 dans le pays, présenté samedi dernier. Ainsi, on note une baisse du nombre de décès en une semaine, en comparaison avec la semaine précédente, au cours de laquelle six personnes sont décédées de la Covid-19.  À ce jour, 244 décès ont été enregistrés à Madagascar. Au total, depuis le 23 mars 2020, quelque 17 111 cas de Covid-19 ont été confirmés, parmi lesquels 16 409 patients sont aujourd’hui guéris. Actuellement, 458 patients sont encore en cours de traitement. À noter que Madagascar n’a pas encore atteint la barre des 100 000 tests depuis le début de l’épidémie dans le pays en mars 2020, puisqu’à ce jour, 89 504 tests ont été effectués.  

Laisser-aller. Au regard des derniers bilans, le ministère de la Santé publique parle de réussite dans la gestion de l’épidémie. Dans une rencontre avec la presse le 29 octobre dernier, le Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis, ministre de la Santé publique, a souligné une nouvelle fois une situation maîtrisée pour Madagascar, en dépit des nouveaux cas encore enregistrés dans le pays. Par rapport aux situations vécues dans d’autres pays, il s’agit d’un résultat plutôt satisfaisant, a-t-il été souligné. Il s’agit maintenant de maintenir ce cap et d’éviter toute recrudescence qui risque de mener vers une deuxième vague, comme c’est le cas dans de nombreux pays, notamment européens actuellement. « Le respect des gestes barrières reste primordial même si le quotidien de la population revient à la normale », insiste-t-on du côté du ministère de la Santé. Force est cependant de constater que le laisser-aller regagne du terrain dans la capitale et dans d’autres localités où le coronavirus ne fait plus autant de victimes qu’avant. Le port du masque est négligé, à tel point que les éléments des forces de l’ordre reprennent à nouveaux la chasse aux récalcitrants. Ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes par jour ont été sanctionnées pour le non-port du masque par la police dans la ville d’Antananarivo. Elles étaient plus de 600 lors d’une seule matinée, la semaine dernière. Toutes ont dû effectuer des travaux d’intérêt général, comme le nettoyage des chaussées et des trottoirs, ainsi que de certains établissements et espaces publics. Mais visiblement, ces sanctions ne semblent pas inquiéter grand-monde, si l’on en juge par les visages non masqués rencontrés dans les rues et les ruelles où les policiers ne sont pas présents.

Hanitra R.

Midi Madagasikara0 partages

Karaté: Ligue Analamanga Aucune compétition au programme

Les nouveaux dirigeants de la ligue Analamanga de karaté.

Fin de la saison. La ligue Analamanga de karaté a pris la décision de mettre à terme toutes ses activités pour la saison 2020. Décision prise ce week-end, lors de la première réunion des membres du bureau au restaurant le Railovy Analakely. Cependant, la Ligue se prépare déjà pour la nouvelle saison. Et selon le président Jean Paul Rakotomalala, le calendrier sera chargé. « Les combattants risquent d’être blessés facilement après ces longues pauses, vu qu’ils n’ont pas eu le temps de faire des entraînements. Cependant, les karatékas ont besoin plus de temps pour retrouver leur forme, alors qu’on est déjà à deux mois de la fin de la saison. Le mieux à faire c’est de se préparer pour la prochaine saison. D’ailleurs, la Fédération a également annulé ses compétitions», a-t-il expliqué. Lors de cette réunion, les dirigeants ont discuté de la mise en œuvre des mesures visant à améliorer les règles internes qui régissent la ligue et la conduite des sections sous leur direction. Cette journée était aussi une occasion pour les membres de bureau de faire un peu plus connaissance. Une réunion se tiendra prochainement pour donner une suite à cette discussion. 

Les membres de la ligue :

Président: Jean Paul Rakotomalala,

Vice-président: Maminirina Andriambelo Dolesth,

SG: Jean François Michael Andriamihaja,

Conseiller: Christian Rajaonarison et Yves Herinjatovo,

Directeur technique: Hary Ratafika,

Trésorier: Miarintsoa Razafindramanitra.

Manjato Razafy

Midi Madagasikara0 partages

Général Richard Ravalomanana et sénatoriales « L’insécurité commence à gagner du terrain »

Le Secrétaire d’Etat à la gendarmerie nationale Richard Ravalomanana craint un regain du banditisme avec les sénatoriales. ( Photo d’archives)

Le Secrétaire d’Etat à la gendarmerie nationale, le général Richard Ravalomanana, tient à souligner qu’à l’approche des sénatoriales l’insécurité commence à gagner du terrain. Selon le Secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie nationale, l’EMMO est en train de prendre les dispositions qui s’imposent. Il n’a pas manqué de lancer un sérieux avertissement aux malfaiteurs qui sévissent dans la Capitale et de ses environs immédiats. Le général de corps d’armée a tenu, notamment, à rappeler qu’avec l’arrivée d’Andry Rajoelina au pouvoir, des menaces dans ce genre ont eu lieu. Même s’il ne l’a pas dit ouvertement, on a l’impression qu’il s’adresse au camp de l’opposition.

Destabilisation. Dans la même lancée, le Secrétaire d’Etat de mentionner que le viol qui a eu lieu tout récemment à Ambohimangakely fait partie de la déstabilisation. Sans parler de l’insécurité qui règne dans la Capitale et sa périphérie ainsi qu’à Ambatondrazaka. Notons que la gendarmerie est présente sur 90% du territoire national, elle exerce notamment des missions de police administrative, de police judiciaire et de police militaire.

Recueillis par Dominique R.

Midi Madagasikara0 partages

Bogasy : La marque malgache fête sa première année

Bogasy

Bogasy, la marque malgache, fête son premier anniversaire. Samedi dernier, la styliste, Kheli et son équipe ont ainsi organisé un casting pour célébrer l’évènement dont Bogasy VIP était le thème. Plus d’une cinquantaine de participants y ont pris part. Selon la créatrice de Bogasy, trente personnes seront sélectionnés. Elles bénéficieront d’une formation intensive d’un mois afin d’acquérir de l’expérience.

La fondatrice de la marque malgache organisera également un évènement dans la capitale Betsimisaraka. Toamasina sera donc la capitale de la mode pendant trois jours.

Fondée en 2019 , Bogasy est rapidement devenue une des plus grandes marques vestimentaires malgaches, avec une  envergure internationale. La marque puise sa force dans l’importance qu’elle donne à chaque client ainsi qu’à leurs besoins. Pour ce faire, la marque est  intransigeante sur la qualité  de ses produits.

Iss Heridiny

Midi Madagasikara0 partages

Andranomafana Betafo: Deux attaques de ‘dahalo’ en une semaine

Incroyable, impensable, osée. Tous ces adjectifs décrivent cette attaque des ‘dahalo’, au centre thermal d’Andranomafana, à 3km de Betafo sur la RN 34. Par deux fois, les mêmes hommes, l’un d’eux portait le même sweat jaune, ont attaqué deux maisons appartenant à l’adjoint au maire de la commune d’Andranomafana et à la sœur de ce dernier. C’est en ouvrant les portes avec des barres à mine qu’ils ont ensuite dérobé argent, téléphones et  bijoux en contraignant  les résidents à se mettre à genoux et face aux murs. Des agissements propres aux ‘dahalo’ qui opèrent maintenant presque au centre ville. Le quartier d’Ivory, au bord de la route nationale, se trouve à 3 km du commissariat de police ainsi que du camp de la gendarmerie. Le fokonolona est tenu à distance, comme cette nuit de samedi à dimanche, par un seul coup de feu. Ou plutôt d’un coup de pétard comme certains rapportent. Ces attaques répétées incitent toutefois certains à s’armer afin de se défendre. Malheureusement, contrairement aux États-Unis, la demande de port d’arme risque de traîner en longueur. Allez savoir pourquoi ?

Clément RABARY

Midi Madagasikara0 partages

Femme commando oui, mais…

Il ne manquait plus que ça, les machos n’ont qu’à bien se tenir. Les membres dits du sexe faible vont être aussi incorporés dans les corps d’élite de l’armée malgache. Si jusque-là elles étaient confinées au boulot administratif ou socio-médical, les voilà maintenant parmi « les gros biceps », les Rambo de service, prêtes à être en première ligne et prêtes à en découdre avec les ennemis de la nation. Est-ce un effet d’annonce ou bien parce que la discrimination par le genre est battue en brèche dans une institution qui dit qu’elle n’est faite ni pour les faibles ni pour les plus sensibles ?

Au-delà de ce fait « d’armes » de la femme, on peut se poser la question de la position de l’institution militaire vis à vis du sexe féminin. La chute de Marc Ravalomanana, en 2009, est due au fait qu’il ait été lâché par les hommes en treillis, lui qui, pourtant, se targuait d’avoir l’estime de la grande muette. N’a-t-il pas été, en effet, le maître d’œuvre de la déroute militaire de l’amiral ? Mais pourquoi cette désaffection au point de vouloir à tout prix le terrasser en bombardant Iavoloha ? Les explications sont multiples, outre son verbiage sans effet de doter en matériels l’armée d’un côté et de l’autre de la mettre au pas budgétairement pour mettre fin à une gabegie financière en confiant la gestion de celle-ci au ministère des Finances. Il a, en plus, eu l’outrecuidance de mettre à la tête du ministère de la Défense une descendante d’Eve en la personne de Madame Manorohanta Cécile, nomination considérée comme un mépris pour les hommes en armes. Même des généraux qui l’ont aidé en 2002 dans la conquête du pouvoir s’en sont offusqués au point d’en vouloir à sa vie.

Cette femme bien qu’épouse d’un officier, ne faisait en fait pas partie du sérail et ne relevait pas de la discipline militaire. Son parcours politique pendant la transition a révélé que Ravalomanana pensant faire, et un coup politique, elle est parente d’un adversaire politique, et une opération de séduction (ouverture d’esprit), s’est trompé lourdement.

Tout ceci, pour dire, loin s’en faut, que le parcours du combattant de la femme malgache pour accéder à toutes les fonctions militaires n’est pas près d’être à sa fin. Accomplir le test d’endurance avec obstacles avec 40 kilos sur le dos sur 14 kilomètres est peut être possible pour la femme malgache, rien qu’à la voir faire des longs trajets avec un bidon jaune d’eau sur la tête, un enfant sur le dos et les paniers de vivres à la main… Mais quant à vaincre le machisme ambiant, là, c’est une autre paire de manche.

M.Ranarivao

Midi Madagasikara0 partages

Programme ODOF: Une première industrie réceptionnée à Miarinarivo

Les activités de transformation de matières premières pour la création de valeur ajoutée, commencent à gagner du terrain au niveau des petites et moyennes entreprises.

Une coopérative agricole dénommée COAGARI qui se spécialise dans le domaine de la transformation de fruits et tomates, s’est développée en faisant une expansion de ses activités, en l’espace de quelques années. Localisée à Miarinarivo, dans la région d’Itasy, elle devient la première industrie catégorisée dans le programme ODOF (One District, One Factory). Une délégation conduite par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Lantosoa Rakotomalala, accompagnée des représentants du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), s’est rendue sur place la semaine dernière pour sa réception technique. Rappelons que l’objectif principal du programme ODOF vise à produire localement les besoins en consommation de la population malgache au niveau de chaque district ou de chaque région. Chaque industrie qui s’y implante offre diverses opportunités dont entre autres, le débouché aux produits agricoles des paysans locaux et la création d’emplois, sans compter la commercialisation des produits finis « Vita Malagasy ». Par ailleurs, la délégation a visité d’autres PMI à Miarinarivo, Ampefy et Soavinandriana afin d’identifier leurs besoins et l’appui adéquat pour la pérennisation de leurs activités.

Navalona R.